Grant Thornton ägs av 168 partners (juni 2023), som alla är verksamma i bolaget. Partnerstämman är företagets högst beslutande organ och partnergruppen har två ordinarie sammanträden per år. 

Styrelse

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar beslutsordningen inom moderbolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelse och vd.

Michael Palm

Peter Resborn

Mia Rutenius

Henrik Hedberg

Boel Hansson

Mats Fagerlund

Daniel Forsgren

Lars Häggström

Sara Borgström

Företagsledning

Företagsledningen leds av vd och träffas månatligen för att hantera aktuella frågor och verksamhetens utveckling. Företagsledningen är ansvarig för genomförandet av företagets strategi och affärsplan och även för att bolaget har ett effektivt system för kvalitet och intern kontroll. Arbetet innebär bland annat riskkartläggning och att införa policys, rutiner och kontinuerlig uppföljning och övervakning av kvalitet och effektivitet i intern kontroll. I ledningens arbete ingår också att utvärdera befintliga och nya partners, samt att förbereda underlag och förslag till styrelsen om partnerförändringar.

Henrik Johansson

Isabella Caruso

Pia Håkansson

Annie Sebelius

Maaria Martin Vivaldi

Anna Nilsson

Mats Öberg

Uwe Scheele