article banner
Branschnyhet

Dags för årlig check av skattemässig status – så påverkar covid-19

Sofia Bülow Sofia Bülow

För att en allmännyttig ideell förening eller stiftelse ska kunna behålla sin skattestatus krävs det att man uppfyller vissa kravDessa ska i princip vara uppfyllda varje år och därför är det viktigt att göra en översyn. Till exempel så kan coronaviruset påverka vissa av kraven. Här listar skatterådgivaren Sofia Bülow de olika kraven och vad de innebär. 

Både ideella föreningar och stiftelser behöver uppfylla fullföljdskravet och verksamhetskravet. Dessutom krävs det att ideella föreningar uppfyller öppenhetskravet och att stiftelser uppfyller destinatärskravet.  

Fullföljdskravet innebär att cirka 80 procent av alla skattefria intäkter (dock ej kapitalvinster) ska användas till att främja något allmännyttigt ändamål. Det finns även möjlighet att ta hänsyn till hur fullföljden har varit sett över en period av flera år. Som riktlinje kan ges att beräkning kan göras av genomsnittsanvändningsgraden för en period om fyra år bakåt i tiden och innevarande år.   

Skatterådgivare
Sofia Bülow Kontakta Sofia

Om fullföljdskravet ändå inte är uppfyllt ska kravet anses uppfyllt om bristen det aktuella året är tillfällig - den tillfälliga bristen kan till exempel bero på svårigheter att finna destinatärer.

- Här vill jag särskilt belysa att det inte är omöjligt att covid-19 kan komma att skapa dylika tillfälliga brister. Det är då viktigt att tänka på att detta dokumenteras. Föreligger det en tillfällig brist räcker det med att fullföljdskravet är uppfyllt år ett till fyra och att det kan förväntas uppfyllas år sex, säger Sofia Bülow, skatterådgivare på Grant Thornton. 

Verksamhetskravet innebär att 90-95 procent av den främjande verksamheten ska främja något allmännyttigt ändamål. Verksamhetskravet är således ett krav som syftar till att de medel som används ska användas till rätt sak. Vid bedömningen av verksamhetskravet får hänsyn tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts året före beskattningsåret, beskattningsåret och det närmast följande beskattningsåret.  

Öppenhetskravet innebär att en ideell förening i princip ska vara öppen för den som önskar att vara med.  

Destinatärskravet innebär att ändamålet inte får vara begränsat till en viss person eller familj eller en i övrigt för snäv krets. 

Har du frågor eller funderingar kring hur er skattestatus påverkas av de olika kraven, kontakta Sofia Bülow.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev