Skattenyhet

Möjlighet till momsåterbetalning på kostnader vid företagsförvärv efter ny dom

Med:
Sebastian Loo
insight featured image
I en ny dom har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slagit fast att avdragsrätt för ingående moms på förvärvskostnader kan föreligga vid förvärv av dotterbolagsaktier. Målet öppnar upp för momsåterbetalning på kostnader för till exempel rådgivning och due diligence i samband med företagsförvärv.
Innehåll

Sammanfattning

Målet i fråga handlade om ett bolag som förvärvade en koncern, utan en avsikt att tillhandahålla momspliktiga tjänster till det förvärvade dotterbolaget som utgjorde ett rent holdingbolag. Avsikten var i stället att tillhandahålla momsbelagda managemement- och ledningstjänster till ett dotterdotterbolag, det operativa bolaget. Skatteverket nekade avdrag och menade att det inte fanns ett direkt samband mellan förvärvet av dotterbolagsaktierna och de momsbelagda tjänsterna till dotterdotterbolaget. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick dock på bolagets linje och pekade på att det fanns ett sådant samband. Skatteverket överklagade till HFD. 
HFD ansåg att avsikten med förvärvet var att tillhandahålla dotterdotterbolaget momspliktiga tjänster och där skapades ett objektivt samband mellan själva förvärvet och tillhandahållandet av tjänster. Därmed förelåg avdragsrätt för moms på förvärvskostnaderna.

Högsta förvaltningsdomstolens dom

Bolaget begärde avdrag för förvärvsmomsen, vilket nekades av Skatteverket med hänvisning till att bolaget inte aktivt förvaltade dotterbolaget. Det saknades därmed en koppling till kostnaderna för själva aktieförvärvet enligt Skatteverket.

HFD börjar sin dom med att slå fast att grundkravet för att få göra avdrag för moms vid förvärv är att det ska finnas ett direkt samband med den ingående momsen på förvärvskostnaderna och den utgående momsen på tillhandhållna tjänster. I detta ingår, enligt domstolen, förvärvskostnaderna som en del av allmänna omkostnader. 

Efter detta förklarar HFD, baserat på praxis från EU-domstolen, att förberedande åtgärder i ett övertagande av en koncern kan räknas in i förvärvskostnaderna, så länge avsikten är att förvärvaren ska tillhandahålla tjänster till förvärvade bolag. Detta gäller även om avsikten är att tillhandahålla tjänster till dotterdotterbolag i den övertagna koncernen. På denna grund fick bolaget avdragsrätt för moms på förvärvskostnaderna eftersom bolaget hade visat att avsikten med övertagandet var att tillhandahålla tjänster till ett dotterdotterbolag i koncernen. Det passiva ägandet i dotterbolaget spelade då ingen roll.  

Grant Thorntons kommentarer

Domen är en bekräftelse på att momsavdrag kan medges avseende förvärvskostnader, även om tjänster kommer tillhandahållas till dotterbolag längre ner i koncernen. Det passiva ägandet i ett holdingbolag diskvalificerar inte för momsavdrag.

En bedömning måste alltid ske i det enskilda fallet men med domen ser vi nu generellt en möjlighet både till förenklad momshantering och sänkta kostnader vid företagsförvärv. HFDs domslut öppnar även upp för en översyn av momsen på förvärvskostnader tillbaka i tiden. Det finns därför anledning att se över sina kostnader i samband med tidigare gjorda företagsförvärv. En rättelse kan göras upp till sex år tillbaka i tiden.

Grant Thornton bistår er gärna i att utvärdera och diskutera domens påverkan på er verksamhet samt hjälpa till med att begära tillbaka eventuell moms avseende tidigare företagsförvärv. 

Fördjupa din kunskap: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Fördjupa din kunskap: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.