Förbättra avkastningen genom hållbara placeringar och Sustainable Finance

Vilka risker och möjligheter kopplade till miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) står du som bank, föräkringsbolag, investerare eller företag i en noterings- och transaktionsfas inför? Vilka lag- och rapporteringskrav måste du förhålla dig till? Dessa frågor är centrala och ökar inom finansvärlden inför noteringar och transaktioner.

Vi hjälper våra kunder minimera risk, utveckla sina affärsmöjligheter samt rapportera enligt rätt ramverk genom olika typer av tjänster.

 • Riskhantering
 • Investeringar och kapital
 • Stärker ert varumärke
 • Riskhantering
  Riskhantering
  Genom att integrera hållbarhetsaspekter i finansiella beslut minimeras miljö- och sociala risker och långsiktig hållbarhet främjas.
 • Investeringar och kapital
  Investeringar och kapital
  Genom att visa engagemang för hållbarhet blir ni som bolag mer attraktiva för investerare.
 • Stärker ert varumärke
  Stärker ert varumärke
  Sustainable Finance stärker ert varumärke och leder till ökat förtroende i kundrelationer.

Inom Sustainable Finance erbjuder vi

På Grant Thornton har vårt Sustainable Finance team mångårig erfarenhet av att stötta olika aktörer med att analysera och integrera miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer i strategi, verksamhet samt produktutveckling.

Vårt Sustainable Finance-team kan hjälpa dig i ESG-frågor inom flera olika områden:

 • Bank
 • Försäkring
 • Gröna och övriga hållbara obligationer
 • Kapitalförvaltning
 • Deals- och transaktionsrådgivning
 • Private Equity

Vi hjälper även till med att assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov.

Sustainable finance

Så hjälper vi dig

Oavsett om ni representerar en bank, ett försäkringsbolag eller ett Private Equity-bolag, står vårt team redo att stötta er i utformningen av strategier och policyer för att implementera hållbarhetsarbete på ett effektivt sätt inom er organisation. Vi kan bistå med att rapportera om era bolags hållbarhetsinsatser i enlighet med rådande marknadspraxis.

Vår expertis sträcker sig även till att erbjuda skräddarsydd utbildning för styrelse, ledning och övrig nyckelpersonal. Denna utbildning syftar till att öka kompetensen inom hållbarhetsfrågor, skräddarsydd utifrån ert behov. Vi strävar efter att göra hållbarhetsarbetet smidigt och anpassat efter era behov med målet att höja medvetenheten och kompetensen inom ert företag gällande hållbarhetsfrågor.

Bank

Vi stöttar dig med alla aspekter av ESG, riskanalys och produktutbud tillsammans med vår kunniga branschgrupp inom Financial Services. Vi kan även bistå med att utveckla ditt bolags arbete kopplat specifikt till the Principles for Responsible Banking.

Hållbara investeringar

Vi hjälper dig att utveckla erbjudandet kring hållbara investeringar som beaktar olika aspekter av miljö, sociala och ekonomistyrningsfaktorer utifrån kunders preferenser och marknadens utveckling.

Hållbara finansieringstjänster

Vi hjälper dig att utveckla bolagets produkterbjudande i linje med omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Hållbar kreditgivning

Vi har gedigen erfarenhet av att stötta banker i att utveckla sina kreditanalysverktyg för att inkludera hållbarhetsrisk ur olika vinklar.

Försäkring

Vi stöttar dig med alla aspekter av miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer i er organisation, intern och extern kapitalförvaltning samt produktutbud tillsammans med vår kunniga branschgrupp Financial Services.

 • Hållbar försäkringsmodell: Vi hjälper dig att sätta upp en policy och process att ställa hållbarhetskrav på dina kunder
 • Hållbar kapitalförvaltning: Vi hjälper dig att sätta rätt strategi, policy och kriterier för miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer i intern och extern kapitalförvaltning. Vårt team är experter på rådande branschpraxis för såväl hållbarhetsaspekter i investeringsanalyser som rapportering

Gröna och övriga hållbara obligationer

Gröna och andra former av hållbara obligationer accelererar hållbarhetsarbetet och når nya investerare genom att finansiera specifika hållbarhetsprojekt inom dedikerat ramverk. Vi hjälper dig på resan genom att sätta rätt hållbarhetsgrund på plats inför en emission, ger stöd i utformning av rapportering eller granskar i enlighet med rådande marknadskrav såsom EU:s gröna obligationslagstiftning.

Kapitalförvaltning

Miljö, sociala och företagsstyrningsrelaterade faktorer ses idag som en väsentlig del i en investeringsstrategi. Det är numer rådande marknadspraxis att analysprocesser ska inkludera hållbarhetsaspekter för att ge en holistisk bild av risker och möjligheter. Vi hjälper dig som kapitalägare, kapitalförvaltare eller rådgivare att säkerställa att er strategi, era processer och er kommunikation är i linje med de krav som ställs från marknaden samt från myndigheter.

Transaction Advisory Services

Vi erbjuder dig stöttning med alla aspekter av miljö, sociala och företagsstyrningsrelaterade risker i noterings- och transaktionsprocesser, tillsammans med våra kunniga experter inom Deals och transaktionsrådgivning.

 • Pre-IPO ESG Services: Investerare har idag stort fokus på att analysera risker och möjligheter i bolag kopplade till miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer. Vi hjälper dig att säkerställa att rätt strategi, policyer, processer och kommunikation finns på plats inför en börsnotering i linje med investerares krav idag
 • Pre-Bond ESG Services: Investerare har idag stort fokus på att analysera risker och möjligheter i bolag kopplat till miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer.
 • M&A och Vendor ESG Services: Analys av miljö, sociala och företagsstyrningsfaktorer kan påvisa risker som inte framgår i en traditionell Due Diligence. I nära samarbete med våra Transactional Advisory-kollegor stöttar vi dig med att ingående utvärdera miljö, sociala och företagsstyrningsrisker som kan påverka värderingen av företaget

Strategisk hantering av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer kan ha stor påverkan på ett bolags riskprofil och värdering och analyseras i allt högre grad av investerare och banker. En noggrann analys av dessa aspekter blir central, där insiktsfulla beslut inte bara stärker hållbarhetsarbetet utan också driver långsiktig framgång.

Helena Mueller, Director BRS Sustainable Business, Grant Thornton Sverige

Helena Mueller

Helena Mueller
Director BRS Sustainable Business
Helena Mueller

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Bolagsstyrningsrapportering

En kartläggning av svenska börsbolag. Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.