Skattenyhet

Samfällighetsföreningar ska ta ut moms – det tycker också Skatterättsnämnden

insight featured image
En oenig Skatterättsnämnd har i två förhandsbesked kommit fram till att samfällighetsföreningar ska ta ut moms på betalningar från sina medlemmar. Nämnden menade att föreningarna tillhandahåller sina medlemmar tjänster mot ersättning i en ekonomisk verksamhet. Skatterättsnämnden delar därmed principiellt Skatteverkets tidigare ställningstagande om att samfällighetsföreningar ska ta ut moms från sina medlemmar.
Innehåll

– Skatteverkets uppfattning står sig alltså efter prövning av Skatterättsnämnden. Innebörden av nämndens förhandsbesked är att samfällighetsföreningar som regel ska redovisa moms på medlemmarnas betalningar. Skatterättsnämnden frångår tidigare svensk praxis. Flera av nämndens ledamöter var dock skiljaktiga och tyckte att svensk praxis fortfarande gäller. Det ska bli intressant att se vad Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till efter en eventuell överprövning, säger Martin Jacobsson skatterådgivare och momsexpert på Grant Thornton.

Bakgrund

Vi har tidigare berättat om att Skatteverket i ett ställningstagande den 15 februari 2022 har gjort en ny tolkning av när samfällighetsföreningar ska ta ut moms. Till skillnad från tidigare praxis anser Skatteverket i ställningstagandet att samfällighetsföreningar tillhandahåller tjänster mot ersättning till sina medlemmar. På mottagna medlemsbetalningar ska föreningen som regel ta ut moms.

Vi kommer också sist i denna artikel redogöra för ytterligare uttalanden från Skatteverket efter ställningstagandet den 15 februari 2022 rörande momshantering för samfällighetsföreningar.

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Det första förhandsbeskedet avsåg en samfällighetsförening som förvaltade en gemensamhetsanläggning bestående av landsvägar. I det andra förhandsbeskedet förvaltade föreningen gemensamhetsanläggningar belägna i ett bostadsområde bestående av kör- och gångvägar, besöksparkering, lekplats m.m.

Föreningarnas kostnader för drift och upprustning av gemensamhetsanläggningarna finansierades genom uttaxering av bidrag från medlemmarna baserade på respektive medlems andelstal som bestämdes av Lantmäteriet vid förrättningen. Frågan i beskeden var om uttaxerade belopp utgjorde ersättning för tillhandahållna tjänster av samfällighetsföreningen i en ekonomisk verksamhet.

Skatterättsnämnden frågade sig om rättsutvecklingen och EU-domstolens praxis medför en förändrad bedömning jämfört med tidigare svensk praxis.

Efter att ha redogjort för bland annat praxis från EU-domstolen ansåg nämnden att det förelåg ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan föreningen och medlemmarna. Uttaxerade belopp utgjorde ersättningen för föreningens tjänster att förvalta anläggningen. Det fanns ett direkt samband mellan föreningens tjänster och mottagen ersättning. Att den andel som varje medlem ska betala har fastställts i anläggningsbeslut av Lantmäteriet, och inte har beräknats efter hur ofta medlemmen använder anläggningen, påverkar inte bedömningen. Tjänsterna tillhandahölls också i en ekonomisk verksamhet i egenskap av en s.k. beskattningsbar person.

Tre av nämndens sju ledamöter var skiljaktiga och ansåg att samfällighetsföreningen inte tillhandahöll tjänster mot ersättning i en ekonomisk verksamhet. Dessa tre ledamöter ansåg att det saknades skäl att frångå tidigare svensk praxis.

Kommentar

Både Skatteverket och Skatterättsnämnden anser således att samfällighetsföreningar ska ta ut moms på uttaxerade belopp från sina medlemmar. Moms ska tas ut även om betalningarna sker utifrån medlemmens andelstal enligt lantmäteriförrättning, som inte är direkt kopplad till hur den enskilda medlemmen nyttjar eller önskar nyttja föreningens prestationer.

Landets samfällighetsföreningar bör se över sin momshantering. Samfällighetsföreningar med omsättning överstigande 80 000 kr per år ska momsregistreras. Samtidigt kan momsen dras av på investeringar och drift i föreningarna. På grund av skillnaderna i momsbeskattning bör i vissa nya projekt övervägas om det ska väljas en föreningsförvaltad eller delägarförvaltad samfällighet. Se även vår tidigare artikel.  

Med hänvisning till EU-rätten ändrar Skatterättsnämnden nu sin tidigare praxis. Tre av nämndens sju ledamöter ansåg däremot att det inte fanns skäl för ändring. Enligt vår uppfattning saknas det också klar grund i EU-rätten för att frångå svensk praxis. Det ska bli intressant att se vad Högsta förvaltningsdomstolen anser efter eventuellt överklagande.  

I ett annat förhandsbesked har Skatterättsnämnden ansett att medlemsinsatser i en bredbandsförening (ekonomisk förening) utgör ersättning för momspliktiga tjänster (förhandsbesked meddelat den 30 januari 2023 dnr 60-22/I, överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen).  

Tidigare uttalanden från Skatteverket

Efter Skatteverket publicerade sitt ställningstagande den 15 februari 2022 har Skatteverket löpande lämnat kompletterande och förtydligande uttalanden om hur momsen ska hanteras i samfällighetsföreningar. Information har främst lämnats i Skatteverkets rättsliga vägledning för mervärdesskatt som återfinns på Skatteverkets hemsida. Nedan följer en kort sammanfattning. 

  • Erhållna statsbidrag för enskilda vägar utgör inte momspliktig omsättning.
  • Samtliga ersättningar som medlemmar betalar till samfällighetsföreningen för förvaltningen ingår i föreningens underlag för momsredovisning. Hur betalningen från medlemmarna benämns eller bokförs påverkar inte bedömningen av vilka belopp som ska ingå i momsunderlaget.
  • Reglerna om omvärdering av momsunderlag är inte tillämplig om en samfällighetsförening debiterar ut kostnader som finns kvar efter avräkning för mottagna statsbidrag för enskild väg.
  • En samfällighetsförening hyr inte ut fastighet till sina medlemmar.
  • En samfällighetsförening tillhandahåller momspliktiga förvaltningstjänster till sina medlemmar. Skattesatsen är 25 procent. 
  • Avdragsförbudet för stadigvarande bostad i momslagen är inte tillämpligt för samfällighetsföreningar som tillhandahåller momspliktiga förvaltningstjänster till sina medlemmar enligt föreningens ändamål.
  • Reglerna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster omfattar inte samfällighetsföreningar som uppför och förvaltar gemensamhetsanläggningar.
  • Den särskilda regeln i momslagen om att en momspliktig delägare kan dra av del av momsen på samfällighetsföreningens inköp gäller endast när samfällighetsföreningen inte är skattskyldig för moms. Så är exempelvis fallet när föreningens omsättning understiger gränsen för skattebefrielse (80 000 kr/år) eller om föreningen överhuvudtaget inte tar betalt av medlemmarna (ställningstagande dnr 8-2047224).   
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 februari 2023 dnr 74-22/I och dnr 75-22/I

Skatteverkets ställningstagande samfällighetsföreningarnas tillhandahållande till medlemmar, mervärdesskatt från den 15 februari 2022 dnr 8-1462899