Artikel

3:12 utredningen är här: ”Ha is i magen nu”

Den 3 juni 2024 presenterade finansminister Elisabeth Svantesson regeringens 3:12-utredning. Syftet har varit att förenkla och förbättra skattereglerna för Sveriges entreprenörer och det är ett flertal nyheter som utredningen nu föreslår - till fördel för en del och till nackdel för andra. Grant Thorntons Catrin Åkerlund har representerat FAR och varit en av experterna i utredningen.

Kort om 3:12-reglerna

För delägare som är (eller under den senaste femårsperioden varit) verksamma i betydande omfattning i fåmansföretag finns särskilda regler (3:12-reglerna). Reglerna innebär förenklat att utdelning och kapitalvinst i viss omfattning ska tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för kapital.

Syftet med 3:12-reglerna är att motverka att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster.

Reglerna gäller också delägare som är (eller under den senaste femårsperioden varit) verksamma i betydande omfattning i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Denna bestämmelse syftar till att förhindra att verksamhet flyttas mellan olika företag för att undgå beskattning enligt 3:12-reglerna. Enligt praxis har det varit tillräckligt att kapital som genererats i ett fåmansföretag förts över till ett annat fåmansföretag för att samma eller likartad verksamhet ska föreligga.

Webbinarium

3:12 – så påverkar utredningen dig som delägare i fåmansföretag

Vi går igenom den rykande färska utredningen kring 3:12-reglerna, vilka nyheter som kommer och hur företag och delägare kommer att påverkas. Missa inte detta tillfälle om du som delägare i fåmansföretag vill hålla dig uppdaterad kring utvecklingen på området.

Vanliga frågor om 3:12

Vad innebär 3:12-reglerna?

De unika svenska reglerna för beskattning av entreprenörer skiljer sig från resten av världen. För den som äger och arbetar i ett fåmansföretag fördelas beskattningen av utdelningar och kapitalvinster schablonmässigt mellan inkomstslagen tjänst och kapital.

Bakgrunden till de speciella reglerna är att en ägare som kontrollerar ett fåmansföretag själv kan bestämma hur mycket ersättning som ska betalas ut som lön och hur stor del av vinsten som exempelvis ska delas ut. Tanken med fördelningen mellan inkomstslagen kapital och tjänst är att ägare till fåmansföretag inte i avsevärd mån ska uppnå någon bättre ekonomisk situation än vanliga löntagare.

När en delägare till ett fåmansföretag, är verksam i betydande omfattning är andelarna kvalificerade och utdelningar och kapitalvinster ska deklareras på blankett K10. Detsamma gäller om någon närstående till delägaren är verksam i betydande omfattning. Reglerna innebär förenklat att utdelning och kapitalvinst i viss omfattning ska tas upp som inkomst av tjänst i stället för kapital. Den effektiva skattesatsen för den del som beskattas som kapital är 20 procent, medan den del som behandlas som tjänsteinkomster beskattas progressivt, och skattesatsen kan alltså bli så hög som över 55 procent. Det finns dock takbelopp som begränsar hur stor del av utdelningar och kapitalvinster som beskattas i inkomstslaget tjänst. Över dessa takbelopp sker beskattning i inkomstslaget kapital till en skattesats om 30 procent.

Varför heter det 3:12?

De särskilda skattereglerna för delägare i fåmansföretag infördes i samband med skattereformen i början av 1990-talet och lagtexten hittade man i 3 § 12 moment i lagen om statlig inkomstskatt, därav begreppet 3:12-reglerna. Lagen om statlig inkomstskatt kom senare att ersättas av inkomstskattelagen så numera hitta vi regelsystemet i 57 kapitlet i inkomstskattelagen, men begreppet 3:12-reglerna lever kvar allt jämt och lär fortsätta att göra det i framtiden också.

För vem gäller 3:12-reglerna?

3:12-reglerna gäller för delägare som är aktiva i fåmansföretag. Om en ägare inte är verksam i betydande omfattning i bolaget beräknas inget gränsbelopp och en rak effektiv skatt om 25 procent gäller i stället. Aktierna är då okvalificerade och utdelningar och kapitalvinster ska deklareras på blankett K12. Det kan exempelvis vara fallet när femårsperioden i ett karensbolag har löpt ut. Skattesatsen om 25 procent kan även gälla när det finns ett betydande ägande av externa passiva ägare på så sätt att utomståenderegeln är tillämplig.

