Tips och råd

Experternas råd för att undvika konkurs: var proaktiv och agera i tid

Med:
Erik Hellström
insight featured image
Många företag – oavsett storlek - möter nu svårare ekonomiska utmaningar. Då gäller det att vara uppmärksam på företagets likviditet för att undvika konkurs. Johan Andersson, auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton, berättar tillsammans med Erik Hellström på Ackordcentralen, hur du ska agera när kassaflödet minskar och varför konkurs inte behöver vara enda vägen ut.
Innehåll

Efter många år där de flesta företag har haft det lätt att få lån från banken och ta in externt kapital lever nu många i en ny verklighet där de upplever att kraven på lönsamhet och egen finansiering ökar i. De upplever också att det blir allt tuffare att betala fakturor, skatter och andra avgifter när kassan minskar.

Var realistisk och proaktiv

Enligt revisorn Johan Andersson är det av största vikt att ha en realistisk budget och regelbundet uppdatera likviditetsprognoser för att säkerställa överlevnad under en lågkonjunktur.

– Det är också viktigt att vara observant på om kunder inte betalar sina fakturor i tid. En kunds ekonomiska svårigheter kan i förlängningen påverka företagarens verksamhet också, säger han.

Styrelsens och ledamöternas ansvar 

Eftersom många företag under de senaste åren vant sig vid en situation där konkurs inte har varit en realitet är det ofta svårt att erkänna ekonomiska problem. Johan Andersson tycker att många tenderar att bortse från varningssignalerna och stoppar huvudet i sanden i stället för att agera när lönsamheten sjunker. Men det är inte en särskilt bra taktik.

Johan Andersson
Johan Andersson , Auktoriserad revisor
Eftersom man som styrelseledamot i ett aktiebolag kan ställas till svars för bokföringsbrott och bli personligt betalningsansvarig är det viktigt att agera om man märker att skatter och avgifter inte betalas eller om det egna kapitalet sjunker.

Det är också av stor vikt att agera för att undvika personligt betalningsansvar för skatter och avgifter som förfaller till betalning men också vidta åtgärder så att bolagets företrädare inte gör sig skyldig till brott.

– Den klassiska stupstocken brukar vara att ansökan om konkurs eller rekonstruktion ges in för att undvika personligt betalningsansvar för skatter och avgifter som förfaller till betalning. När det gäller skatter och avgifter så är det viktigt att ha en dialog med sin revisor eller redovisningskonsult och med Skatteverket. Det bör uppmärksammas att Skatteverket tidigt under coronapandemin kom med ett ställningstagande avseende undantag från personligt betalningsansvar för skatter och avgifter som omfattats av anstånd. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad avseende detta, säger Erik Hellström, jurist och rekonstruktör samt vice vd på Ackordscentralen

Han fortsätter:

– Sedan skulle jag vilja uppmärksamma risken för straffrättsligt ansvar vid insolvens. En styrelse kan typiskt sett känna sig lugn om endast vissa leverantörer får betalt så länge det är externa leverantörer och betalning erläggs vid förfallotidpunkt. Utlåning mellan bolag i en koncern ska också undvikas vid insolvens och cashpoolstrukturer ska stängas ned tidigt.

Agera i tid

Johan Anderssons råd är även att börja se över kostnader så snart man ser tecken på att likviditeten krymper.

– Det tar tid att göra besparingar, till exempel personalminskningar eller uppsägning av hyresavtal. Om du dröjer med dessa åtgärder kan det vara för sent. Ju längre man väntar desto större blir problemen. Till slut kanske konkurs är det enda återstående alternativet. För när det väl börjar gå utför kan det gå snabbt. Slutligen är det viktigt att inte glömma försäljningen när man fokuserar på att minska kostnader.

Företagsrekonstruktion enligt rekonstruktionslagen – alternativ till konkurs

Johan Andersson ser också att finns en okunskap bland företag när det gäller konkurser och obestånd. Många vet till exempel inte att de kan ansöka om rekonstruktion i enlighet med den nya rekonstruktionslagen som trädde i kraft förra året. i stället låter de företaget gå i konkurs trots att det inte hade behövt gå så långt.

– Syftet med rekonstruktionslagen är att göra det lättare för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att undvika konkurs och i stället bli livskraftiga igen, säger Johan Andersson.

Erik Hellström berättar vidare att tröskeln höjts för att inleda rekonstruktion och det krävs nu betydligt mer förarbete innan en ansökan kan lämnas in.

Erik Hellström
Erik Hellström
Ur vårt perspektiv så är det nu i större utsträckning lite större bolag som ansöker om rekonstruktion och det har varit i olika branscher. Klart är ändå att alla bolag har påverkats av konjunkturen och läget i omvärlden. Många lite mindre bolag som fortfarande har skatteanstånd från coronapandemin kan nog komma att få det tufft när dessa ska betalas tillbaka.

