Skattenyhet

Internationell bolagsbeskattning – så navigerar du rätt

Henrik Hedberg
Med:
insight featured image
Globalt, och inte minst inom EU pågår sedan flera år tillbaka olika initiativ som syftar till att motverka skattebaserosion och flytt av vinster mellan stater, framför allt till följd av arbetet inom OECD. Skatteregler rörande bland annat ränteavdrag, hybrider och skatterapportering har redan implementerats i svensk lagstiftning.

Fem frågor om internationell bolagsbeskattning

Vi har ställt fem frågor till vår skatteexpert Henrik Hedberg som berättar om viktiga förändringar att hålla koll på just nu och hur du rustar företaget för framtiden där den nationella skatterätten präglas alltmer av internationell utveckling.

Henrik Hedberg skatteexpert internationell bolagsbeskattning

1. Vilka är de mest betydande förändringarna inom internationell beskattning som svenska företag bör vara medvetna om just nu?

EU:s Anti-Tax Avoidance Package, som presenterats i ett antal direktiv mot skatteundandraganden har de senaste åren varit ständigt aktuella. Det senaste direktivet inom detta område, ATAD 3, innehåller bestämmelser kring skatteflykt och skatteundandragande hos så kallade skalföretag, dvs. företag utan substans. Införandet av direktivet kommer att få stora skattekonsekvenser för företag som klassificeras som skalföretag samt för dess ägare.

Som förslaget ser ut idag kommer reglerna träda i kraft i Sverige januari 2024, men transaktioner som skett redan från och med den 1 januari 2022 kommer att omfattas. Det innebär att du redan nu måste se över om företaget omfattas av reglerna för att inte det ska få negativ effekt när reglerna träder i kraft. Här kan du läsa mer om dessa regler.

Generella bestämmelser för att förebygga skatteflykt (ATAD 1) och bestämmelser kring hybrida missmatchningar (ATAD 2) har varit en del av svensk lagstiftning sedan 2019. Följaktligen är det viktigt att hålla koll på rättsutvecklingen och praxis inom dessa områden. Här kan du läsa mer om dessa bestämmelser.

Reglerna i minimibeskattningsdirektivet, även kallat Pelare 2, är tänkta att börja tillämpas i svensk lagstiftning den 1 januari 2024. Dessa regler berör internationella - och från ett svenskt håll även nationella - koncerner där de samlade årliga intäkterna uppgår till minst 750 miljoner euro. Ser man till svenska enheter (benämning av bland annat företag enligt reglerna) som ingår i svensk- eller i utlandsägda koncernstrukturer kan så många som 12 000 koncernenheter i Sverige omfattas av dessa regler som är tekniskt komplicerade och under utveckling.

2. Vilka är de vanligaste utmaningarna för svenska företag när det kommer till regelefterlevnad?

Reglerna som nämns ovan är komplexa och vi ser en trend i att liknande nya regler blir fler och fler. Dessutom läggs nya regler på gamla direktiv. Det gör att det blir allt svårare att navigera aktuell materia och att sätta sig in i aktuella regler. Eftersom reglerna är under ständig utveckling genom pågående arbete är det viktigt att hela tiden hålla koll på vilka nya regler som kommer och vad det innebär för den enskilda organisationen.

3. Vilka risker hotar svenska företag som inte anpassar sig till reglerna?

En av de mest påtagliga riskerna är att företaget kan åläggas ett skattetillägg. Detta kan vara betydande och förutom att påverka företagets ekonomi negativt kan det påverka företagets anseende och leda till ökad granskning i andra avseenden på skatteområdet samt negativ publicitet.

Det är också viktigt att komma ihåg att skatteregler kan variera från land till land och att det därför kan vara nödvändigt att anpassa sig till olika skatteregler i olika jurisdiktioner Att inte följa internationella skatteregler kan även leda till dubbelbeskattning eller andra juridiska problem som kan bli kostsamma.

4. Vad bör svenska företag tänka på för att hantera de internationella skattereglerna?

De måste redan nu förbereda sig för de regler som träder i kraft senare eftersom allt företagen gör i dag kan få bäring vid ett senare skede. Rusta företaget genom att i god tid uppdatera interna policys och dokumentation. Det är också viktigt att hålla sig a jour kring praxis och rättsutvecklingen framåt.

Internationell bolagsbeskattning – rusta företaget för ny lagstiftning
Tips!
Internationell bolagsbeskattning – rusta företaget för ny lagstiftning
Läs denna artikel

5. Vilka är dina främsta tips?

Eftersom området rör så pass komplicerad materia är det viktigt att ta hjälp av någon som är väl insatt i frågorna för att förstå om och hur företaget kan omfattas av reglerna för att därefter kunna agera i tid om så krävs.

Ett tips är att titta på Grant Thorntons webbinarier inom det internationella skatteområdet. Där får du veta mer om vad som är på gång och en detaljerad genomgång av de regler som förväntas träda i kraft i Sverige.

Ta också gärna kontakt med någon av våra experter för att diskutera hur ditt företag påverkas av de nya reglerna eller för att få stöttning i att lyfta frågorna internt i koncernen. Vi är väl insatta och hjälper svenska företag med att hantera dessa frågor varje dag.

Vår expertis inom: Internationell beskattning
Tjänster
Vår expertis inom: Internationell beskattning
Jag vill veta mer

Webbinarium

Internationell beskattning - påverkan på svenska bolag

Lyssna in på vårt webbinarium om internationell beskattning. Våra skatteexperter guidar dig genom regelverken och ger dig en inblick i vad de nya och föreslagna regelverken innebär för svenska företag.

 

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.