Så arbetar vi med hållbarhet på Grant Thornton

På Grant Thornton arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsperspektiv i vår verksamhet och med att hjälpa våra kunder framtidssäkra sina bolag. Under 2022 tog vi fram en ny strategi med målet att bli marknadsledande bland entreprenörsföretag på mid-market. Strategin är vägledande för vår utveckling och för hur vi ska möta våra kunders allt större förväntningar.

Vår högt ställda ambition är att skapa kundvärde genom ett helhetsperspektiv inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Våra tre fokusområden utgår därför från ESG. 

Minskad klimatpåverkan 

 • Koldioxidutsläpp
 • Rådgivning framtidssäkra kunder 

Människor i fokus 

 • Hälsa och välmående
 • Kompetensutveckling och kunskapsöverföring
 • Mångfald och inkludering
 • Rådgivning framtidssäkra kunder 

Ansvar i alla led 

 • Affärsetik
 • IT- och informationssäkerhet
 • Innovation och tjänsteutveckling
 • Regelefterlevnad
 • Rådgivning framtidssäkra kunder 

Mål och nyckeltal inom ESG

Bidra till Agenda 2030

På Grant Thornton har vi åtagit oss att bidra till FN:s 17 globala mål. I samband med att vi tog fram vår strategi och affärsplan gjorde en översyn för att säkerställa att vi fokuserar på de mål där vi har störst möjlighet att bidra till omställningen. Vi arbetar därför med sju av målen med tillhörande valda delmål. Dessa är integrerade i vår verksamhet och vi följer kontinuerligt upp vårt bidrag genom att utvärdera nyckeltalen i vår affärsplan.

Globala mål som Grant Thornton fokuserar på

Ansvarsfull leverantörskedja

För att växa hållbart vill vi agera ansvarsfullt - det är en förutsättning för vår framgång. Vår vision tar också avstamp utifrån detta: "Tillsammans med entreprenörsföretag skapar vi framtiden”. För oss är det en viktig del att utveckla vårt hållbarhetsarbete kontinuerligt och vi ser att störst samhällsvärde skapas när vi arbetar nära våra kunder.  
 
Vår affärsverksamhet präglas av ansvar och ska bedrivas på ett socialt, etiskt och miljömässigt riktigt sätt. Det betyder att vi visar respekt för människor, samhälle, miljö och arbetar långsiktigt. 

I vår strävan att bidra till utveckling är det viktigt för oss att säkerställa att även samarbetspartners och leverantörer bidrar till en hållbar utveckling. 

Uppförandekod leverantörer

Grant Thornton stödjer sedan 2015 FN:s Global Compact. För att tydliggöra vårt åtagande är denna uppförandekod baserad på Global Compacts tio principer. Produkter och tjänster som levereras till Grant Thornton ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

 • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
 • FN:s konvention om barnets rättigheter
 • De tio principerna i FN: s Global Compact
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet

Uppförandekoden för leverantörer följs upp i nära dialog med våra leverantörer för att säkra att kraven respekteras och bidra till förbättrade villkor för människa och miljö. 

Vår uppförandekod för leverantörer skickas till samtliga leverantörer där inköpen uppgår till mer än 500 000 sek eller motsvarande per år. Vi ber leverantörerna att skriva under koden eller skicka sin egen uppförandekod till oss. Alla nya leverantörer, oavsett storlek på inköpen, ska skriva under eller kunna visa att de har en egen likvärdig uppförandekod. 

Uppförandekod för leverantörer i sin helhet [ 88 kb ]

Code of Conduct suppliers (English) [ 89 kb ]

Grant Thorntons uppförandekod

Vår uppförandekod är en sammanställning av etiska regler och riktlinjer. Uppförandekoden utgör grunden för våra aktiviteter i våra relationer med kunder, affärspartners, medarbetare och andra intressenter.

Vår uppförandekod ger oss ramar för vårt agerande, den grundar sig i våra värderingar och FN:s Global Compact principer för mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, miljö och korruption. Grant Thorntons uppförandekod gäller alla medarbetare och delägare.

Vi arbetar i en komplex och alltmer globaliserad affärsmiljö. Vi ställs inför utmanande situationer och svåra val. Genom att agera med integritet, ärlighet och professionalism stärker vi vårt varumärke. Vår kod är inte avsedd att ge specifik vägledning varje gång vi behöver svara på “Vad är rätt sak att göra?”. Istället är det vägledning, en etisk kompass som hjälper oss att fundera på och ta hjälp inför svåra utmaningar.