article banner
Skattenyhet

Regeringens åtgärder till följd av covid-19

Med anledning av Covid-19 har riksdagen tagit beslut om ett antal krisåtgärder riktade mot det svenska näringslivet i syfte att mildra de ekonomiska effekterna. Här presenterar vi kort de åtgärder som är riktade mot företagen och de vanligaste frågorna vi får. 

Klicka nedan för att komma direkt till frågor och svar om:

Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt

Stöd vid korttidsarbete 

Ersättning för sjuklön 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter 

Incitament för att sänka hyror

Statlig garanti på banklån 

Ett urval av övriga frågor kopplade till covid-19

 

Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt

Reglerna innebär att företag kan få tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt.  

- Vem kan ansöka om tillfälligt anstånd? 

Alla företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kan ansöka om tillfälligt anstånd. Företag kan även ansöka om anstånd med betalning av mervärdesskatt.  

Anstånd beviljas till företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd beviljas inte heller till företag med större skatteskulder. 

- Med hur mycket och hur länge kan företaget få anstånd? 

Företag kan få anstånd med högst tre månaders skatteinbetalningar och anstånd beviljas under som längst 12 månader.  

- Vad är kostnaden för beviljat anstånd? 

Anståndet belastas med en ränta i form av dels en anståndsavgift om 0,3 %, dels en icke avdragsgill kostnadsränta om 1,25 %. Sammantaget motsvarar detta en avdragsgill årlig ränta om 6,6 % för ett aktiebolag. Finansutskottet har kommit överens om att sänka räntan på anstånd med betalning av skatt. Under de första sex månaderna kommer en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta.

- När och hur kan företag ansöka om tillfälligt anstånd? 

Reglerna började gälla den 30 mars 2020 och kan tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2020 Anstånd kan sökas till och med redovisningsperioden för september månad 2020. 

För de företag som redovisar och betalar mervärdesskatt helårsvis kan anstånd beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019.  

Tillfälligt anstånd kan sökas via Skatteverkets särskilda blankett för ändamålet SKV 4839 eller via Skatteverkets e-tjänst ” Ansök om tillfälligt anstånd med skattebetalning 

Blankett SKV 4839 hittar du här och Skatteverkets e-tjänst hittar du här. 

- Kan företrädare för företag som beviljats tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar bli personligt betalningsskyldig, så kallat företrädaransvar, om företaget inte kan betala dessa skatter efter att anståndet löpt ut? 

Skatteverket har meddelat att företrädaransvar som huvudregel inte kommer att gälla skatter och avgifter som omfattas av tillfälligt anstånd, i övrigt gäller dock reglerna om företrädaransvar som vanligt.  

Läs vår artikel om tillfälligt anstånd här och om uppdatering kring företrädaransvar här 

Till toppen av sidan.

 

Stöd vid korttidsarbete

Reglerna innebär att stöd för korttidsarbete införs, vilket medför att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med drygt hälften tack vare att staten står för en större kostnad. Konstruktionen i sig liknar korttidsarbete med skillnaden att subventionsgraden utökas kraftigt. Syftet är att rädda svenska jobb och arbetstagaren ska få ut minst 88 procent av lönen.  

- Kan alla arbetsgivare ansöka om stöd för korttidsarbete? 

Företag som kan visa på tillfälliga och ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som covid-19 medförkan ansöka om stöd för korttidsarbeteDen som är ensamföretagare i en enskild firma har inte rätt till stöd. 

- Hur stor del av arbetstiden kan arbetsgivaren korttidspermittera de anställda? 

Minskad arbetstid kan ske i fyra nivåer, minskning om 20, 40, 60 eller 80 procent. 

- Hur mycket sänks arbetsgivarens lönekostnader med och hur mycket lön får den anställde behålla? 

För respektive nivå av minskad arbetstid enligt ovan så minskar arbetsgivarens lönekostnader 19, 36, 53 eller 72 procent. Den anställde får behålla 96, 94, 92,5 eller 88 procent av sin lön utifrån respektive nivå av minskad arbetstid enligt ovan.   

- Finns det något lönetak för stöd vid korttidsarbete? 

Ja, ersättningen beräknas om högst på en lön om 44 000 kr i månaden. Även anställda med högre lön än 44 000 kr i månaden omfattas, men den procentuella minskningen beräknas då utifrån 44 000 kr i månaden.  

- Hur mycket ska arbetsgivaren betala i lön till den anställda under korttidsarbete? 

Arbetsgivaren betalar den anställdes lön utifrån den nya lönenivå som regleras utifrån hur mycket den anställdes arbetstid har minskats. Till exempel vid 60 procent permittering så betalar arbetsgivaren 92,5 procent av ordinarie lön till den anställde och arbetsgivaren får därefter ersättning av staten med 45 procent av ordinarie lön. 

- När och hur kan arbetsgivaren ansöka om stöd för korttidsarbete? 

Tillväxtverket har den 7 april öppnat upp ansökan för stöd vid korttidsarbetevia deras hemsida, www.tillvaxtverket.se. Tiden som stödet kan omfatta är från och med den 16 mars 2020.  

