Sarbanes-Oxley (SOX 404) – säkra din finansiella rapportering

SOX 404 är en lag i USA som kräver att organisationer har adekvata interna kontroller över sin finansiella rapportering. Lagen gäller för organisationer som är börsnoterade eller planerar att börsnoteras i USA. Liknande lagar har också införts i andra länder som Kanada, Kina och Japan.

Att ha kontroller över den finansiella rapporteringen i enlighet med SOX 404 är inte bara en lagstadgad skyldighet, utan också en fördel för olika intressenter inom en organisation eftersom lagen bidrar till förbättrad finansiell styrning och rapportering.

 • Regelefterlevnad och finansiell översikt
 • Förtroende och trovärdighet
 • Stärkt förtroende för resultat
 • Regelefterlevnad och finansiell översikt
  Regelefterlevnad och finansiell översikt
  Vi hjälper börsnoterade företag att uppfylla regelverk och skapa en tydlig finansiell översikt för bättre beslutsfattande.
 • Förtroende och trovärdighet
  Förtroende och trovärdighet
  Genom att förbättra riskhantering, kontrollverksamhet och finansiell rapportering ökar vi aktieägarnas förtroende och trovärdighet.
 • Stärkt förtroende för resultat
  Stärkt förtroende för resultat
  Vårt arbete syftar till att öka förtroendet för företagens finansiella resultat och rapportering.

Inom SOX 404 review kan vi erbjuda

 • Riskbedömning och fastställande av omfattning
 • Dokumentation och bedömning av design
 • Testning av operationell effektivitet
 • Rapportering och rekommendationer

SOX 404 Review

Så hjälper vi dig

Riskbedömning och fastställande av omfattning

Vi beräknar den finansiella väsentligheten och utför en kvantitativ och kvalitativ riskbedömning för att identifiera finansiella konton, processer, system och platser som omfattas. Vi analyserar också de interna och externa riskerna som kan påverka er finansiella rapportering.

Dokumentation och bedömning av design

Vi hjälper er att dokumentera och utvärdera era processer och kontroller för att bedöma hur ändamålsenliga de är. Vi utvärderar effektiviteten i utformningen av affärsprocesskontroller, generella IT-kontroller och kontroller på enhetsnivå, genom att utföra följande förfaranden:

 • Genomgångar (walkthroughs): Vi skaffar oss en förståelse för processerna genom att genomföra walktrhoughs med ledningen för att identifiera nyckelkontroller samt kontrollbrister
 • Riskkartläggning: Vi kopplar varje identifierad kontroll till en specifik finansiell rapporteringsrisk iför att säkerställa att kontrollen är utförd för att mitigera risken
 • Testning: För varje kontroll begär vi in stödjande dokumentation, för att testa och validera kontrollens utformning

Baserat på ovanstående förfaranden identifierar vi “kontrollbristerna” och kontroller som inte är utformade på ett effektivt sätt samt rapporterar identifierade brister till ledningen med rekommendationer samt åtgärdsplan.

På begäran av ledningen kan vi hjälpa er att ta fram en risk- och kontrollmatris samt processbeskrivningar/flödesscheman för varje process som ingår i omfattningen.

Test av operativ effektivitet

För kontroller på enhetsnivå, generella IT-kontroller (ITGC) och kontroller av affärsprocesser väljer vi ett urval av transaktioner baserat på hur ofta de förekommer för varje nyckelkontroll. Vi testar verksamheten för att verifiera kontrollernas prestanda under hela revisionsåret. Vi utför också testning av avhjälpande åtgärder vid behov. Vi identifierar kontrollundantag och gör en utvärdering.

Rapportering och rekommendationer

Vi rapporterar löpande utfall av vår testning och hjälper er med utvärderingen av varje icke åtgärdat kontrollundantag enligt standarderna från Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) och rapportering till relevanta intressenter.

Dessutom lägger vi fram en rapport till ledningen med kontrollobservationer och rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen och minska risken för felaktigheter samt bedrägerier.

Så jobbar vi

Fas 1 – Riskbedömning och fastställande av omfattning

 • Beräkning av finansiell väsentlighet, kvantitativ och kvalitativ riskbedömning av varje konto i bokslutet, identifiering av betydande finansiella processer, system, konton och platser som omfattas.

Fas 2 – Bedömning av kontrollutformningen av affärsprocesskontroller, allmänna IT-kontroller (ITGC) och kontroller på enhetsnivå

 • Utföra genomgångar av väsentliga processer
 • Förbereda processbeskrivningar/flödesscheman
 • Identifiera nyckelkontroller och utarbeta en risk- och kontrollmatris
 • Identifiera brister i kontroller
 • Granska stödjande dokumentation för ett fall av kontrollens prestanda för varje kontroll
 • Bedöma effektiviteten i kontrollutformningen
 • Utarbeta en rapport till ledningen med en förteckning över alla “luckor” och undantag i kontrollen med rekommendationer och en tidsplan för att åtgärda bristerna.

Fas 3 – Bedömning av den operativa effektiviteten av kontroller av affärsprocesser, allmänna IT-kontroller (ITGC) och kontroller på enhetsnivå

 • Utföra testning av nyckelkontroller genom att välja ut ett urval av transaktioner för varje nyckelkontroll, för att verifiera att kontrollerna har utförts under hela året
 • Vid behov utföra tester för att åtgärda problemet
 • Identifiera kontrollavvikelser och förbereda en utvärdering enligt standarderna från Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

Fas 4 – Rapportering av resultat

 • Under året dokumentera, analysera, inhämta beslut om och klassificera alla väsentliga avvikelser från kontrollutformning samt testning
 • Vid behov ge råd om kvartalsvis rapportering av statusen för interna kontroller i enlighet med avsnitt 302
 • Ge råd om utarbetandet av slutlig dokumentation för programmet för efterlevnad av SOX
 • Utföra kvalitetskontroll av slutlig dokumentation
 • Om nödvändigt, ge rekommendationer för att förbättra interna aktiviteter och efterlevnad av SOX, för att hantera efterlevnadskostnader

Vi ser löpande behov av att tydligare definiera och specificera processer och kontroller i svenska bolag som träffas av SOX-regelverket, för att säkerställa tillförlitlig riskhantering och internkontroll. Målsättningen med den svenska koden för bolagsstyrning är att bolagen kan skapa strukturer och processer som främjar effektivt beslutsfattande, hållbart företagande och transparens. Bolag bör tydligt beskriva sin egen process för risk- och internkontrollarbete samt sitt löpande arbete med förbättringar av design och operationell effektivitet.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Bolagsstyrningsrapportering

En kartläggning av svenska börsbolag. Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Insikt

Framtidens nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.