Bolagsstyrning och internkontroll – en nyckel till framgång

I en komplex och föränderlig värld är det viktigt att ha en robust och anpassningsbar bolagsstyrning och intern kontroll. Det är inte bara en fråga om att följa lagar och regler, utan också om att skapa värde, förtroende och hållbarhet för din organisation och dina intressenter. Vi har ett team av experter som kan hjälpa dig att utveckla och förbättra din styrning och intern kontroll på ett sätt som stödjer din verksamhets strategi, mål och krav.

Vi har lång erfarenhet från olika branscher och sektorer där vi hjälper dig att skapa en stark och effektiv styrning och riskhantering.

 • Förbättrad finansiell rapportering och intern styrning
 • Innovativ effektivitet för ökad konkurrenskraft
 • Stärkt motståndskraft genom riskhantering
 • Förbättrad finansiell rapportering och intern styrning
  Förbättrad finansiell rapportering och intern styrning
  Ökad tillförlitlighet och kvalitet i din finansiella rapportering och interna styrning.
 • Innovativ effektivitet för ökad konkurrenskraft
  Innovativ effektivitet för ökad konkurrenskraft
  Ökad konkurrenskraft och innovation genom att utnyttja möjligheter och förbättra din verksamhets effektivitet och produktivitet.
 • Stärkt motståndskraft genom riskhantering
  Stärkt motståndskraft genom riskhantering
  Ökad motståndskraft och kontinuitet i din verksamhet genom att identifiera och hantera potentiella brister och risker.

Inom bolagsstyrning och internkontroll erbjuder vi

 • Bolagsstyrning
 • Internkontroll
 • Riskhantering

Vi har erfarenhet av att stötta styrelser och ledningsgrupper i att utforma ramverk, processer och strukturer för att skapa en effektiv styrningsmiljö och därigenom upprätthålla samt bygga förtroende bland intressenter.

Kontakta oss för att få hjälp med frågor relaterade till bolagsstyrning och internkontroll.

Så hjälper vi dig

Governance (Styrning)

Vi hjälper dig att skapa ett ramverk för regler, processer och system som möjliggör en god styrning av organisationen.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

 • Utforma och implementera styrande dokument som policyer, riktlinjer och instruktioner som är anpassade till din verksamhets behov och intressenter
 • Utvärdera och förbättra styrelsearbetet och ledningsgruppens funktion genom att analysera roller, ansvar, kompetens och kommunikation
 • Genomföra utbildningar och workshops för att öka medvetenheten och kompetensen om styrningsfrågor bland styrelse, ledning och medarbetare

Vi har erfarenhet av att stötta styrelser och ledningsgrupper i att utforma ramverk, processer och strukturer för att skapa en effektiv styrningsmiljö och därigenom upprätthålla samt bygga förtroende bland intressenter.

Du kommer att få stöd i att forma styrningssystem, processer och kultur som skapar:

 • En tydlig vision, strategi och mål för organisationen utifrån din verksamhets prestation och resultat
 • En balans mellan risk och möjlighet i beslutsfattandet som är baserad på en systematisk och integrerad riskhantering

Internkontroll

Vi hjälper dig att etablera och förbättra processer och kontroller som säkerställer att organisationen uppfyller sina mål och krav.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

 • Kartlägga och analysera befintliga processer och kontroller för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden
 • Identifiera och prioritera risker och kontrollbehov i relation till din verksamhets mål och krav
 • Utforma och implementera effektiva och ändamålsenliga kontroller som minskar risker och ökar effektiviteten
 • Utvärdera och testa kontrollernas funktion och effektivitet genom att använda beprövade metoder och verktyg
 • Rapportera och följa upp kontrollresultat och förbättringsåtgärder genom att etablera en tydlig och regelbunden kommunikation och rapportering

Vi hjälper till att skapa processer för praktisk tillämpbar internkontroll, regelefterlevnad och processeffektivisering. Där vi säkerställer att ditt bolag kan nå långsiktiga och hållbara resultat med en effektiv styrning och riskhantering.

För att uppnå en internkontrollmiljö som:

 • Uppfyller lagar, regler och standarder som gäller för din verksamhet och som är i linje med bästa praxis och branschspecifika krav  
 • Förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten i din finansiella rapportering och interna styrning genom att minska fel, oegentligheter och ineffektiviteter
 • Optimerar dina verksamhetsprocesser och ökar din produktivitet genom att eliminera onödiga eller överlappande aktiviteter och resurser

Riskhantering

Vi hjälper dig att identifiera, analysera och hantera de risker som kan påverka organisationens mål och verksamhet.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

 • Skapa och implementera ett ramverk för riskhantering som är anpassat till din verksamhets storlek, komplexitet och riskprofil
 • Genomföra riskanalyser och riskbedömningar på olika nivåer i organisationen för att identifiera och kvantifiera risker och möjligheter
 • Utforma och implementera riskhanteringsplaner och åtgärder
 • Genomföra utbildningar och workshops för att öka medvetenheten och kompetensen om riskhanteringsfrågor bland styrelse, ledning och medarbetare

Vi hjälper dig att skapa en riskhanteringskultur som:

 • Integrerar riskhantering i din strategi och verksamhet som en del av ditt beslutsfattande och din styrning
 • Identifierar och utnyttjar möjligheter samt förebygger och hanterar hot som kan påverka din verksamhets prestation och resultat
 • Anpassar din riskaptit och risktolerans till dina mål och intressenter genom att definiera och kommunicera dina riskpreferenser och gränser
 • Lär av erfarenheter och förbättrar kontinuerligt din riskhanteringsförmåga genom att övervaka, utvärdera och rapportera din riskexponering och riskhantering

Så jobbar vi

Vi har en strukturerad och anpassningsbar arbetsprocess som består av två faser: utvärdering och genomförande. Vi genomför även utbildningar och workshops för att öka din kunskap och kompetens.

Fas 1: Utvärdering och identifiering av förbättringsområden

I den här fasen gör vi en nulägesanalys av din organisations styrning och internkontroll.

Vi gör detta genom att:

 • Granska befintlig dokumentation, såsom policyer, riktlinjer och instruktioner
 • Genomföra intervjuer och workshops med relevanta intressenter, såsom styrelse, ledning och nyckelpersoner
 • Bedöma viktiga aspekter av din styrning och internkontroll, såsom ledningsstruktur, informationsflöden, risk- och kontrolldokumentation och finansiell rapportering
 • Förbereda en rapport med prioriterade förbättringsområden för din organisation med fokus på din styrningsstruktur och relaterade processer, för att bäst förbereda dig för din framtida tillväxtresa

Fas 2: Genomförande och stöd

I den här fasen hjälper vi dig att implementera de förbättringar som identifierats i fas 1. Vi ger dig ett helhetsstöd för att utveckla och förbättra dina styrande dokument, processer och kontroller.

Vi gör detta genom att:

 • Utforma och implementera nya eller reviderade policys, riktlinjer och instruktioner som är i linje med din verksamhets strategi, mål och krav
 • Utveckla och förbättra styrelsearbetet och ledningsgruppens funktion genom att stärka roller, ansvar, kompetens och kommunikation
 • Skapa och implementera ett ramverk för riskhantering som är integrerat med din styrning och internkontroll
 • Etablera och förbättra processer och kontroller för internkontroll som är effektiva, ändamålsenliga och mätbara
 • Genomföra tekniska analyser och revisioner av IT-system och infrastruktur för att säkerställa dess tillförlitlighet, säkerhet och prestanda
 • Identifiera och hantera cyberattacker och andra hot mot IT-säkerheten genom att använda avancerade lösningar och metoder
 • Använda dataanalys och automatisering för att effektivisera och förbättra processer och kontroller genom att utnyttja data och teknik
 • Utvärdera och testa funktionen och effektiviteten av de implementerade förbättringarna genom att följa upp och mäta resultat och effekter

De aktuella samhällsutmaningarna som vi nu ser, har en ofrånkomlig påverkan på affärslandskapet och vårt förhållningssätt till bolagsstyrning. Där aktieägare tidigare kanske varit de mest tongivande intressenterna, framträder nu helt andra, som dessutom ställer nya krav på såväl ansvarstagande som transparens. Det är rimligt att anta att samhällets ökade krav och allmänhetens förväntningar kommer att ha en bestående inverkan på hur organisationer fungerar.

De senaste åren har vi noterat hur styrelser antagit en allt bredare palett av frågeställningar när det gäller att överväga och prioritera. Vi ser också hur tidshorisonten för företagens planering blir allt kortare. Det är också ett faktum att framtiden ter sig allt svårare att prognosticera, i stället blir det en förutsättning att kontinuerligt stärka sin förmåga att ställa om och snabbt agera på plötsliga händelser.

Som exempel ser vi att bolag som redan idag proaktivt inkluderar bolagsstyrnings-, miljö och sociala frågor i sin affärsplan och riskkartläggning har en stor fördel inför CSRD-rapporteringen som vi tror kommer få en väsentlig påverkan på strukturen för bolagsstyrning från och med 2024.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Bolagsstyrningsrapportering

En kartläggning av svenska börsbolag. Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Webbinarium

Vägen till börsen: Framtidsutsikter och val av marknadsplats, Nasdaq gästar

Under drygt tio år har tillgången på riskvilligt kapital varit mycket god och under pandemin pikade noteringsviljan och rekordmånga bolag noterades på Nasdaq Stockholm. Men sedan 2022 har det varit betydligt trögare, då det oroliga börsläget skapat osäkerhet kring värderingarna och gjort marknaden mer svårbedömd.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.