Inledningsvis efter godkännande beviljas preliminärt stöd och arbetsgivaren är därefter skyldig att med jämna mellanrum göra en avstämning för att fastställa det slutliga stödet.  

- Får företag lämna utdelning även om de får statligt stöd för korttidsarbete? 

Det är Tillväxtverkets uppfattning att det inte är förenligt att motta statligt stöd för korttidsarbete och samtidigt lämna stora utdelningar. Tillväxtverket kan vid avstämning i efterhand reglera beviljat stöd.  

Läs mer om kortidspermittering i vår artikel här och på Tillväxtverkets hemsida här 

Till toppen av sidan.

 

Ersättning för sjuklön 

- Vad innebär reglerna om ersättning för sjuklön? 

Reglerna innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Arbetsgivaren ska redovisa sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen och Försäkringskassan fattar sedan beslut om förutsättningarna för att arbetsgivaren ska ersättas för sjuklönekostnaderna är uppfyllda. En eventuell utbetalning sker till arbetsgivaren via skattekontot. Läs mer på Försäkringskassans hemsida här. 

Egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14 

Till toppen av sidan.

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter  

Arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda sätts ned. Företagen betalar då endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent under tiden 1 mars – 30 juni 2020.  

- Vem kan ansöka om nedsättning av arbetsgivaravgifter? 

Alla arbetsgivare med anställda, även ideella organisationer, kan ansöka om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda, för resterande anställda betalas fulla arbetsgivaravgifter. 

- Får arbetsgivare välja vilka 30 anställda som ska omfattas av nedsättningen? 

Ja, arbetsgivaren får välja vilka 30 anställda som omfattas och det ställs inga krav på anställningens omfattning. Såväl heltids-, deltids- och timanställda omfattas därmed.  

- Hur höga arbetsgivaravgifter ska arbetsgivaren betala? 

Arbetsgivare som beviljas nedsättning ska endast betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent under perioden 1 mars till 30 juni, dvs. fyra månader, för lön upp till 25 000 kr för de anställda som omfattas av nedsättningen. För lön som överstiger 25 000 kr betalas full arbetsgivaravgift.  

- När och hur kan arbetsgivare ansöka om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter? 

Reglerna om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter trädde ikraft den 6 april. och kunde sökas för första gången i arbetsgivardeklarationen för mars månad som skulle ha kommit in till Skatteverket den 14 april 

Begäran om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter görs genom att arbetsgivaren kryssar i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” för de aktuella anställda 

Till toppen av sidan.

 

Incitament för att sänka hyror 

- Vem har rätt till kompensation för sänkta hyror? 

Hyresvärdar som sätter ner hyran under april, maj och juni kan ansöka om ersättning från statenDe som omfattas är utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

- Hur mycket kompensation kan hyresvärden få? 

Hyresvärdar kommer kunna ansöka om kompensation för maximalt 50 procent av den nedsatt fasta hyran under april, maj och juni. Ersättningen kommer dock uppgå till högst 25 % av den ursprungliga fasta hyran.  

- När och hur ansöker hyresvärden om kompensation? 

Hyresvärden ansöker om kompensation i efterhand via länsstyrelserna. Regeringen har meddelat att ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och att mer information kommer när förordningen är på plats.  

Till toppen av sidan.

 

Statlig garanti på banklån 

För att göra det möjligt för företag att lättare få lån och därmed undvika en likviditetsbrist kan staten gå in med en garanti. 

- Vem kan få statlig garanti på banklån? 

Garantin är avsedd för bolag som råkat ut för svårigheter på grund av covid-19 men ändå är långsiktigt livskraftiga. Det finns inte någon begränsning i storlek på företagen som söker lånet. 

- Hur stor del av banklånet kan staten garantera? 

Staten kan garantera upp till 70 procent av banklånet.  

- Till vem ställer staten ut garantin? 

Garantin ställs ut direkt till den bank som beviljar lånet.  

Läs mer om regeringens stödpaket till små och medelstora företag här. 

Till toppen av sidan.

 

Ett urval av övriga frågor kopplade till covid-19

- Kan covid-19 påverka ideella föreningar och stiftelsers skattemässiga status? 

Både ideella föreningar och stiftelser behöver uppfylla fullföljdskravet och verksamhetskravet. Dessutom krävs det att ideella föreningar uppfyller öppenhetskravet och att stiftelser uppfyller destinatärskravet. Det är inte omöjligt att covid-19 kan komma att skapa sådana brister som medför att fullföljdskravet inte är uppfyllt. Om fullföljdskravet inte är uppfyllt ska kravet anses uppfyllt om bristen det aktuella året är tillfällig. Det är inte omöjligt att covid-19 kan komma att skapa dylika tillfälliga brister och det är då viktigt att tänka på att detta dokumenteras.  

Läs mer här. 

- Hur ska företag och föreningar agera om aktieägare eller föreningsmedlemmar har svårt att delta på årsstämman i vår? 

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor. De nya reglerna gäller under perioden 15 april till 31 december 2020. 

Läs mer här. 

Till toppen av sidan.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev