Branschnyhet

SFDR – Hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella aktörer

Med:
Jonathan Sörman
insight featured image
Sedan 1 januari 2023 gäller nytt format och struktur för rapportering enligt SFDR. Vad är bakgrunden till regelverket, vilka frågor bör finansiella aktörer som omfattas fundera över och vad har vi sett hittills?
Christer Runestam , Head of Financial Services Advisory
Vi ser en trend med ökad reglering och högre krav från investerare och andra intressenter som gör det allt viktigare för finansiella aktörer att arbeta med hållbarhetsfrågor för att lyckas med sin verksamhet.

Genom Sustainable Finance Disclosure Regulation (förordning (EU) 2019/2088) ”SFDR" som började tillämpas i mars 2021 infördes krav på hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare.

Förordningen kräver att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare lämnar vissa hållbarhetsrelaterade upplysningar och bör ses i ett större sammanhang med ett ökat fokus på hållbarhet inom finanssektorn från lagstiftare, tillsynsmyndigheter och investerare.

Den 1 januari 2023 började tekniska tillsynsstandarder (förordning (EU) 2022/1288) som kompletterar förordningen tillämpas. Dessa innehåller mer detaljerad information om innehåll och format för informationsgivningen.

Bakgrund till regelverket

SFDR syftar till att minska informationsasymmetrier på finansmarknaden och förbättra informationsgivningen när det gäller integration av hållbarhetsrisker, hållbara investeringsmål, beaktandet av negativa konsekvenser för hållbar utveckling och främjande av miljömässiga eller sociala egenskaper.

Detta uppnås genom att kräva att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare lämnar information innan avtal ingås och i regelbundna rapporter till investerare och intressenter.

Upplysningar ska lämnas på vissa sätt och i vissa format på entitet- och produktnivå. Tillämpningsområdet för förordningen är brett och beroende på hur verksamheten ser ut omfattas bland annat fondförvaltare, värdepappersföretag, försäkringsbolag, kreditinstitut m. fl.

Frågor att fundera över

Finansiella bolag som omfattas av SFDR bör fundera över styrning och åtaganden när det gäller hållbarhetsfrågor och hur de förhåller sig till förordningen, vilken medger mer eller mindre extensiv informationsgivning baserat på företagets åtaganden inom hållbarhetsområdet.

Vi har sett att många aktörer vill klassificera sina fonder som artikel 8 och således mer ”hållbara” utan att ha en investeringsstrategi på plats som tydligt definierar hur miljö, sociala- och bolagsstyrningsrisker integreras i investeringsprocessen och hur hållbarhet mäts rent konkret under investeringsperioden. Detta har lett till stora svårigheter vid själva rapporteringen under våren.

Viktiga aspekter att överväga är huruvida huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) ska beaktas, om en finansiell produkt ska utgå från artikel 6, 8 eller 9 i SFDR och hur förenlighet med EU-taxonomin ska rapporteras.

Första året för rapportering i ny struktur och format

2023 är det första året som företagen rapporterar i den struktur och format som dikteras av de tekniska tillsynsstandarderna. För rapporteringen har vissa aktörer valt att lägga sig på regelverkets miniminivå, medan andra valt att aktivt göra åtaganden relaterat till hållbara investeringar vilket resulterar i mer omfattande krav på informationsgivning enligt regelverket.

Vidare har vi sett olika tillvägagångssätt när det kommer till de specifika indikatorerna för PAI och rapportering av taxonomiförenlighet. Vissa företag har valt att nämna brist på korrekt och tillförlitlig data som ett skäl till att utelämna vissa delar av rapporteringen, medan andra har valt andra tillvägagångssätt.

Sedan SFDR och de tekniska standarderna börjat tillämpas har vi även sett flera förtydliganden och frågor & svar från de europeiska tillsynsmyndigheterna och EU-kommissionen, något som skulle kunna indikera att inte alla aspekter avseende regelverket är glasklara. Det faktum att finansiella företag som omfattas av regelverket valt något olika tillvägagångssätt kan måhända tala i samma riktning. Mot denna bakgrund blir det högst intressant att följa hur tillsynsmyndigheter agerar.

Vår expertis inom: Hållbarhetsrapportering & CSRD
Tjänster
Vår expertis inom: Hållbarhets­rapportering & CSRD
Jag vill veta mer

Vi hjälper dig

Kontakta någon av våra experter om du har frågor eller funderingar kring SFDR eller hållbarhetsfrågor inom finanssektorn.

Christer Runestam

Branschansvarig för Financial Services

Läs mer och kontakta Christer Runestam

Helena Mueller

Ansvarig för hållbarhetsrådgivning

Läs mer och kontakta Helena Mueller