Skattenyhet

3:12-utredningen är här: ”Ha is i magen nu”

Catrin Åkerlund
Med:
insight featured image
Förväntningarna har varit stora och efter att ha förlängts flera gånger presenterade finansminister Elisabeth Svantesson idag regeringens 3:12-utredning. Syftet har varit att förenkla och förbättra skattereglerna för Sveriges entreprenörer och det är ett flertal nyheter som utredningen nu föreslår - till fördel för en del och till nackdel för andra. Grant Thorntons Catrin Åkerlund har representerat FAR och varit en av experterna i utredningen.
Innehåll
Catrin Åkerlund , Auktoriserad skatterådgivare
Det finns många nya delar att beakta. Och eftersom reglerna för vissa delägare är fördelsregler och för vissa nackdelsregler så kommer det att vara olika hur man ser på dessa nyheter. Det blir också mer schabloniserat tänk, och en möjlighet för att automatisera hos Skatteverket.

De största förändringarna som utredningen föreslår: 

  • Ny beräkningsregel för gränsbelopp 
  • Grundbeloppet höjs från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp 
  • Slopad 4 procent-spärr 
  • Inget löneuttagskrav utan ett löneavdrag  
  • Ändrad definition av närstående 
  • Gemensamt takbelopp för kapitalvinst och utdelning  
  • Förkortad karens

Vad behöver ägare i fåmansföretag tänka på nu?

– Som vanligt ska man fokusera på det man kan bäst - sin verksamhet och sin affär. Man kan bevaka utvecklingen vad gäller förslaget, eller låta sin rådgivare göra det. Men man behöver inte börja anpassa sitt ägande direkt utan det kommer att finnas tid till det. Lite is i magen. Rent konkret kan man fundera över om man verkligen ska sätta upp nya bolag som man äger direkt. Fördelningen av det så kallade grundbeloppet kommer att göras per automatik utifrån hur många bolag och hur stor andel man äger, förklarar Catrin Åkerlund.  

3:12-reglerna är generella och i mångt schabloniserade så tanken är inte att det är någon särskild typ av företag eller någon särskild bransch som påverkas. Men fortsatt så är det en fördel att anställa fler genom ett fortsatt fokus på löner vid beräkning av gränsbelopp.

Många som berörs av utredningen

I Sverige finns det idag ungefär 400 000 fåmansbolag och över 500 000 delägare i fåmansföretag*  

– Antalet fåmansföretag och även antalet delägare har mer än fördubblats under en tioårsperiod varför reglerna är intressanta för så många entreprenörer idag. 3:12-reglerna påverkar idag nästan alla svenska bolag, utom de största noterade och de med institutionella ägare, det gör denna utredning så viktig. Små och medelstora företag är ofta en motor i näringslivet, inte minst för att de flesta jobben skapas där. I regeringens uppdrag ingick också att just främja entreprenörskap och göra det möjligt för dem att attrahera kapital.

Vår expertis inom: 3:12-reglerna
Tjänster
Vår expertis inom: 3:12-reglerna
Jag vill veta mer

Förväntningarna på den två år långa utredningen har varit stora. På de nästan 800 sidorna inryms en hel del förslag på regeländringar och enligt Catrin Åkerlund har de manglat igenom det mest. Men det finns fortfarande delar som inte ändras i så stor utsträckning. 

– Det handlar främst om de komplexa reglerna kring samma eller likartad verksamhet och utomståenderegeln. Rättspraxis har gått i en utveckling de senaste 10-15 åren som kanske inte alltid är möjligt att praktiskt tillämpa och som rådgivare svara på om delägare faktiskt omfattas av eller inte.  

Här har FAR tillsammans med Företagarna, Svenskt Näringsliv och LRF gått in med ett särskilt yttrande kring hur man skulle kunna fortsätta arbeta med dessa frågor.  

– Det har också funnits förväntningar på att i växande företag ha en möjlighet till att finansiera på annat sätt än genom aktiekapital, kanske främst genom vinstandelslån eller liknande. Här finns det mer att göra, konstaterar Catrin Åkerlund.

Vad är nästa steg?

Nu ska betänkandet ut på remiss. Efter det ska lagrådet säga sitt och sedan riksdagen. Så det är en vanlig lagstiftningsprocess som det ser ut nu.  

– Sen kanske finansministern vill prioritera detta och sätter snävare ramar, men förslaget är att reglerna tidigast kan börja gälla den 1 januari 2026, säger Catrin Åkerlund.  

Om utredningen

I maj 2022 fick en kommitté i uppdrag att se över hur de så kallade 3:12-reglerna avseende utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag kan förenklas. I början av 2023 meddelade regeringen att de ger ett utökat uppdrag till kommittén. Syftet är att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag. Under hösten 2023 utökades uppdraget ytterligare till att förbättra för kvalificerade personaloptioner. Catrin Åkerlund är alltså branschorganisationen FAR:s representant i regeringens kommitté. Hennes roll har varit att komma med ett praktiskt och tillämpningsperspektiv i arbetet med nya regler för fåmansföretag. Totalt har det varit åtta experter, en sakkunnig, sekretariatet och kommittén. Kommittén har drivit arbetet framåt och sedan har experterna löpande gett sin syn. experter.   

*siffror från 2021 

Vår expertis inom: Fåmansföretag
Tjänster
Vår expertis inom: Fåmansföretag
Jag vill veta mer