Vad menas med utomståenderegeln?

Utomståenderegeln är en undantagsregel som förenklat innebär att om en utomstående ägare i betydande omfattning (minst 30 procent) äger del i företaget och har rätt till utdelning, ska en andel bara anses kvalificerade om det finns särskilda skäl.

Hur beräknas gränsbelopp?

Det belopp som får tas upp till den lägre skattesatsen om 20 procent beräknas vid ingången av varje år och kallas för gränsbelopp. Det finns två metoder för att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln och huvudregeln. Förenklingsregeln, även kallad schablonregeln, innebär att delägare som äger 100 procent av ett fåmansföretag får tillgodogöra sig 2,75 inkomstbasbelopp (204 325 kronor inkomståret 2024) som gränsbelopp per år. För den som äger del av ett fåmansföretag proportioneras schablonbeloppet utifrån ägarandel. Huvudregeln, även kallad löneunderlagsregeln, utgår ifrån omkostnadsbeloppet för aktierna i fåmansföretaget. Om vissa krav är uppfyllda får delägare dessutom lägga till ett lönebaserat utrymme som bygger på de utbetalda lönerna i företaget och eventuella dotterföretag. Detta kan ibland resultera i höga gränsbelopp för delägaren.

Det är därför viktigt för ägare att ha koll på sitt löneuttag och olika förmåners effekt för att avgöra om du man har rätt att tillgodogöra sig ett lönebaserat utrymme. Det är möjligt att växla mellan de olika reglerna för att beräkna gränsbelopp genom åren, men förenklingsregeln kan bara användas på ett kvalificerat aktieinnehav per år och person.

Inom 3:12 kan vi hjälpa dig med

  • Planera för skatteaspekten vid försäljning av bolag
  • Upprätta och säkerställa att K10-blanketten är korrekt ifylld
  • Utreda om utomståenderegeln är tillämplig eller inte
  • Utreda och strukturera arbetet vid avveckling av bolaget
  • Kartlägga om strukturen är rätt i ägarmodellen

Behöver du hjälp? Har du frågor eller funderingar om 3:12-reglerna, kontakta gärna våra experter på området.

3:12 fåmansföretag

Fem rådgivningstjänster vi kan stötta dig med

Planera för skatteaspekten vid försäljning av bolag

Är du entreprenör och planerar att sälja ditt företag? Oavsett om du står inför en försäljning eller om du planerar att driva ditt företag i många år framåt är det bra att vara förberedd för att en dag sälja. Vårt team av skatterådgivare kan ta fram en plan på kort och lång sikt.

Upprätta och säkerställa att K10-blanketten är korrekt ifylld

Det är vanligt att ägare i fåmansföretag tar hjälp med att upprätta sin inkomstdeklaration. Har du som ägare tagit utdelning eller sålt aktier i bolaget behöver du till exempel tänka till kring hur du fyller i K10-blanketten rätt. Våra auktoriserade skatterådgivare guidar dig rätt utifrån dina förutsättningar.

Utreda om utomståenderegeln är tillämplig eller inte

Det finns både osäkerhet och oförutsebarhet kring när utomståenderegeln kan tillämpas. Vår rådgivare hjälper till att göra en bedömning av om regeln kan anses uppfylld.   har också flera experter som är väl insatta i aktuell rättspraxis för att få med alla aspekter i rådgivningen.

Utreda och strukturera arbetet vid avveckling av bolaget

Vi säkerställer att dina aktier inte längre omfattas av 3:12-reglerna. Om du har varit passiv i ditt fåmansföretag under en så kallad karensperiod och nu anser att dina aktier i bolaget inte längre omfattas av 3:12-reglerna rekommenderar vi dig att prata med våra experter innan du tar en större utdelning eller avvecklar bolaget. Det kommer löpande avgörande från våra domstolar som påverkar bedömningen, så det gäller att vara uppdaterad på området med den senaste praxisen.

Kartlägga om strukturen är rätt i ägarmodellen

Har du rätt bolagsstruktur? Rätt bolagsstruktur kan bland annat maximera ditt lågbeskattade utdelningsutrymme, underlätta att ta in nya delägare eller göra dig förberedd inför en framtida försäljning. Ta en diskussion med en av våra experter för att se om din bolagsstruktur är optimal utifrån dina förutsättningar och framtidsplaner.

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.