Branschnyhet

När behöver du skriva ner värdet av organisationens värdepapper?

Emma Nordin
Med:
insight featured image
Med fortsatt osäkerhet på aktiemarknaden är det många som behöver överväga nedskrivning av värdepapper i bokslutet – och det är ditt regelverk som i slutändan avgör.

Kortfristigt eller långfristigt? 

Om innehavet är kortfristigt, det vill säga är ett innehav som är avsett att avyttras inom tolv månader efter balansdagen, gäller alltid lägsta värdets princip. Lägsta värdets princip innebär att nedskrivningen görs till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde (nettoförsäljningsvärdet). 

Huvudregeln är att värdering görs post för post, men det är tillåtet för företag att värdera sina kortfristiga placeringar som en värdepappersportfölj. För att en värdepappersportfölj ska anses vara en kortfristig placering måste hela värdepappersportföljen planeras att avyttras inom 12 månader.  

Anläggningstillgång eller omsättningstillgång? 

En anläggningstillgång är enligt 4 kap. 1 § ÅRL en tillgång som är avsedd ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Övriga slags tillgångar är således omsättningstillgångar.  

K2 eller K3? 

Nedskrivning av anläggningstillgång som till exempel en aktiedepå är beroende av viket regelverk du har valt för ditt företag.  

Är det finansiell anläggningstillgång som redovisas enligt K2 måste nedskrivning göras om redovisat värde understiger den noterade kursen på balansdagen eller till exempel värdebesked från bank. Förenkling finns om till exempel nedskrivningsbehovet understiger 25 000 kr eller tio procent av eget kapital vid årets ingång. K2 skiljer sig därmed från K3 då K2 inte tar hänsyn till värdenedgången är bestående eller ej. 

Sker redovisningen enligt K3 finns två metoder att använda sig av vid redovisning av innehav av värdepapper: verkligt värde eller anskaffningsvärde. Används verkligt värde ska omvärdering av värdepapper alltid göras till verkligt värde på balansdagen. Om redovisningen görs till anskaffningsvärdet måste bedömning göra om det finns indikation på minskat värde. Nedskrivning ska göras om värdet på balansdagen understiger bokfört värde och värdenedgången är bestående. Nedskrivningen får göras även om nedgången inte bedöms vara bestående. 

Vår expertis inom: Redovisning och rapportering
Tjänster
Vår expertis inom: Redovisning och rapportering
Jag vill veta mer