Blogg

Nu har det kommit remissversioner av K3 och K2…

Eva Törning Eva Törning

Igår, den 23 maj, publicerade Bokföringsnämnden (BFN) uppdaterade versioner av K3 och K2 som nu skickas ut på remiss. Remisstiden är tre månader vilket lite lägligt (eller inte...) sammanfaller med semestertider. Tidsplaneringen är dock väldigt viktig för att BFN ska hinna klart med uppdateringsarbetet innan K3 och K2 ska tillämpas.

Den främsta anledningen till uppdateringarna är den lagändring som beslutades i november 2015 och som jag berättar om i mitt blogginlägg Det blåser förändringens vindar över svensk redovisning. Enligt lagändringen försvinner de så kallade "Inom linjen-posterna" och det är inte längre tillåtet att lägga notinformation i räkningarna. Därmed flyttas information till not. Detta får naturligtvis följdändringar på K3 och K2, bland annat faller kapitel 18 i K2 bort eftersom detta kapitel just handlar om "Inom linjen-poster".

BFN passar också på att genomföra en del andra ändringar. Jag sammanfattar här de ändringar som enligt min uppfattning är de viktigaste.

Strukturen i K3 och K2
I och med den fullharmonisering som infördes 2015 i årsredovisningslagen (ÅRL) får varken lagstiftaren eller en normgivare, i vårt fall BFN, kräva fler notupplysningar än de som finns i ÅRL (och som kommer från EU-direktiv) för de företag som enligt ÅRL är mindre företag. Vi får därför en så kallad "K3 light" framöver som gäller för alla företag som frivilligt tillämpar K2. Det har tidigare funnits i en version för aktiebolag och en för ekonomiska föreningar. BFN har nu lyssnat på kritiken från bland annat FAR och publicerar nu en K2 för samtliga företagsformer.

Koncernredovisning
BFN sätter ner foten och anger att de moderföretag som frivilligt upprättar koncernredovisning måste göra detta enligt K3. K2 normerar ju inte kapitel 7 i ÅRL och med denna tydliggör BFN att det inte är tillåtet att bara använda ÅRL vid upprättande av koncernredovisning. Alla koncernredovisningar kommer därför framöver att upprättas på samma sätt och med samma principer vilket följer av att det bara finns en normgivning.

Kassaflödesanalys
En koncernredovisning ska enligt ÅRL alltid innehålla en kassaflödesanalys och en sådan finns inte med i K2. Nu blir kassaflödesanalysen en "icke-fråga" i K2, dels för att man inte får upprätta och offentliggöra en koncernredovisning enligt K2, dels för att BFN tydliggör att en årsredovisning inte kan innehålla en kassaflödesanalys.

Omräkning av utländska filialer
I nuvarande version av K3 finns en tvingande bestämmelse att utländska filialer måste räknas om enligt den monetära metoden när filialens räkenskaper tas in i moderföretagets redovisning. Vi på Grant Thornton har tidigare gjort BFN uppmärksamma på dels att dagskursmetoden måste få vara tillåtet, dels att omräkning av filialer faktiskt täcks av bokföringslagen och därmed inte borde vara med i K3. BFN har lyssnat på våra synpunkter och öppnat upp för dagskursmetoden vilket jag är väldigt nöjd med.

Varulagervärdering
I nuvarande version av K2 finns ett förbud mot att inkludera indirekta tillverkningskostnader i lagervärdet. Bestämmelsen är säkert tänkt som en lättnadsregel men har haft motsatt effekt för företagen, bland annat för att många använder lagervärdet som grund för sin prissättning. BFN har lyssnat på kritiken och tillåter nu att dessa kostnader inkluderas i lagervärdet. En mycket bra ändring tycker jag.

Rättelse av fel
K3 innehåller bra bestämmelser om hur man ska göra om man hittar ett fel i redovisningen men K2 har hittills saknat bestämmelser om detta. I förslaget finns nu bestämmelser som innebär att ett företag som tillämpar K2 rättar i den årsredovisning som avges efter att man hittat felet, dvs. under det räkenskapsår som felet hittades. Man ska därmed inte räkna om några jämförelsetal. Enkelt och bra tycker jag!

Ikraftträdande
För de företag som redan är inne i K3 och K2 gäller de nya bestämmelserna från och med årsredovisningarna för helåret 2016. Övriga ska nu välja mellan K3 och K2. Eftersom ändringarna i K2 beräknas publiceras sent under 2016 ger man dessa företag ett år till att anpassa sig. Här gäller därför att det måste göras ett val för årsredovisningarna för helåret 2017 och framåt.

Vad händer nu?
Förslagen till uppdaterade K3 och K2 ska nu utvärderas av alla remissinstanser, och det är mellan 40 och 50 instanser som BFN har valt ut till respektive remiss. Jag kommer att arbeta med FAR:s remissvar framför allt under juni eftersom remisstiden går ut den 20 augusti. Tre månader kan tyckas vara en kort tid och det är det också, men BFN har inte tid med en längre remisstid eftersom de måste arbeta igenom och behandla alla remissvar som kommer in så att regelverken är klara när det är dags att upprätta årsredovisning för kalenderåret 2016.

BFN rekommenderar att företag som bedriver en lite mer komplex verksamhet ska överväga om K2 är rätt regelverk. Det är en rekommendation som jag tycker att vi ska följa; K2 är ju enkelt men lite fyrkantigt medan K3 kan sägas ge en mer korrekt redovisning. När nu alla notupplysningar enligt K3 blir frivilliga för mindre företag så är "priset" för att tillämpa K3 väldigt mycket lägre.

Är du nyfiken på hur detta påverkar just ditt företag, kontakta din redovisningskonsult eller revisor.