Skattenyhet

Pelare 2 – Är den nya tilläggsskattelagen redan föråldrad?

Med:
Cecilia Nicander
insight featured image
Arbetet med den svenska Pelare 2 (Pillar II)-lagstiftningen pågår fortfarande. Att implementera de riktlinjer som kontinuerligt släpps främst av OECD är utmanande för alla inblandade intressenter. Grant Thorntons skatte- och redovisningsexperter kommenterar dessa komplexa regler och senaste utvecklingen på lagstiftningsområdet.
Innehåll

Från och med 1 januari 2024 infördes nya regler för global minimibeskattning och beräkning av en effektiv skattesats om minst 15 procent för de stora företagen enligt Pelare 2 (Pillar II). Dessa regler träffar, med vissa undantag, koncerner med en omsättning på minst 750 miljoner euro under två av de senaste fyra åren. Regelverket som har och fortsätter utvecklas både nationellt och internationellt, bygger på modellregler från OECD och EU-direktiv som ska implementerats som lag i länder som Sverige. Redan nu, dryga tre månader efter att lagen om tilläggsskatt trätt i kraft kommer förslag till komplettering av bestämmelserna.

Föreslagna kompletteringar av bestämmelserna

Finansdepartementet delade den 19 mars en promemoria med förslag till kompletteringar till lagen om tilläggsskatt för företag i stora koncerner. Syftet med den svenska tilläggsskattelagen är att implementera EU-direktivet, baserat i sin tur på OECD:s Pelare 2-modellregler. Utöver dessa modellregler har OECD kontinuerligt släppt kommentarer och administrativa riktlinjer för att tydliggöra och främja en enhetlig tolkning av Pelare 2-reglerna. Lagstiftaren har identifierat att den svenska lagstiftningen behöver kompletteras med ytterligare eller ändrade bestämmelser för att säkerställa att de administrativa riktlinjerna återspeglas och att de svenska reglerna verkligen är "kvalificerade".

Behandlingen av konstlade arrangemang enligt den tillfälliga förenklingsregeln (s.k. safe harbour-regeln), uppskjuten tillämpning av kompletteringsregeln (Undertaxed Payments Rule, UTPR) i vissa fall och en ny valutaregel är några frågor som omfattas av förslaget. Även justeringar av den nuvarande svenska avräkningslagen föreslås för att säkerställa att utländsk nationell tilläggsskatt kan avräknas från CFC-beskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2025. Det lämnas dock ett förslag om att det ska införas en möjlighet för företag att begära att samtliga eller vissa av bestämmelserna ska tillämpas för beskattningsår som börjar närmast efter den 31 december 2023.

Reflektioner från Grant Thornton Sverige

Den svenska Pelare 2-lagstiftningen har varit föremål för kritik, särskilt eftersom arbetet från OECD:s (och EU:s) sida pågår, samtidigt som lagstiftningsprocessen har avancerat snabbt i strävan att anpassa sig till den pågående globala utvecklingen. Lagstiftaren kommenterar detta faktum både i det tidigare lagstiftningsarbetet och i den senaste promemorian. Det finns och kommer fortsatt att finnas utmaningar på grund av att den internationella utvecklingen är långt ifrån färdigställd och det förväntas också ytterligare administrativa riktlinjer. Även från ett redovisningsperspektiv har det förekommit många diskussioner om vad som ska redovisas och inte i årsredovisningar dels per legal enhet men också i koncernredovisningen för att öppet redovisa arbetet med Pelare 2 – särskilt relaterat till uppskjutna skatter.

Enligt information från OECD förväntas ytterligare utveckling gällande centrala administrativa delar, återföring av uppskjuten skatt och fördelningen av uppskjutna skatter som är hänförliga till gränsöverskridande skatter såsom CFC under första halvåret 2024. Det bör också nämnas att arbetet med eventuell tillfällig sanktionslättnad fortfarande pågår för den svenska lagstiftaren och det omfattas varken av den nuvarande svenska tilläggsskattelagen eller tilläggsförslaget. Med det sagt behöver företagen fortfarande övervaka utvecklingen noggrant för att följa de nya internationella reglerna kring global minimibeskattning.

Internationell bolagsbeskattning – så navigerar du rätt
Tips!
Internationell bolagsbeskattning – så navigerar du rätt
Läs denna artikel

Rådgivning och vägen framåt

Skatteverket har börjat lämna vägledning på sin webbplats om global minimibeskattning, där också frågor kan ställas via ett särskilt kontaktformulär. Skatteverket kommer fortsätta att ha dialogmöten, där företag och rådgivare kan delta för att diskutera den nuvarande och pågående utvecklingen av Pelare 2.

Kontakta oss

Om du har frågor eller tankar om hur reglerna kan påverka ditt företag ur ett skatte- eller redovisningsperspektiv samt hur dessa bör genomföras, kontakta gärna Henrik Hedberg, Linnea Sparrfeldt (Corporate Tax) eller Cecilia Nicander (Financial Reporting Specialist).

Vår expertis inom: Internationell beskattning
Tjänster
Vår expertis inom: Internationell beskattning
Jag vill veta mer

Webbinarium

Internationell expansion: Från teori till praktik

Det är inte ovanligt att tillväxtbolag ställs inför möjligheten att bredda sin verksamhet och etablera sig internationellt. Detta är ett webbinarium som syftar till att rusta dig och ditt företag för de utmaningar som kan följa med en internationell etablering. Under webbinariet belyser vi några av de viktigaste aspekterna som kan vara viktiga att tänka på och ger dig även konkret vägledning hur du kan hantera dessa.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.