Regel- och efterlevnadstjänster – en nyckel till framgång

För att skapa värde, förtroende och hållbarhet för sin organisation och sina intressenter, behöver företag ha en effektiv och flexibel regelefterlevnad. Det handlar inte bara om att följa lagar och regler, utan också om att minimera risker och kostnader, samt att hantera de utmaningar och möjligheter som följer av de ständiga förändringarna och den ökande komplexiteten. Vi på Grant Thornton har ett team av experter som kan hjälpa dig att utveckla och förbättra din regelefterlevnad på ett sätt som är anpassat till din verksamhets strategi, mål och krav.

 • Förstärkt finansiell rapportering och intern styrning
 • Verksamhetskontinuitet och riskhantering
 • Hållbarhet och ansvarstagande
 • Förstärkt finansiell rapportering och intern styrning
  Förstärkt finansiell rapportering och intern styrning
  Ökad tillförlitlighet och kvalitet i din finansiella rapportering och interna styrning.
 • Verksamhetskontinuitet och riskhantering
  Verksamhetskontinuitet och riskhantering
  Ökad motståndskraft och kontinuitet i din verksamhet genom att identifiera och hantera potentiella brister och risker.
 • Hållbarhet och ansvarstagande
  Hållbarhet och ansvarstagande
  Ökad transparens, ansvarstagande och socialt ansvar genom att följa direktiv och hållbarhetsmål.

Inom regelefterlevnad erbjuder vi

 • Regelrådgivning
 • Regelgranskningar
 • Regelförändringar

Regelefterlevnad

Så hjälper vi dig

Vi har erfarenhet av att arbeta med olika typer av regleringar, såsom finansiell reglering, dataskydd, miljö och andra branschspecifika regleringar. Vi har även kunskap om de senaste trenderna och utvecklingarna inom regelområdet såsom digitalisering, hållbarhet och IT-säkerhet. Vi ger dig råd och stöd när det gäller att anpassa din verksamhet till en föränderlig regelmiljö och därigenom skapa en stark struktur för effektiv regelefterlevnad.

Regelrådgivning

Vi hjälper dig att förstå och tolka de regler som gäller för din verksamhet och hur de påverkar din organisation.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

 • Analysera och bedöma de krav och förväntningar som ställs på din organisation av olika regulatorer och intressenter
 • Ge råd och vägledning om hur du kan uppfylla de regelkrav som gäller för din verksamhet
 • Hjälpa dig att utforma och implementera regelstrategier, policyer, processer och kontroller som är anpassade till din verksamhetsbehov och mål
 • Hjälpa dig att hantera och kommunicera med regulatorer och andra intressenter på ett effektivt och professionellt sätt

Regelgranskningar

Vi hjälper dig att utvärdera och förbättra din verksamhets efterlevnad av de regler som gäller för din verksamhet.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

 • Genomföra granskningar av din verksamhets dokumentation, processer, system och kontroller för att bedöma din efterlevnad av de tillämpliga reglerna
 • Identifiera och rapportera eventuella avvikelser, brister eller förbättringsområden som påverkar din verksamhets efterlevnad
 • Ge rekommendationer och råd om hur du kan åtgärda eventuella problem eller förbättra din verksamhets efterlevnad
 • Hjälpa dig att följa upp och verifiera att de nödvändiga åtgärderna har genomförts och att de har haft den önskade effekten Vi har erfarenhet av att genomföra regelgranskningar för olika typer av organisationer, såsom banker, försäkringsbolag, fondförvaltare, finansiella rådgivare, och andra finansiella tjänster. Vi har också erfarenhet av att genomföra regelgranskningar för andra branscher och sektorer, såsom telekom, energi, transport och hälso- och sjukvård. Du kommer att få en oberoende och objektiv bedömning av din verksamhets efterlevnad och därigenom öka din tillförlitlighet och kvalitet i din interna styrning

Regelförändringar

Vi hjälper dig att anpassa och förbereda din verksamhet för de regelförändringar som kan påverka din verksamhet.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

 • Övervaka och analysera de senaste trenderna och utvecklingarna inom regelområdet och hur de kan påverka din verksamhet
 • Bedöma och prioritera de regelförändringar som är mest relevanta och betydelsefulla för din verksamhet
 • Planera och genomföra de nödvändiga förändringarna i din verksamhets strategi, organisation, processer, system och kontroller för att uppfylla de nya regelkraven
 • Utbilda och informera din verksamhets styrelse, ledning, medarbetare och andra intressenter om de nya regelkraven och hur de ska följas

Så jobbar vi

Planering och riskbedömning

 • Dialog med viktiga intressenter för att fastställa vilka specifika regler som måste efterlevas
 • Identifiera potentiella efterlevnadsrisker och prioritera dessa baserat på genomförda konsekvens- och sannolikhetsbedömningar
 • Ta fram en åtgärdsplan som definierar vilka regler som organisationen behöver efterleva och hur de organisationen kommer bedömas utifrån dessa krav

Genomförande och insamling av information

 • Utvärdering och bedömning: Granskning av dokument, genomförandet av intervjuer och genomgångar för att verifiera och dokumentera eventuella brister i efterlevnaden inom organisationen
 • Målet är att genom denna utvärdering och bedömning kunna tillhandahålla en detaljerad bedömning av organisationens brister i förhållande till specifika krav och regleringar

Rapportering och kommunikation

 • Resultatrapporten är inriktade på brister i efterlevnad och eventuella svagheter i interna kontroller
 • Rekommendationer syftar till att förbättra regelefterlevnaden och rådgivning för att förbättra interna kontrollers effektivitet
 • Rapporten kommunicerar status för organisationens efterlevnad av specifika krav och regleringar

I ett internationellt perspektiv håller den svenska modellen för bolagsstyrning hög klass. Vi har en tradition av starka styrelser med ett tydligt ansvar för ledamöterna samt en hög grad av självständighet i förhållande till företagsledningen. En av styrelsens roller är att kravställa riskhanteringen och visa den acceptansnivå som ska gälla givet hur affärsverksamheten ser ut. Det innefattar också att mäta och följa upp för att säkra att risktagandet inte ge onödigt stora konsekvenser. I detta är det viktigt att agilt utvärdera nya lagar och regler samt vilken effekt de kommer få på verksamheten.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Bolagsstyrningsrapportering

En kartläggning av svenska börsbolag. Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Webbinarium

Vägen till börsen: Framtidsutsikter och val av marknadsplats, Nasdaq gästar

Under drygt tio år har tillgången på riskvilligt kapital varit mycket god och under pandemin pikade noteringsviljan och rekordmånga bolag noterades på Nasdaq Stockholm. Men sedan 2022 har det varit betydligt trögare, då det oroliga börsläget skapat osäkerhet kring värderingarna och gjort marknaden mer svårbedömd.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.