Grant Thornton har med utgångspunkt i externa lagar och regler samt företagets åtaganden, fastställt interna regler för en effektiv och tydlig styrning av företaget. Styrande dokument reglerar några av våra väsentliga områden, inom exempelvis Environment, Social and Governance (”ESG”) liksom riskhantering och kvalitet. Sedan 2023 har Grant Thornton ett nytt ramverk för hur styrande dokument utvecklas, implementeras, följs upp, och ses över på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt. 

Företagsövergripande styrande dokument delas in i fyra nivåer, varav de två första nivåerna beslutas av styrelsen. 

  1. Uppförandekoden beskriver förväntningar om medarbetares agerande med bas i våra framgångsfaktorer och UN Global Compact’s principer. På den här nivån finns också Grant Thornton’s governance-ramverk som anger den övergripande strukturen för styrning, roller och ansvar 
  2. Policyer avser generella strategiska åtaganden inom specifika områden 
  3. Instruktioner följer av policyerna och ger mer detaljerade regler 
  4. Övriga styrande dokument fungerar som detaljerade regler som till exempel rutiner, manualer och checklistor 

Nedan finner du Grant Thornton’s publika policyer avseende ESG, kvalitet och riskhantering

För leverantörer och andra samarbetspartners gäller

 

Vill du rapportera ett missförhållande?

Grant Thornton strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och en hög affärsetik. Vi erbjuder en säker visselblåsarkanal för anonym rapportering och dialog. Här kan du läsa mer och rapportera ett missförhållande.