Vägen till börsen bygger på kunskap

Överväger du och ditt företag en börsnotering? Bolagets styrelse och ledning har mycket att vinna på att vara väl förberedda innan de fattar beslut om att inleda en noteringsprocess, och på att vara väl informerade om de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Grant Thornton erbjuder seminarier och utbildningar för styrelse och företagsledning i bolag som överväger att notera sina aktier på en börs eller på en annan marknadsplats. Med våra omfattande erfarenheter som bas kan vi under någon eller några timmar redogöra för processen för börsnotering ur ett styrelse- och företagsledningsperspektiv.

Granskning av börsfähighet – pre IPO

Att vara väl förberedd är avgörande för en effektiv och framgångsrik process för börsnotering. Ett bolag anses börsfähigt, det vill säga redo för börsen, först när noteringskraven är uppfyllda. Vår erfarenhet är att förberedelsearbetet ibland underskattas och att detta kan störa processen för företagsledning och rådgivare. Vi kan genomföra en genomgång av börsfähigheten inför en noteringsprocess, baserat på våra erfarenheter om vanliga frågeställningar och om noteringskraven i stort. Vår genomgång sammanfattas i en åtgärdsplan för styrelse och företagsledning.

Anlitas av NASDAQ Stockholm

När ett bolag vill noteras sker alltid en oberoende undersökning för att bedöma om det är lämpligt att notera och godkänna bolagets aktier för handel på börsen. NASDAQ Stockholm utser en börsrevisor som för deras räkning, och i samråd med börsens övervakning, genomför dessa undersökningar. Mia Rutenius, auktoriserad revisor på Grant Thornton är en av fem utsedda börsrevisorer av NASDAQ Stockholm. Grant Thornton har utfört den här typen av uppdrag åt bolag inom en rad olika branscher sedan 2010, både på Small Cap, Mid Cap och Large Cap.

I uppdraget ingår att bedöma om bolaget har förutsättningar för att klara noteringskraven framförallt vad gäller finansiell information och annan kurspåverkande information. Man bedömer även om bolagets styrelse och ledning är lämpliga att sköta bolagets verksamhet och sina åtaganden gentemot börsen och aktiemarknaden. Resultatet från undersökningen, tillsammans med en rekommendation från börsrevisorn, fungerar sedan som underlag när NASDAQ Stockholms bolagskommitté tar beslut om en eventuell notering.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi tillsammans med dig kan ta ditt företag till börsen.

Mia Rutenius
Rådgivare inom börsnoteringar
Mia Rutenius

Vad är en IPO?

En börsintroduktion eller IPO (från engelskans Initial Public Offering) är när ett företag första gången noterar sina aktier på en börs. Bakgrunden till börsnotering av företaget kan vara av olika skäl och här är de vanligaste, att företaget behöver få in mer kapital, betala skulder, eller för att stärka sitt varumärke. Vid en notering på en börs eller annan marknadsplats går företaget från att vara privat till publikt. Företagets aktier blir tillgängliga för allmänheten och det blir möjligt att handla med aktierna i företaget på ett friare sätt.

Välja marknad

Ett av de första och viktigaste besluten som ni måste ta är att bestämma vilken marknadsplats som ni ska börsintroducera företaget på. 
I dag finns det flera lönsamma alternativ för företag – utöver våra inhemska börser kan ni även välja något av de internationella alternativen.
Det beslut ni tar påverkar inte bara företagets värdering och den nuvarande relationen med investerare – det kommer också påverka strategi, strukturer och affärsprocesser för ert företag under en överskådlig framtid. 
Valet av marknadsplats måste därför göras noggrant och strategiskt, med hänsyn till såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.

IPO – var börjar man?

En börsnotering, IPO (Initial Public Offering), är ett stort beslut och en krävande process. Att vara börsfähig handlar mycket om att manifestera att företaget har en god kontroll och en förmåga att leverera tillförlitlig information i rätt tid. Det innebär bland annat att företaget bör ha en uppsättning styrande dokument som beskriver hur bolaget styrs i förhållande till uppdrag, mål och ambitioner och som möter väsentliga risker i verksamheten. Utöver det behöver bolaget definiera vilka kontroller som bör finnas och fungera i verksamheten

Vi vet från tidigare erfarenhet av noteringar på Nasdaq Main Market att just dokumentation och uppföljning av internkontroll är ett omfattande arbete och ett område som kan försena en notering om det inte påbörjas i tid.

Med oss säkerställer du att er finansiella rapportering, era styrande dokument och kontrollmiljö i övrigt uppfyller de högt ställda krav som gäller för ett noterat bolag. Våra specialister följer dig genom hela processen och ger dig tillförlitlig rådgivning. Du spar tid och skapar ordning och reda inför er notering.

Vi gör en genomarbetad analys, prioriterar vad ni behöver åtgärda för att bli noterade och stöttar i arbetet med att åtgärda iakttagelserna. Hos oss får du trygghet, kvalitet och en bra och personlig relation med våra experter.

Vi hjälper dig i processen

De flesta privata aktiebolag är inte strukturerade i enlighet med de krav som ställs på ett publikt företag. En stor investering i form av pengar och insatser från ledning och management kommer att behövas för att nå upp till de krav som ett publikt bolag ska leva upp till. Här krävs en period av förberedelser. Den kan vara 9-24 månader beroende på hur förberett företaget är.