Skattenyhet

Nu ska samfällighetsföreningar ta ut moms från sina medlemmar

Martin Jacobsson
Med:
insight featured image
Nu är det läge för landets samfälligheter att se över sin momshantering. Ett nytt ställningstagande från Skatteverket kan nämligen få stora konsekvenser - SKV anser att samfällighetsföreningar ska redovisa moms på momspliktiga varor och tjänster till sina medlemmar. Detta kommer att påverka många samfällighetsföreningar och dess medlemmar samt få stora effekter inom fastighetssektorn. Vi reder ut vad Skatteverket tycker och vilka effekterna blir.
Samfällighetsföreningar ska ta ut moms – det tycker också Skatterättsnämnden
Nyhet från 2023
Samfällighetsföreningar ska ta ut moms – det tycker också Skatterättsnämnden
Läs denna artikel

- Det är en omvälvande ändring av tidigare praxis, då samfällighetsföreningar normalt inte har varit skyldiga att momsbelägga ersättningar från medlemmar. Skatteverkets nya tolkning påverkar således många samfällighetsföreningar som måste momsregistreras och börja redovisa moms på varor och tjänster till sina medlemmar. Föreningarna kan samtidigt dra av ingående moms på investeringar, drift och andra inköp i sin momspliktiga verksamhet, säger Martin Jacobsson, skatterådgivare och momsexpert på Grant Thornton.

För anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter bildas gemensamhetsanläggningar genom lantmäteriförrättning. Ändamålet med gemensamhetsanläggningen varierar men det kan exempelvis vara anläggningar för vägar, parkering, vatten och avlopp, värme, fiber, kabel TV, bredband, sophantering, småbåtshamn, innergårdar, grönytor, trapphus och hissar. Gemensamhetsanläggningen kan antingen förvaltas direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning). Samfällighetsföreningen bildas av de som äger en fastighet som har en andel i gemsamhetsanläggningen (medlemmarna i samfällighetsföreningen). Samfällighetsföreningen utgör en självständig juridisk person, skild från medlemmarna. Samfällighetsföreningar kan även förvalta exempelvis marksamfälligheter.

Tidigare ingen moms för medlemmar

Enligt tidigare svensk praxis ska en samfällighetsförening normalt inte ta ut moms på ersättningar från sina medlemmar när föreningens varor eller tjänster avser medlemsfastigheternas egna behov, och det sker inom ramen för föreningens tillskapade ändamål. Däremot ska samfällighetsföreningen ta ut moms när momspliktiga varor eller tjänster säljs till icke medlemmar. Denna praxis har i princip gällt sedan momslagen infördes.

EU-domstolen har i december 2020 ansett att en tysk samfällighetsförening var skyldig att redovisa moms på leveranser av värme till sina medlemmar enligt individuell mätning och debitering (C-449/19, WEG Tevesstraße).

Mot bakgrund av detta avgörande från EU-domstolen och EU-rätten anser Skatteverket att tidigare svensk praxis avseende samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar inte längre är tillämplig.

Skatteverket anser i sitt nya ställningstagande att samfällighetsföreningen tillhandahåller medlemmarna varor och tjänster mot ersättning i en ekonomisk verksamhet. Samfällighetsföreningen ska därmed redovisa moms på de ersättningar som medlemmarna betalar.

Det har enligt Skatteverket ingen betydelse om fördelningen av kostnaderna för anläggningens uppförande och drift mellan medlemmarna fastställs i ett anläggningsbeslut efter lantmäteriförrättning. Om varor eller tjänsterna tillhandahålls i vinstsyfte eller inte, saknar också betydelse.

Martin Jacobsson kommenterar nyheten så här:

Skatteverkets ändrade uppfattning är inte direkt överraskande mot bakgrund av EU-domstolens praxis. Ställningstagandet får dock mycket stor betydelse för, och ändrar många, samfällighetsföreningars momsredovisning. Under förutsättning att momspliktiga varor eller tjänster tillhandahålls ska föreningen börja redovisa moms på medlemmarnas betalningar. 25 procent moms ska således som regel tas ut från medlemmarna av samfällighetsföreningar för exempelvis bilvägar, parkeringsanläggningar, vatten och avlopp, värme, fiber, tv och bredband. Vissa fastighetsupplåtelser är däremot momsfria. En momsbeskattning av medlemmarnas betalningar kan leda till höjda medlemsersättningar.

Om den årliga momspliktiga omsättningen understiger 30 000 kr kan momsregistrering och momsbeskattning undvikas under vissa villkor (finns förslag om att höja gränsen till 80 000 kr).

En viktig positiv effekt av momsbeskattningen är att samfällighetsföreningen kan dra av ingående moms på sina inköp i den momspliktiga verksamheten. I pågående och kommande byggprojekt bör tillses att korrekt struktur finns för att kunna dra av investeringsmomsen i samfällighetsföreningen. Möjligheter finns även att dra av moms på tidigare gjorda investeringar och drift under vissa villkor.

Den ändrade hanteringen av medlemmarnas betalningar leder även till andra momsmässiga följdeffekter. Exempelvis torde reglerna om omvärdering vid prissättning till medlemmarna under marknadsvärdet kunna bli tillämplig. Den särskilda regeln i momslagen om att momspliktig delägare kan dra av del av momsen på samfällighetens inköp torde bli tillämplig i mindre omfattning. Väsentliga skillnader i momsbeskattning kan uppkomma mellan en föreningsförvaltad och en delägarförvaltad samfällighet.

Enligt vår mening är det inte klarlagt om Skatteverkets uppfattning i alla delar överensstämmer med gällande rätt. Skatteverket menar exempelvis att ersättningar som har fastställs enligt myndighetsbeslut efter lantmäteriförrättning generellt kan bli föremål för momsbeskattning. Vi väntar oss att Skatteverkets förändrade uppfattning i ställningstagandet kommer att prövas i domstol. Slutligen kan noteras att Skatteverket inte har meddelat att ställningstagandet ska tillämpas från en viss tidpunkt i Skatteverkets egen initierade kontrollverksamhet.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Skatteverkets ställningstagande samfällighetsföreningarnas tillhandahållande till medlemmar, mervärdesskatt från den 15 februari 2022 dnr 8-1462899