Skattenyhet

Inte moms för samfällighetsföreningar – enligt Högsta förvaltningsdomstolen

insight featured image
Högsta förvaltningsdomstolen anser i fyra domar att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms vid uttaxering av bidrag till sina medlemmar. Domstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked och underkänner Skatteverkets uppfattning.
Innehåll

Bakgrund till domen

Under början av 2022 ändrade Skatteverket uppfattning om samfällighetsföreningars momsredovisning. Skatteverket har sedan dess ansett att samfällighetsföreningar ska redovisa moms på mottagna betalningar från sina medlemmar. Även Skatterättsnämnden har i fyra förhandsbesked menat att samfällighetsföreningar ska ta ut moms på medlemmarnas betalningar. Mot denna bakgrund har många samfällighetsföreningar momsregistrerats och börjat redovisa moms.

Nu ska samfällighetsföreningar ta ut moms från sina medlemmar
Läs även
Nu ska samfällighetsföreningar ta ut moms från sina medlemmar
Läs denna artikel

Högsta förvaltningsdomstolens domar

Högsta förvaltningsdomstolen anser att uttaxering av bidrag till medlemmarna enligt fastställda andelstal, för utförande och drift av gemensamhetsanläggningen, inte utgör ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster från samfällighetsföreningen till medlemmarna. Någon moms ska därmed inte tas ut på uttaxerade belopp.

Domstolen menade att varken rättsfallet C-449/19, WEG Tevesstraße eller övrig praxis från EU-domstolen utgör skäl att när det gäller uttaxering av bidrag frångå det tidigare rättsläge som har etablerats genom Högsta förvaltningsdomstolens tidigare avgöranden.

Samfällighetsföreningar ska ta ut moms – det tycker också Skatterättsnämnden
Läs även
Samfällighetsföreningar ska ta ut moms – det tycker också Skatterättsnämnden
Läs denna artikel

Grant Thornton kommenterar

Grant Thornton har varit ombud i två av de fyra domarna:

Dom 1536-23

Dom 1537-23

Domarna är glädjande för fastighetssektorn och särskilt alla landets samfällighetsföreningar. Många samfällighetsföreningar slipper nu hantera moms.

– Vi är glada och tacksamma att Högsta förvaltningsdomstolen delade vår mening och också ansåg att rättsläget inte har ändrats genom den EU-praxis som Skatteverket förde fram. Genom domarna har i princip fastställts att momsen fortsatt ska hanteras på samma sätt som gällde före Skatteverket meddelade sitt ställningstagande för två år sedan, säger Martin Jacobsson, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton

Erik Karlsson, skatterådgivare på Grant Thornton fortsätter:

– Vi förväntar oss att Skatteverket snarast meddelar hur alla samfällighetsföreningar som har momsregistrerats och redovisat moms nu ska ändra sin momsredovisning. Det bör noteras att vissa samfällighetsföreningar kan behöva vara momsregistrerade och redovisa moms, t.ex. när varor/tjänster tillhandahålls icke medlemmar eller medlemmar enligt särskilda individuella avtal.

Vår rekommendation är att landets samfällighetsföreningar ser över sin momshantering med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens domar.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer