Tips och råd

Experterna spanar– så blir du redo för 2023

insight featured image
Hittills har 20-talet präglats av oväntade händelser som krig och pandemi vilket gjort att många bolag insett att de måste rusta för en snabbt föränderlig värld. Vad som väntar nästa år vet vi inte ännu. Vi har frågat några av våra experter vad de ser i sin omvärld som påverkar företagen både i dag och i framtiden och vad de tycker att du som företagare bör tänka på för att stå stadigt 2023.
Elisabeth Mörck
Elisabeth Mörck , Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare
Att vara transparent blir en hygienfaktor.

Vad i omvärlden ser du påverkar företagen för närvarande?

Hållbarhetsfrågan. Den är på allas läppar just nu och kommer fortsätta vara det även under 2023.

Vad skulle du säga har varit tufft under år 2022?

Att hänga med i omvärldens snabba förändringar. Inom skatteområdet kommer det ständigt ny praxis och nya lagregler att förhålla sig till. Den ökade globaliseringen och digitaliseringen gör att hantering av moms och andra typer av internationella transaktioner mellan länder blir mer komplicerade. Lagstiftningen hänger inte alltid med utvecklingen vilket kan vara en utmaning för företagarna.

Finns det några nya regler inom skatt som det är extra viktigt att ha koll på?

Ägare till fåmansbolag måsta ha koll på utredningen av 3:12-reglerna. Syftet är att förenkla reglerna men vad det kommer få för konsekvenser i verksamheten i realiteten återstår att se.

Hur tycker du företagare bäst kan förbereda sig inför oväntade händelser?

Resonera kring sådant du inte kan planera för eller påverka. Vad som händer om skatten går upp eller ner? Det blir viktigare att vara transparent. Säkerställ därför att du har ordning och redan på alla dokument och att du följer de riktlinjer och guidelines som gäller

Vilka icke-finansiella nyckeltal är viktiga att hålla koll på?

Nyckeltal inom personalomsättning blir viktigare när konkurrensen om kompetensen hårdnar. Vill du få medarbetare att stanna genom olika typer av incitamentsprogram bör du tänka igenom de skattemässiga konsekvenserna.

Vad har du för konkreta råd till företagen inför 2023?

Säkerställ att du har en bra skatterådgivare som känner till och håller koll på alla nya lagar och ny praxis både i Sverige och inom EU. Se över din finansiering och diskutera alternativa lösningar och skattekonsekvenserna. Till sist, säkerställ att du står rustad för den transparens som krävs i dag.

Johan Sarasalo
Johan Sarasalo , Head of BRS Corporate
Styrning och internkontroll blir allt viktigare.

Vad i omvärlden ser du påverkar företagen för närvarande?

Många bolag har gasat på med bra intäkter och haft stor tillgång till kapital de senaste åren. Nu lever vi med inflation, brist på energi (förmodligen ihållande), skenande energipriser, svårare att få finansiering, minskad omsättning och en kommande lågkonjunktur. Många bolag kommer uppleva mindre marginaler och bli mer känsliga. Då blir det viktigare att stärka styrning och internkontroll.

Vad har varit tufft under 2022?

Den glödheta arbetsmarknaden har varit en utmaning i aspekten att det varit svårare att både rekrytera och behålla personal. Det är också utmanande att veta vad som är en marknadsmässig lön.

Vad i vår omvärld tror du kommer påverka företagen framåt?

Företagen kommer bli mer benägna att planera för kommande kriser och "emerging risks" (oväntade händelser). Vi har nog inte heller sett de största cyberattackerna än. Regleringar inom hållbarhet kommer fortsätta påverka, liksom ett ökat tryck på ansvarsfrågor för styrelser.

Hur råder du företagen att tänka när det gäller de icke-finansiella nyckeltalen?

Prioritera det som är mest väsentligt för verksamheten att jobba med för att nå lönsamhetsmålen. Det kan exempelvis vara en effektiv inköpsorganisation i en inköpsintensiv verksamhet eller en tight projektstyrning för ett byggföretag.

Vad har du för konkreta råd till företagare inför 2023?

I en förväntad lågkonjunktur med mindre marginaler så kommer brister i organisationen bli smärtsamt synliga. Använd risk- och internkontrollarbetet för att prioritera vilka aktiviteter som är viktigast för att nå lönsamhetsmålen. Prioritera god kontroll över de områden där organisationen är mest känslig för negativa överraskningar. Gör gärna en övergripande riskanalys för att prioritera, skapa samsyn och genomförandekraft.

