Skattenyhet

Förtydligande om fastighetspaketering och skalbolagsbeskattning

Andreas Adolphsson Andreas Adolphsson

En fastighet som paketerats i ett bolag utgör inte likvida tillgångar. Någon skalbolagsbeskattning utlöses därför inte. Det har Skatterättsnämnden fastslagit i ett förhandsbesked.

Vinst som uppstår när ett bolag säljer ett dotterbolag kan vara skattefri – så kallade näringsbetingade andelar. Om däremot dotterbolaget som säljs är ett skalbolag kan det bli aktuellt med skalbolagsbeskattning.

Ett skalbolag är ett bolag vars tillgångar till viss del utgörs av likvida tillgångar, det vill säga kontanter, värdepapper eller liknande. Även andra tillgångar som nyligen förvärvats och som saknar affärsmässigt samband med bolagets verksamhet ses som likvida tillgångar.

Skatterättsnämnden har nu konstaterat att även om en fastighet paketerats i ett nybildat bolag ska det inte behandlas som ett skalbolag. Syftet var nämligen inte att sälja vidare fastigheten och omvandla fastighetens värde till kontanta medel.

Förhandsbeskedet förtydligar rättsläget gällande paketering av fastigheter och reglerna om skalbolagsbeskattning. Även om förhandsbeskedet inte har överklagats, kan det inte uteslutas att skalbolagsproblematiken fortfarande kan uppstå i vissa situationer som rör fastighetspaketering.

I situationer där frågan om skalbolagsbeskattning är oklar bör det sålda bolaget även fortsättningsvis lämna en skalbolagsdeklaration.

Statlig utredning
Regelverket gällande paketering av fastigheter ses för närvarande över och en statlig utredning ska lämna sitt betänkande i frågan våren 2017. Förslaget förväntas innehålla skärpningar av beskattningen av fastighetssektorn.

Har du frågor rörande skalbolagsbeskattning eller fastigheter? Kontakta Hussein Abdali

2016-03-24 dnr 143-14/D