Grant Thornton ägs av 149 partners, som alla är verksamma i bolaget. Partnerstämman är företagets högst beslutande organ och partnergruppen har två ordinarie sammanträden per år. 

Styrelse

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar beslutsordningen inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. 

Michael Palm

Ordförande

Michael Palm

Mia Rutenius

Ledamot

Mia Rutenius

Rickard Julin

Ledamot

Rickard Julin

Carl Niring

Ledamot

Carl Niring

Sara Uhlén

Ledamot

Sara Uhlén

Henrik Hedberg

Ledamot

Henrik Hedberg

Anna Johnson

Chief Executive Officer

Anna Johnson

Anna Lenhammar

Personalrepresentant

Anna Lenhammar

Lennart Käll

Extern ledamot

Lennart Käll

Peter Resborn

Sekreterare

Peter Resborn

Företagsledning

Företagsledningen leds av vd och träffas månatligen för att hantera aktuella frågor och verksamhetens utveckling. Företagsledningen är ansvarig för genomförandet av företagets strategi och affärsplan och även för att bolaget har ett eff ektivt system för kvalitet och intern kontroll. Arbetet innebär bland annat riskkartläggning och att införa policys, rutiner och kontinuerlig uppföljning och övervakning av kvalitet och eff ektivitet i intern kontroll. I ledningens arbete ingår också att utvärdera befi ntliga och nya partners, samt att förbereda underlag och förslag till styrelsen om partnerförändringar.

Anna Johnson

Chief Executive Officer

Anna Johnson

Karitha Ericson

Chief Operating Officer

Karitha Ericson

Monika Wannholm

Office Managing Partner

Monika Wannholm

Pia Håkansson

Director People & Culture

Pia Håkansson

Daniel Forsgren

Chief Financial Officer

Daniel Forsgren

Annie Sebelius

Director of Sustainability & Communications

Annie Sebelius

Henrik Johansson

Head of Office Network

Henrik Johansson