Bred erfarenhet av rådgivning vid internrevision

Senare års omvärldsutveckling med bland annat snabbt ökande digitalisering, fler och mer komplexa regelverkskrav och ökat fokus på hållbarhet, har inneburit en mer komplex och dynamisk riskbild för många organisationer. Detta innebär utmaningar men också möjligheter. Internrevisionen är styrelsens verktyg för att granska verksamhetens effektivitet, kvalitet och riskhantering. Vi ser att internrevisionen kan spela en viktig roll när det gäller att hjälpa organisationer att möta sina utmaningar och skapa långsiktig hållbara och motståndskraftiga organisationer.

 • Erfaret team
 • Kundfokus
 • Internationell räckvidd
 • Erfaret team
  Erfaret team
  Erfarna rådgivare med relevant regelverks- och sektorkunskap inom bland annat riskhantering, hållbarhet och IKT/cybersäkerhet.
 • Kundfokus
  Kundfokus
  Ditt behov styr vårt erbjudande till dig.
 • Internationell räckvidd
  Internationell räckvidd
  Lokal förankring med internationell räckvidd.

Inom rådgivning vid internrevision erbjuder vi

 • Funktion för internrevision (outsourcad internrevision)
 • Riktade granskningsinsatser (co-sourcing)
 • Interimslösningar inom internrevision
 • Rådgivning

Rådgivning vid internrevision

Så hjälper vi dig

Funktion för internrevision (outsourcad internrevision)

Vi kan hantera hela internrevisionsfunktionen. Vi utför internrevision i enlighet med styrelsens fastställda granskningsplan och avrapportering sker löpande med tydliga granskningsresultat och relevanta rekommendationer till förbättringar.

Riktade granskningsinsatser (co-sourcing)

Vi bistår organisationens egen internrevision med riktade granskningsinsatser. Exempelvis kan ett behov av att anlita externa internrevisorer vara aktuellt vid behov av specialistkompetens inom regelverksfrågor, hållbarhet, IKT/cybersäkerhet, m.m. erfordras.

Interimslösningar inom internrevision

Vi erbjuder kvalificerad personal med lång erfarenhet av internrevisionsarbete från olika sektorer som kan hyras ut och vara med och stötta organisationens egen internrevision på interim-basis. Det kan t.ex. röra sig om stöd som internrevisionschef under en begränsad period, eller annat stöd vid t.ex. personalbortfall.

Rådgivning

Vi utför kvalitetsgenomgångar av internrevisionsfunktioner och har gedigen erfarenhet av att utveckla internrevisionens arbetsmetodik. Utbildningsinsatser utförs löpande vid förfrågan och innehållet anpassas till ditt företag.

Så jobbar vi

Vår internrevision utgår generellt från följande steg.

Riskanalys

Vi börjar internrevisionen med en riskanalys som utgör grunden till ett första utkast av internrevisionsplanering. Riskanalysen tar hänsyn till organisationens aktuella verksamhetsinriktning, storlek och riskbild. Det utgör en utgångspunkt för de prioriteringar som styr granskningen.

Prioritering och planering

Riskanalysen resulterar i förslag till granskningsinsatser. En årsplan tas fram som diskuteras och fastställs av styrelsen. För varje granskningsområde upprättas en granskningsplan.

Granskningsinriktning

Våra fokusområden inom granskningen är att utvärdera om bolagsstyrningen är effektiv, tillförlitlig och ändamålsenlig, samt att processer för intern kontroll, regelefterlevnad och riskhantering är väsentliga och tillförlitliga. Processer utvärderas mot regulatoriska krav eller interna styrdokument.

Kvalitetssäkring

När våra iakttagelser är sammanställda levererar vi ett rapportutkast. Vår internrevision kvalitetsgranskas löpande av internrevisionens huvudansvarige. Vid behov tar vi in interna specialister för bedömning av komplexa iakttagelser. Utkastet levereras även till ansvarige hos organisationen som kan kontrollera att fakta är korrekt uppfattad och beskriven. Ansvariga inom verksamheten uppmanas återkomma med åtgärdsplaner, deadline och ansvarig.

Rapportering

Rapportering av utförd granskning sker till styrelse eller revisionsutskott. Vår avrapportering fokuserar på våra iakttagelser, bedömning utifrån väsentlig risk samt praktiskt tillämpbara rekommendationer till förbättringar.

Uppföljning av tidigare iakttagelser

I samråd med verksamheten överenskommer vi om uppföljning av åtgärder till våra rekommendationer.

Vi ser en omvärldsutveckling som är dynamisk och som ställer allt högre krav på organisationer. I dessa tider tror vi att en internrevisionsfunktion, kanske mer än någonsin tidigare, kan skapa värde och bidra till att bygga långsiktigt hållbara organisationer.

Christer Runestam, Head of Financial Services Advisory

Christer Runestam

Christer Runestam
Head of Financial Services Advisory
Christer Runestam

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Guide

Guide kring cybersäkerhet

Hoten utifrån ökar och risken att du ska bli utsatt för en cyberattack är stor. Attackerna blir allt fler och utövarna allt skickligare, samtidigt som vi digitaliserar i allt högre takt. Har svenska företag ett tillräckligt skydd idag? Ladda ner vår steg-för-steg-guide för att bättre rusta ditt företag.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.