Tydlig, direkt och användbar rapportering.

För oss är det viktigt att leverera en högkvalitativ revision av en årsredovisning. Vi tycker att det är viktigt att se bortom bokföringen och istället fokusera på just din verksamhet och de avtal som ligger till grund för bokföringen.

För majoriteten av våra kunder genomför vi en integrerad revision, där vi kombinerar revisionen av årsredovisningen med att utvärdera effektiviteten i kundens interna kontroller i den finansiella rapporteringen.

På Grant Thornton är varje revisionsteam noggrant utvalt för att inkludera lämplig branscherfarenhet och erfarenhetsnivå beroende av uppdragets svårighetsgrad. Vid behov involveras också specialister inom skatt, värdering, redovisning, IT-säkerhet och hållbarhet.

Våra medarbetare är aktivt involverade i planering och utförande av revisionen, för att ge dig som kund direkt tillgång till kvalificerade medarbetare och de som har mest erfarenhet och förståelse för just din verksamhet och dina affärer.

Tydlig rapportering
Vårt mål är att rapporteringen till styrelse och företagsledning ska vara tydlig, direkt och användbar. Därför har vi utvecklat ett rapporteringsformat som fokuserar på väsentliga iakttagelser, inkluderar en rekommendation och hjälper företagsledningen att prioritera vilka åtgärder som behöver hanteras omgående eller på längre sikt.

Revision som ger mer än revisionsberättelse
Vi använder oss av de erfarenheter vi får om ditt bolag under revisionsprocessen. Detta för att kunna leverera goda råd vad gäller riskhantering, skatter, rutiner, uttagsstrategier eller andra förbättringar. Vår ambition är alltid att lämna värdefulla förslag för att ditt företag ska kunna växa och utvecklas.

Finansiella företag
Grant Thornton erbjuder ett specialistteam med lång erfarenhet av externrevision inom tex bank, kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag, och Fintech. Med bred kompetens stöttar vi mindre och större finansiella företag i regulatoriska frågor, skatt, IT-frågor och intern revision.

Auktoriserad revisor Ann Theander Kontakta Ann