Marcus Jonasén
Marcus Jonasén , Auktoriserad revisor
Företag måste våga agera snabbt.

Utifrån din horisont, vad i omvärlden ser du påverkar företagen för närvarande?

Rapporteringen i media gällande ekonomiska framtidsutsiker känns många gånger lite väl dyster. Visst finns det en stor risk att vi får besvärliga tider men det finns även faktorer som pekar på att läget ljusnar snabbare än vad vi kanske trott. Det är viktigt att ha med båda delarna i synen på omvärlden och i planeringen framåt.

Vad i vår omvärld tror du kommer påverka företagen framåt?

Inflation och räntor kommer att påverka konjunkturen på något sätt - inte bara här och nu - utan även framåt. Även hållbarhetsfrågorna kommer bli allt viktigare att ha koll på. Nu när CSRD-direktivet antagits kommer fler företag behöva hållbarhetsrapportera i enlighet med de nya kraven.

Hur tycker du att företagen bäst ska förbereda sig inför oväntade händelser?

Företag i dag måste bli mycket mer snabbfotade och möjliggöra effektiva beslutsvägar – både för att fånga affärsmöjligheter men också för att undvika fallgropar. En stark balansräkning är viktig, liksom att löpande se över och planera sin finansiering utifrån olika scenarier.

Varför blir hållbara nyckeltal viktigare i framtiden tror du?

Det är en förtroendefråga att kunna visa både ett miljömässigt och ett socialt ansvarstagande. Det blir viktigt för att vara aktuell i upphandlingsförfaranden, vid rekrytering och för att få finansiering. Det måste finnas ett engagemang i organisationen att arbeta med hållbarhet för att det ger ett värde - inte bara för att det är ett krav.

Vad har du för råd till företag inför år 2023?

Var lyhörda och försök att hålla er extra uppdaterade kring omvärldsfaktorer. Försök att planera utifrån olika scenarion. Möjliggör beslutsvägar som gör att ni kan agera snabbt i olika frågor.

Sofie von Stapelmohr
Sofie von Stapelmohr , Partner Auktoriserad redovisningskonsult
Hållbarhet blir en överlevnadsfråga.

Utifrån din horisont, vad i omvärlden ser du påverkar företagen för närvarande?

Krig, inflation, höjda räntor, bränslepriser och en stundande lågkonjunkturen påverkar de flesta företag, även om dessa faktorer drabbar företagen olika hårt. Bolagen måste snabba på i skiftet från fullt fokus på tillväxt till att i stället visa lönsamhet.

Vad skulle du säga har varit tufft under år 2022?

På grund av det rådande ekonomiska läget så har många företag behövt se över kostnader och priser. Vi ser också att det råder brist på rätt kompetens till rätt pris. En utmaning för bolagen har varit att hantera det flexibla arbetssättet.

Är det några nya lagändringar som är extra viktiga att ha koll på 2023?

I allmänhet är det viktigt att följa rättsutvecklingen och ha koll på nya direktiv och rättspraxis från Skatteverket.

Bolag med mer än 50 anställda ska ha implementerat en visselblåsarfunktion i december 2023. Det kan vara bra att börja planera för detta redan efter årsskiftet.

Håll koll på Bokföringsnämndens beslut avseende översynen av K2- och K3 regelverket, här kan det komma att bli ändringar.

Hur tycker du att företagen bäst kan förbereda sig för snabba förändringar?

Det gäller att identifiera bolagets risker, hur ni påverkas och vilka åtgärder som behöver vidtas. Löpande rutiner i ekonomifunktionen och bra uppföljning och planering blir också viktigare. Att göra prognoser i bolaget och även alternativa prognoser för att snabbare kunna ta rätt beslut.

Hur råder du de företag ni jobbar med att komma i gång med sin hållbarhetsagenda?

Även bolag som ännu inte träffas av kraven att lämna hållbarhetsupplysningar måste börja prata om dessa frågor. Se över och prioritera de globala hållbarhetsmålen som berör din verksamhet mest och börja mäta.

Vad har du för konkreta råd till företag inför år 2023?

Se över kostnader och arbeta strukturerat med rutiner, rapportering och uppföljning för att kunna ta snabba beslut. Våga ta vara på innovationen och nyttja nya affärsidéer som kan komma ur kristider. Det kan finnas en trygghet i att ta hjälp av rådgivare som höjer blicken och har ett "utifrånperspektiv" för att vara så väl rustad som möjligt.