Skattenyhet

Karensbolag - när delägare inte längre är verksam

Joanna Bertlin
Med:
insight featured image
Karensbolag, trädabolag, 5:25-bolag, vilande bolag eller passivt bolag är vanligt förekommande benämningar. Men faktum är att inget av dessa begrepp existerar i själva verken i lagtexten eller är någonting som går att registrera hos Skatteverket eller Bolagsverket. Joanna Bertlin, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton, reder ut vad det innebär.
Innehåll

Det handlar i stället om att en delägare (och till delägare närstående) upphör med att vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag. Efter fem hela beskattningsår omklassificeras andelarna till okvalificerade andelar, om alla villkor är uppfyllda. Konsekvensen av detta är att delägaren omfattas av de vanliga reglerna för onoterade aktier, det vill säga utdelningar och kapitalvinster beskattas med 25 procent effektiv skatt i inkomstslaget kapital. 

– Detta kan exempelvis vara aktuellt om du som delägare har ett större kapital i ditt fåmansföretag från en extern försäljning och ditt gränsbelopp inte är tillräckligt högt för att du ska kunna ta ut kapitalet till enbart kapitalbeskattning enligt 3:12-reglerna, säger Joanna Bertlin, skatterådgivare på Grant Thornton.

Delägaren eller någon närstående till delägaren får inte uppfylla reglerna för kvalificerade andelar i karensbolaget de fem kommande beskattningsåren. Delägaren och dess närstående får därmed inte bedriva verksamhet i betydande omfattning varken i företaget eller i annat fåmansföretag som företaget äger (direkt eller indirekt) eller i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Vad är samma eller likartad verksamhet?

Syftet med begreppet samma eller likartad verksamhet är att det inte ska vara möjligt att flytta verksamhet mellan olika företag och spara arbetsinkomster i ett vilande företag och därmed undvika 3:12-reglerna. Vad som omfattas av begreppet har inte preciserats i lagtexten. Däremot så har begreppets innebörd i viss mån klargjorts av den praxis som vuxit fram.

Av praxis framgår att begreppet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen. Av praxis framgår även att det är tillräckligt att kapital som genererats i ett fåmansföretag förs över till ett annat sådant företag för att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga.

– Däremot räcker det normalt inte att verksamheten rent faktiskt är av samma eller likartat slag för att två fåmansföretag ska bedriva samma eller likartad verksamhet. Det avgörande är i stället om det skett någon faktisk överföring av verksamhet, tillgångar eller kapital. I vissa fall har det också varit tillräckligt att kunskap och affärskontakter överförs för att samma eller likartad verksamhet ska föreligga. Detta kan vara komplexa bedömningar, förklarar Joanna Bertlin.

Vad kan delägaren göra i sitt karensbolag?

En vanlig fråga är vad delägaren kan göra i ett karensbolag när det kommer till kapital- och fastighetsförvaltning.

Kapitalförvaltning

Vid kapitalförvaltning består vinsten i företaget av avkastning och värdestegring på värdepapperen. I flera rättsfall har frågan varit vilka arbetsinsatser det ska var fråga om för att delägaren ska anses verksam i betydande omfattning. Inte i något av de prövade fallen har delägaren ansetts verksam i betydande omfattning. Bolagens status av karensbolag påverkades i dessa fall således inte av att delägaren själv var involverad i köp och försäljning av värdepapper. I de prövade fallen har det dock varit fråga om en begränsad insats från delägaren (max 10 timmar per år enligt förutsättningarna) och främst fråga om marknadsnoterade aktier.

Utifrån praxis kan därför konstateras att det inte är nödvändigt att kapitalet förvaltas diskretionärt, dvs att en bank eller förvaltare fattar placeringsbesluten. Men om delägaren vill sköta förvaltningen själv är det viktigt att arbetsinsatsen är begränsad och att göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Fastighetsförvaltning

Gällande fastighetsförvaltning är praxis mer strikt och det finns fall där delägare som varit involverade i förvaltningen ansetts verksamma i betydande omfattning. Det finns också fall där delägare inte varit verksamma i betydande omfattning. Det har främst gällt fall där delägarens (samt dess närstående) arbetsinsats begränsats till ett fåtal timmar per år samt att ekonomisk- och teknisk förvaltning skötts av externa partner på marknadsmässiga villkor. Detta är komplexa frågor som alltid kräver en bedömning i det enskilda fallet.

Viktigt att tänka på

Sammanfattningsvis räcker det ofta inte att enbart ha koll på aktiviteten i själva karensbolaget. Det gäller även att ha koll på att delägaren (eller närstående) under karensperioden inte heller är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Här kan det ibland gå snett. Särskilt i dagens företagsklimat där det är vanligt att entreprenörer gör exit i ung ålder och kommer fortsätta sitt entreprenörskap.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om karensbolag eller 3:12-reglerna, kontakta gärna våra experter på området.

Vår expertis inom: Fåmansföretag
Tjänster
Vår expertis inom: Fåmansföretag
Jag vill veta mer

Webbinarium

3:12 – så påverkar utredningen dig som delägare i fåmansföretag

Den 31 maj 2024 ska (äntligen) den så kallade 3:12-utredningen presenteras. Under det här webbinariet går vi igenom den rykande färska utredningen, vilka nyheter som kommer och hur företag och delägare kommer att påverkas.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.