Vägen till börsen bygger på kunskap

Överväger du och ditt företag en börsnotering? Bolagets styrelse och ledning har mycket att vinna på att vara väl förberedda innan de fattar beslut om att inleda en noteringsprocess, och på att vara väl informerade om de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Grant Thornton erbjuder seminarier och utbildningar för styrelse och företagsledning i bolag som överväger att notera sina aktier på en börs eller på en annan marknadsplats. Med våra omfattande erfarenheter som bas kan vi under någon eller några timmar redogöra för processen för börsnotering ur ett styrelse- och företagsledningsperspektiv.

Granskning av börsfähighet – pre IPO

Att vara väl förberedd är avgörande för en effektiv och framgångsrik process för börsnotering. Ett bolag anses börsfähigt, det vill säga redo för börsen, först när noteringskraven är uppfyllda. Vår erfarenhet är att förberedelsearbetet ibland underskattas och att detta kan störa processen för företagsledning och rådgivare. Vi kan genomföra en genomgång av börsfähigheten inför en noteringsprocess, baserat på våra erfarenheter om vanliga frågeställningar och om noteringskraven i stort. Vår genomgång sammanfattas i en åtgärdsplan för styrelse och företagsledning.

Anlitas av NASDAQ Stockholm

När ett bolag vill noteras sker alltid en oberoende undersökning för att bedöma om det är lämpligt att notera och godkänna bolagets aktier för handel på börsen. NASDAQ Stockholm utser en börsrevisor som för deras räkning, och i samråd med börsens övervakning, genomför dessa undersökningar. Mia Rutenius, auktoriserad revisor på Grant Thornton är en av fem utsedda börsrevisorer av NASDAQ Stockholm. Grant Thornton har utfört den här typen av uppdrag åt bolag inom en rad olika branscher sedan 2010, både på Small Cap, Mid Cap och Large Cap.

I uppdraget ingår att bedöma om bolaget har förutsättningar för att klara noteringskraven framförallt vad gäller finansiell information och annan kurspåverkande information. Man bedömer även om bolagets styrelse och ledning är lämpliga att sköta bolagets verksamhet och sina åtaganden gentemot börsen och aktiemarknaden. Resultatet från undersökningen, tillsammans med en rekommendation från börsrevisorn, fungerar sedan som underlag när NASDAQ Stockholms bolagskommitté tar beslut om en eventuell notering.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi tillsammans med dig kan ta ditt företag till börsen.

Mia Rutenius
Rådgivare inom börsnoteringar
Mia Rutenius
Besök Mias profilsida
Mia Rutenius
Rådgivare inom börsnoteringar
Mia Rutenius

De senaste revisionsnyheterna

View more