Hur vi på Grant Thornton arbetar med hållbarhet

För att bidra till ett välmående näringsliv i Sverige stöttar vi entreprenörsnätverk, organisationer och aktiviteter. Vi är nämligen övertygade om att växande företag bidrar till samhällsnyttan genom att skapa jobb och välfärd. 

Vi har fokus på de hållbarhetsområden där vi har störst påverkan ur hållbarhets och affärsstrategiskt perspektiv och som prioriterats högst av Grant Thorntons intressenter. Våra prioriterade områden, öka hållbar rådgivning, hållbart arbetsliv och tillväxt i samhället genomsyrar vår övergripande strategi och våra affärsmål för 2018 - 2022.

Grant Thorntons ansvar

Vår verksamhet bygger på att våra kunder, ägare, medarbetare, investerare, affärspartners, branschorganisationer och allmänheten har förtroende för Grant Thornton och för de värden som vi representerar. 

Vi verkar i en omvärld med höga förväntningar och har därigenom ett ansvar gentemot både samhället och våra kunder. Det innebär bland annat att leverera tjänster grundad på hög kvalitet, professionalitet, integritet, konfidentialitet samt ett gott omdöme.

En stor del av vår verksamhet är väl reglerad och därmed är god riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll viktiga grundförutsättningar. Grundläggande för vårt etiska agerande är vår hållbarhetspolicy som baseras på UN Global Compacts 10 principer.

Vi värnar om en kultur där varje medarbetare har ett ansvar att agera etiskt och följa gällande regelverk.

Bidra till agenda 2030

Näringslivet har en viktig roll i att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Vi har identifierat sex för oss prioriterade mål och kopplat dem till våra strategiska mål för att integrera dem i vår verksamhet.

FNs globala mål

Ansvarsfull leverantörskedja

För att kunna växa uthålligt och hållbart vill vi som företag agera ansvarsfullt, det är en förutsättning för vår framgång. Vi arbetar löpande med att utveckla vårt hållbarhetsarbete och stärka möjligheterna att bidra till ett välmående näringsliv som är vår vision. Vår affärsverksamhet präglas av ansvar och ska bedrivas på ett socialt, etiskt och miljömässigt riktigt sätt. Det betyder att vi visar respekt för människor, samhället, miljön, arbetar förebyggande och långsiktigt.

I vår strävan att utveckla och förbättra vill vi säkerställa att våra samarbetspartners och leverantörer arbetar för en hållbar utveckling.

Uppförandekod leverantörer

Grant Thornton stödjer sedan 2015 FN:s Global Compact. För att tydliggöra vårt åtagande är denna uppförandekod baserad på Global Compacts tio principer. Produkter och tjänster som levereras till Grant Thornton ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s konvention om barnets rättigheter
  • De tio principerna i FN: s Global Compact
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet

Uppförandekoden för leverantörer följs upp i nära dialog med våra leverantörer för att säkra att kraven respekteras och bidra till förbättrade villkor för människa och miljö. 

Vår uppförandekod för leverantörer skickas till samtliga leverantörer där inköpen uppgår till mer än 500 000 sek eller motsvarande per år. Vi ber leverantörerna att skriva under koden eller skicka sin egen uppförandekod till oss. Alla nya leverantörer, oavsett storlek på inköpen, ska skriva under eller kunna visa att de har en egen likvärdig uppförandekod. 

Uppförandekod för leverantörer i sin helhet [ 88 kb ]

Code of Conduct suppliers (English) [ 89 kb ]

Grant Thorntons uppförandekod

Vår uppförandekod är en sammanställning av etiska regler och riktlinjer. Uppförandekoden utgör grunden för våra aktiviteter i våra relationer med kunder, affärspartners, medarbetare och andra intressenter.

Vår uppförandekod ger oss ramar för vårt agerande, den grundar sig i våra värderingar och FN:s Global Compact principer för mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, miljö och korruption. Grant Thorntons uppförandekod gäller alla medarbetare och delägare.

Vi arbetar i en komplex och alltmer globaliserad affärsmiljö. Vi ställs inför utmanande situationer och svåra val. Genom att agera med integritet, ärlighet och professionalism stärker vi vårt varumärke. Vår kod är inte avsedd att ge specifik vägledning varje gång vi behöver svara på “Vad är rätt sak att göra?”. Istället är det vägledning, en etisk kompass som hjälper oss att fundera på och ta hjälp inför svåra utmaningar.