Finance Transformation – förbättra din finansfunktion och skapa värde för din verksamhet

Finansfunktionen är en avgörande del av varje organisation. Den ansvarar för att leverera korrekt och relevant information, stödja beslutsfattandet, hantera risker och kontroller, samt bidra till strategin och tillväxten. En transformation av organisationens finansfunktion innebär att utvärdera och omforma de finansiella verksamheterna och processerna för att göra dem mer effektiva och anpassade till strategiska mål. Denna transformation kan omfatta olika aspekter av finansfunktionen, inklusive teknik, människor, processer och data.

 • Mångårig expertis
 • Specialister för era specifika utmaningar
 • Förbättrad ekonomisk översikt
 • Mångårig expertis
  Mångårig expertis
  Vi har lång och bred erfarenhet från olika branscher och sektorer.
 • Specialister för era specifika utmaningar
  Specialister för era specifika utmaningar
  Vi erbjuder ett kompetent team med erfarna specialister som kan anpassa sig till era specifika behov.
 • Förbättrad ekonomisk översikt
  Förbättrad ekonomisk översikt
  Med vår hjälp säkerställer ni en förbättrad finansiell översikt för bättre beslutsfattande.

Inom Finance Transformation erbjuder vi

Vi på Grant Thornton kan hjälpa dig med din finanstransformation. Vi har ett brett och djupt erbjudande inom detta område, som inkluderar:

 • Finansiell strategi och vision
 • Optimering och standardisering av finansfunktionen
 • Organisation och kompetensutveckling
 • Finansiell rapportering och analys
 • Finansiell riskhantering och intern kontroll

Utmaningar

Finansfunktionen står också inför många utmaningar i dagens snabbt föränderliga och digitaliserade värld. Dessa utmaningar kan vara:

 • Ökade krav och förväntningar från interna och externa intressenter
 • Komplexa och fragmenterade processer, system och data
 • Brist på effektivitet, standardisering och automatisering
 • Begränsad kapacitet och kompetens för att leverera värdeskapande analys och insikter
 • Svårigheter att anpassa sig till nya regelverk, trender och affärsmodeller

För att möta dessa utmaningar och skapa en framtidssäker finansfunktion behöver organisationer genomföra en finanstransformation.

Så hjälper vi dig

Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av din finanstransformation, beroende på din situation och målsättning.

Finansiell strategi och vision

 • Definiera och kommunicera din finansstrategi och vision
 • Identifiera och prioritera dina mål och initiativ för att förbättra din finansfunktion
 • Analysera din nuvarande situation och jämföra mot bästa praxis
 • Utveckla handlingsplan och roadmap för din transformation

Optimering och standardisering av finansfunktionen

 • Kartlägga, analysera och optimera dina finansprocesser
 • Standardisera och harmonisera dina processer över olika enheter, regioner och system
 • Identifiera och adressera flaskhalsar, förseningar och icke-värdeskapande aktiviteter inom dina processer
 • Implementera lösningar och etablera mätetal och KPI:er för att övervaka prestandan av de optimerade processerna

Organisation och kompetensutveckling

 • Utforma och implementera en effektiv och ändamålsenlig finansorganisation
 • Förenkla och tydliggöra din organisationsstruktur, roller och ansvar
 • Förbättra din styrning och kommunikation
 • Identifiera och täcka dina kompetensgap
 • Erbjuda utbildning och coachning till din finanspersonal

Finansiell rapportering och analys

 • Förbättra och accelerera din finansrapportering och analys
 • Leverera mer värde och insikt till dina intressenter
 • Adressera inkonsekventa datakällor och föråldrade system
 • Automatisera och standardisera din rapporteringscykel
 • Utveckla och använda verktyg och metoder för att presentera och visualisera din information på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

Finansiell riskhantering och intern kontroll

 • Förbättra och effektivisera din finansiella riskhantering och interna kontroll
 • Uppfylla dina regelverkskrav och förväntningar
 • Identifiera och bedöma dina finansiella risker
 • Utforma och implementera lämpliga kontroller och åtgärder för att hantera dina risker
 • Övervaka och utvärdera din riskhantering och kontrollprestanda
 • Rapportera och kommunicera dina resultat och förbättringsområden

Så jobbar vi

Fas 1 – Utvärdera och identifiera förbättringsområden

 • Vi bedömer organisationens nuvarande tillstånd avseende människor, processer, kontroller, teknik, data och rapportering
 • Vi genomför intervjuer och workshops för att förstå och dokumentera nuvarande processer och områden som ingår i projektets omfattning
 • Vi bedömer identifierade gap, problem och möjligheter för förbättring och standardisering. Vi slutför observationer, processkartor och granskar leverabler med ledningen
 • Vi förbereder en rapport för ledningen baserad på observationer och identifierade möjligheter som inkluderar en handlingsplan och roadmap för att genomföra en transformation av finansfunktionen

Fas 2 – Implementeringsstöd

 • De specifika aktiviteterna och resultaten av fas II kommer att bero på de initiativ och möjligheter som beslutas utifrån den levererade handlingsplanen för en fortsatt transformation under fas I. Vi hjälper dig att genomföra de valda lösningarna, samt att säkerställa att de uppnår de förväntade fördelarna och målen. Vi hjälper dig också att hantera förändringen och engagera dina intressenter under hela transformationen.

Organisationer som befinner sig i förändring, tillväxt eller som behöver möta en ny kravbild ser ofta ett behov av att samordna kontrollen över styrning, risk management och regelefterlevnad. Vi har erfarenheten av att det krävs en omprövning av befintliga arbetssätt, för att skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv och ändamålsenlig förändring.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Bolagsstyrningsrapportering

En kartläggning av svenska börsbolag. Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Insikt

Framtidens nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.