Vi granskar hållbarhetsrapporter enligt CSRD

Det nya direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innebär ökade krav på rapportering och granskning av hållbarhetsdata. Dels blir rapporteringskraven betydligt striktare, dels kommer det krävas att revisorerna gör en översiktlig granskning av hållbarhetsrapporteringen. Nytt är också att hållbarhetsrapporten nu ska upprättas på koncernnivå och att all data skall göras tillgänglig i maskinläsbart skick i en central EU-databas.

Vill du veta mer om våra granskningstjänster av hållbarhetsrapporter kontakta oss.

Vad granskar och uttalar vi oss om?

  • Översiktlig granskning – annan inriktning än den som normalt utförs på finansiell information i årsredovisningen.
  • Enligt RevR 19 (ny revisionsstandard) ska vi granska och uttala oss om:
    • Om hållbarhetsrapporten överenstämmelser med årsredovisningslagens krav, inkl överrensstämmelse med ESRS
    • Om den process som företaget genomfört för att identifiera rapporterad information är lämplig
    • Om efterlevnad av kravet att märka hållbarhetsrapporteringen i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat, ESEF (för att kunna lägga in i databasen)
    • Om efterlevnad av rapporteringskraven i EU:s gröna taxonomiförordning artikel 8