Värdering och finansiell modellering för säkra beslut

Vårt team för värdering och finansiell modellering hjälper till vid värdering av företag och andra tillgångar. Vi tillhandahåller också beslutsstöd i form av kundanpassade finansiella modeller. Vi anlitas bland annat i samband med företagstransaktioner, tvister och när värderingar behövs för redovisnings- och skatteändamål.

Oberoende värdering

Det är vanligt att ta hjälp av en värderingsspecialist, exempelvis vid:

 • Införande av aktie- och optionsbaserade incitamentsprogram
 • Värdering av optioner och konvertibler
 • Värdering av varumärken och andra immateriella tillgångar
 • Sakkunnigutlåtanden vid tvister
 • Fördelning av köpeskillingen vid förvärv (PPA)
 • Fairness opinions.

Våra värderingar är behovsanpassade och kan omfatta både enklare beräkningar för internt bruk och fullskaliga utlåtanden som ofta är nödvändiga när mottagaren är en extern part.

Finansiell modellering

Vi hjälper ditt företag att utveckla finansiella modeller som stöd för transaktioner och er operationella verksamhet. En finansiell modell hjälper beslutsfattare att strukturera komplex information till ett effektivt beslutsunderlag.

Exempel på våra tjänster inom finansiell modellering:

 • Utveckling av rapportpaket till företagsledningen
 • Utveckling av modeller för att stödja beslut i samband med transaktioner
 • Utveckling av modeller som stöd till finansiärer
 • Analys av likviditetsbehov
 • Prognos av resultat- och balansräkning samt kassaflöde
 • Kontroll av fund flows vid företagstransaktioner
 • Kvalitetssäkring av befintliga modeller.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag vid värderingsfrågor eller för att skapa säkra och effektiva finansiella modeller.

Magnus Sörling
Ansvarig för valuation services
Magnus Sörling