Öka trovärdigheten och möjlighet att utveckla din hållbarhetsredovisning genom extern granskning och bestyrkande

En granskning av hållbarhetsredovisning bidrar till ökad transparens, trovärdighet och struktur. Granskning och revision har också gått från att vara önskvärt till att vara ett krav.

Hållbarhetsdata kan upplevas som komplex och svår eftersom hållbarhet omfattar olika delar. Det finns flera ramverk att följa och olika sätt att redovisa sin hållbarhetsdata. Med en granskning som också omfattar ett bestyrkande skapas förutsättningar för ökad trovärdighet och möjlighet att utveckla förbättra sin rapportering.

Hållbarhetsområdets ökande betydelse gör att intressenterna kräver att icke finansiell information bestyrks på samma sätt som den finansiella informationen. Som revisorer och oberoende part kan vi granska och bestyrka hållbarhetsredovisningar, i enlighet med internationella standarder som tex. GRI (Global Reporting Initiativ) och IR (Integrated Reporting).

I och med EU:s direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) som börjar gälla from räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2024, så ökar kraven på översiktlig granskning av företagens hållbarhetsrapporter.

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD omfattar flera aspekter av hållbarhet, inklusive miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG: Enviromental, Social and Governance). CSRD kravställer att ESG-information ska finns tillgänglig för investerare. Med CSRD kopplas också ESG tydligare till företagens affärsmodeller och strategier.

Att inte rapportera korrekt alternativt få underkänd granskning kan leda till kostsamma konsekvenser. Förbered dig redan nu genom att .

Kontakta oss för att få veta mer om hur vår granskning av hållbarhetredovisning för ditt företag kan tydliggöra utvecklingspotential, effektivisera era rutiner samt stärka positionen gentemot olika intressenter. Behöver du stöd i att upprätta en kan vi självklart även hjälpa till med det.