Erik Hellström säger att även om ett bolag går med viss vinst nu så kommer det bli tufft för många att spara i ladorna. Alternativet kan då vara att inleda en företagsrekonstruktion och i en rekonstruktionsplan erbjuda sina fordringsägare en skulduppgörelse.

– Jag vill också uppmärksamma att den nya lagen erbjuder betydande flexibilitet när det kommer till att utforma rekonstruktionsplanen.

När företag ansöker om rekonstruktion fortsätter verksamheten och befintlig styrelse och ledning har kvar sina beslutsbefogenheter. En rekonstruktör tillvaratar verksamhetens intressen och tar fram en rekonstruktionsplan med specifika åtgärder som behövs för att få verksamheten lönsam igen.

– Det kan innebära försäljning av viss del av verksamheten, personalminskning, nyemission av kapital, omförhandling av befintliga avtal, eller en ekonomisk uppgörelse med fordringsägare, inklusive anstånd med skuldåterbetalning eller delvis avskrivning av skulder, säger Johan Andersson.

Erik Hellström fortsätter:

– Som Johan säger är det viktigt att understryka att bolagets ledning behåller rådigheten och att ett samarbete med rekonstruktören krävs för att rädda verksamheten. Det är dock viktigt att ha översiktlig plan för hur verksamheten kan räddas klar för sig tidigt. Det viktiga är att likviditeten kan hanteras under en rekonstruktion och detta behöver utredas innan ansökan. Hur man ska komma ur rekonstruktionen behöver dock inte vara klart när man ansöker men som sagt så är det positivt om det finns en tanke om detta.

Hur ska man då agera när konkursen är ett faktum?

– För det första är det viktigt att inse att du inte är ensam. En konkurs är inte kul, men det är inget skamligt. Det bästa är att ta tag i saken och själv ansöka om konkurs innan någon av dina borgenärer gör det. Ju tidigare du söker hjälp desto mer ökar förutsättningarna för ett bra slutresultat. En obeståndsjurist kan till exempel hjälpa dig att förhandla med leverantörer och andra borgenärer så att det sköts rätt juridiskt vilket kan kännas tryggt för alla inblandade parter, säger Johan Andersson

– I min roll är det vanligt att jag verkar för att få till stånd en överlåtelse av rörelsen. En konkurs behöver alltså inte innebära slutet för verksamheten i sig då denna kan överlåtas, säger Erik Hellström.

– Om du märker att likviditeten minskar är det också viktigt att du tar kontakt med din revisor eller redovisningskonsult. Revisorn kan se om det finns risker med att driva bolaget vidare och vilka olika valmöjligheter som finns. Om det krävs en rekonstruktion kan din revisor också vara en bra part att ha en löpande diskussion med under hela processen, säger Johan Andersson.

När konkursen är ett faktum – varningssignaler och checklista
Tips!
När konkursen är ett faktum – varningssignaler och checklista
Läs denna artikel

Checklista – agera i tid för att undvika konkurs

  • Agera i god tid - Vidta åtgärder direkt när du märker att kassan börjar sina. Då finns fler möjligheter att lösa problemen och slippa konkurs. Ju tidigare specialiserad rådgivning tas in, desto bättre är förutsättningarna för att rädda verksamheten. Om konkurs är oundviklig blir utfallet i regel bättre om den kan förberedas.
  • Regelbunden koll - Gör din likviditetsprognos och håll koll på det egna kapitalet och hur det utvecklas. Det finns flera prognosprogram för detta.
  • För loggbok - dokumentera dina beslut så att du kan visa i efterhand hur du resonerat och agerat om läget blir ansträngt.
  • Betala skatter och avgifter i tid – ha gärna en punkt på styrelseagendan att ta del av skattekontot.
  • Var uppmärksam på viktiga kunder och leverantörer - Agera direkt om du märker att kunder inte betalar räkningar i tid eller om leverantörer inte får fram varor.
  • Var noga med valet av rådgivare - det är viktigt att rekonstruktörer, konkursförvaltare och redovisningskonsulter har rätt kompetenser för att hjälpa dig. Det kan både spara tid och pengar och visar på seriositet.
  • Samråd med din revisor – genom att ha regelbundna avstämningar med revisorn och redovisningsbyrå slipper du obehagliga överraskningar.
Fördjupa din kunskap: Revision
Tjänster
Fördjupa din kunskap: Revision
Jag vill veta mer

Revision

Har du frågor om konkurs och behöver rådgivning? Kontakta gärna någon av våra revisorer för att diskutera hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.