Branschnyhet

Aktuellt inom skatt och moms för dig i fastighetsbranschen

Med:
Charlotte Hillerström
insight featured image
Det sker ständigt förändringar inom skatt och moms som har påverkan på fastighetsbranschen. För dig som arbetar med fastigheter är det extra viktigt att hålla koll på de senaste nyheterna och reglerna. Grant Thorntons skatterådgivare Martin Jacobson och Charlotte Hillerström sammanfattar det viktigaste just nu, så att du kan undvika fallgropar och hantera risker.
Innehåll

De viktigaste förändringarna 2024 

Vi väntar oss att det fortsätter ske ständiga ändringar inom både skatt och moms som har påverkan på fastighetssektorn.  

  • Högsta förvaltningsdomstolen har redan hunnit anse att samfällighetsföreningar inte ska redovisa moms.  
  • Domstolarna kommer också börja avgöra om fastighetsägare kan göra högre momsavdrag med omsättningen som fördelningsgrund i stället för fastighetsyta.  
  • Regeringen förväntas återkomma kring nya regler om moms vid fastighetsförsäljning. Vi får även se om regeringen går vidare med Skatteverkets förslag om att uthyrning till momsfria hyresgäster ska kunna omfattas av frivillig momsbeskattning.  
  • Regeringen förväntas presentera en utredning den 31 maj 2024 som rör uppföljningen av de nya skattereglerna för företagssektorn. Detta då man gör en översyn av bland annat ränteavdragsreglerna och hur de fungerar i praktiken.  

Aktuellt inom de generella ränteavdragsreglerna 

2019 infördes nya regler för juridiska personer som innebär att avdragsrätten för ränta kan begränsas. Felaktigt ränteavdrag kan leda till felaktig skattebelastning och skattetillägg. När reglerna infördes 2019 var det dock helt andra räntenivåer än vad vi har idag, och definitionen av ränta är dessutom väldigt vid och kan vara svår att förstå:  

– För att undvika de vanligaste felen är min rekommendation att först titta på definitionen av ränta, bland annat gällande finansiella leasingkostnader och upptaganden av lån. Gör en genomgång så att du säkert har beräknat räntenettot på ett korrekt sätt om det finns andra kostnader än enbart de som är räntekostnader på externa lån, säger Charlotte Hillerström.

Med de nya ränteavdragsreglerna ska även koncerninterna lån räntebeläggas. En marknadsmässig ränta ska gälla inom en koncern och räntenettot i respektive bolag är det vi utgår ifrån. Det är då viktigt att göra en fördelning till rätt juridisk person.  

Det finns även en momsmässig aspekt på detta: 

– När det gäller moms så beskattar man varje bolag enskilt i en koncern. Att låna ut pengar från moderbolaget till ett dotterbolag är momsfritt, vilket kan begränsa avdragsrätten till moms i moderbolaget, säger Martin Jacobsson.  

Förslag på nya momsregler vid fastighetsaffärer 

Finansdepartementet har föreslagit betydande ändringar i reglerna för justering av moms vid fastighetsförsäljningar.  Det är i dagsläget inte klart när nya regler kommer att införas men de svenska reglerna måste ändras på grund av EU-rätten. Förslaget kan ge stora konsekvenser vid fastighetsaffärer

– Förslaget innebär att säljaren kan få betala tillbaka stora belopp i moms om den sålda fastigheten inte ingår i en verksamhetsöverlåtelse. Ändringarna kan dessutom leda till inlåsningseffekter, högre fastighetspriser och försvåra omstrukturering av verksamheter. Även företag kan komma att drabbas av extra kostnader när de flyttar ut. Det uppstå många olika situationer och bedömningar vilket kan skapa en osäkerhet hos både säljare och köpare och då kan man behöva ta hjälp av en expert, säger Martin Jacobsson. 

Aktuellt för fastighetsägare: el, solceller och laddstolpar 

Momsreglerna har också påverkan på el och vatten i bostadshus samt vad gäller laddstolpar. Tidigare har bostadsverksamheter i princip varit helt befriade från moms. Sedan några år tillbaka har rättsläget ändrats något, speciellt för leveranser av el och vatten samt för investeringar i förnybar energi. De nya reglerna ökar komplexiteten men kan också vara fördelaktiga för fastighetsägaren. 

Investering i fastighet med fokus på solceller 

Olika momsregler gäller beroende på hur elen som solceller producerar används.  

Momsavdrag kan ske för installation av solcellanläggning till den del producerad el av solcellsanläggningen används för följande: 

  • Momspliktig försäljning av el till elhandelsföretag. 
  • Momspliktiga leveranser av el till hyresgäster/bostadsrättsinnehavare som hyr bostäder och debiteras el efter individuell mätning. 
  • Verksamhetslokaler som hyrs ut med så kallad frivillig beskattning för moms eller används i fastighetsägarens egen momspliktiga verksamhet. 
Så fungerar de nya momsreglerna för el och vatten i bostadshus – experterna reder ut
Läs mer
Så fungerar de nya momsreglerna för el och vatten i bostadshus – experterna reder ut
Läs denna artikel

Särskilt kring laddning och laddstolpar 

Det blir mer vanligt att fastighetsägare tillhandahåller laddstolpar för att ladda fordon.  

  • Momspliktigt när man tillhandahåller el från laddstolparna, 25 procent moms. Moms kan dras av vid investering i laddstolpar.  
  • Momsfritt om elen ingår i hyran för momsfri parkering. Moms kan inte dras av vid investering i laddstolpar.  

Om det finns en operatör som hjälper till att sälja elen eller ta betalt av kunden, behöver man avgöra vem som säljer elen till kunden: ägaren av parkeringen eller operatören. Det avgör hur momsen ska redovisas. 

Vår expertis inom: Skatt
Tjänster
Vår expertis inom: Skatt
Jag vill veta mer