Tips och råd

Kvalificerade andelar och verksam i betydande omfattning

insight featured image
När delägaren har konstaterat att denne äger andelar i ett fåmansföretag blir nästa steg att avgöra om delägaren anses äga kvalificerade andelar. Det är endast om andelarna är kvalificerade som delägaren omfattas av 3:12-reglerna.
Innehåll

Vad är en kvalificerad andel?

Aktierna anses vara kvalificerade i de fall delägaren eller någon närstående till delägaren under året eller under de fem tidigare beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning:

  1. i företaget, eller 
  2. i ett fåmansföretag som företaget äger andelar i (direkt eller indirekt), eller
  3. i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Om andelarna inte är kvalificerade har delägaren i stället okvalificerade andelar.

Vad innebär verksam i betydande omfattning?

Det grundläggande syftet med 3:12-reglerna är att motverka att vad som i grunden är arbetsinkomst omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. 3:12-reglerna tar sikte på de fall när en delägare (eller delägarens närstående) varit verksam i företaget i sådan omfattning att dennes arbetsinsats har haft en stor / påtaglig betydelse för vinstgenereringen. Företagsledare och andra ledande befattningshavare anses normalt ha stor betydelse för vinstgenereringen.

Även anställda utan ledarbefattning kan räknas som verksamma i betydande i omfattning om deras arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen.

Det kan exempelvis gälla anställda i konsult- och kunskapsföretag, bland mäklar-e, advokat- och revisionsbyråer samt arkitektföretag som bygger på de anställdas personliga arbetsinsatser.

Enbart vanligt styrelsearbete är som huvudregel inte tillräckligt för att delägaren ska anses vara verksam i betydande omfattning. Inte heller delägare som bara utfört enstaka insatser av stor betydelse ska enligt förarbetena medföra att delägaren anses verksam i betydande omfattning. Detta är dock ofta svåra gränsdragningsfrågor.

Viktigt att beakta är att även arbete som utförs i företaget genom ett annat företag som ägs av delägaren (eller närstående) också beaktas när man gör bedömningen av verksam i betydande omfattning. En delägare kan således inte utföra arbete åt sitt ”passiva” företag genom att arbeta i sitt ”aktiva” företag. Detsamma gäller om en delägare via enskild firma utför arbete av stor betydelse för vinstgenereringen för sitt fåmansföretag.

Det saknar också betydelse för bedömningen av verksam i betydande omfattning om delägaren benämner sig som anställd, tar ut lön eller likande. Det är betydelsen av den faktiska arbetsinsatsen som avgör.

Viktigt att tänka på

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta delägare som arbetar kontinuerligt i entreprenörsföretag anses ha kvalificerade andelar och därmed omfattas av 3:12-reglerna om inte utomståenderegeln är tillämplig. Svåra gränsdragningsfrågor kan dock ibland uppstå exempelvis i fåmansföretag som drivs gemensamt av många delägare där vissa ägarkategorier enbart har administrativa arbetsuppgifter.

Svåra gränsdragningar kan ibland också uppstå när en delägare vill att företaget ska läggas i träda och bli ett karensbolag, men vill fortsätta med sitt entreprenörskap under karensperioden.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om kvalificerade andelar eller 3:12-reglerna, kontakta gärna våra experter på området.

Vår expertis inom: Fåmansföretag
Tjänster
Vår expertis inom: Fåmansföretag
Jag vill veta mer

Webbinarium

3:12 – så påverkar utredningen dig som delägare i fåmansföretag

Den 31 maj 2024 ska (äntligen) den så kallade 3:12-utredningen presenteras. Under det här webbinariet går vi igenom den rykande färska utredningen, vilka nyheter som kommer och hur företag och delägare kommer att påverkas.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.