Grant Thornton ägs av 157 partners (juni 2022), som alla är verksamma i bolaget. Partnerstämman är företagets högst beslutande organ och partnergruppen har två ordinarie sammanträden per år. 

Styrelse

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar beslutsordningen inom moderbolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelse och vd.

Michael Palm

Mia Rutenius

Rickard Julin

Henrik Hedberg

Boel Hansson

Mats Fagerlund

Anna Johnson

Lennart Käll

Cecilia Lundin

Anna Lenhammar

Peter Resborn

Företagsledning

Företagsledningen leds av vd och träffas månatligen för att hantera aktuella frågor och verksamhetens utveckling. Företagsledningen är ansvarig för genomförandet av företagets strategi och affärsplan och även för att bolaget har ett eff ektivt system för kvalitet och intern kontroll. Arbetet innebär bland annat riskkartläggning och att införa policys, rutiner och kontinuerlig uppföljning och övervakning av kvalitet och eff ektivitet i intern kontroll. I ledningens arbete ingår också att utvärdera befi ntliga och nya partners, samt att förbereda underlag och förslag till styrelsen om partnerförändringar.

Anna Johnson

Pia Håkansson

Henrik Johansson

Annie Sebelius

Karin Alexandersson

Isabella Caruso

Daniel Forsgren

Annika Odelros

Pia Hedberg

Joachim Linder

Anna Nilsson

Mats Öberg