Vad händer skattemässigt vid en omstrukturering?

Funderar du på att genomföra en verksamhetsöverlåtelse, inkråmsöverlåtelse eller att överlåta aktier i dotterbolag inom en koncern? Vet du vilka köpare och vilka prisnivåer som kommer att räknas som en underprisöverlåtelse som ska beskattas?

Det finns ofta flera möjliga lösningar med olika skatteeffekter när en koncern eller ett bolag ska genomgå en omstrukturering. En affärsmässigt bra lösning kan vara ogynnsam skattemässigt och vice versa. Omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande för vilket val som blir det långsiktigt bästa.

Kontakta oss för att utreda konsekvenserna av de olika alternativen för omstrukturering i god tid, för att hitta den långsiktigt bästa lösningen för ditt företag.

Auktoriserad skatterådgivare Johanna Wiklund Kontakta Johanna