Internkontroll, riskhantering och regelverksfrågor

För tillväxtbolag och andra bolag i förändring kan vi stötta med praktisk tillämpbar internkontroll, regelefterlevnad och processeffektivisering. Vi hjälper dig och ditt bolag att nå långsiktiga och hållbara resultat med en effektiv styrning och riskhantering. Våra experter på Governance risk compliance har lång och gedigen branscherfarenhet.

Grant Thornton arbetar utifrån beprövade metoder som utvecklats från praktisk erfarenhet och levererar resultat som är "hands- on" och effektiva för ditt bolag. Våra specialister arbetar proaktivt och med ett starkt affärsmässigt tänk i alla våra konsultuppdrag.

Du får hjälp inom följande områden:

  • Governance - internal control
  • Riskhantering
  • Compliance
  • IT Assurance
  • Fraud-utredningar och anti-fraud
  • Internrevision
  • GDPR

Kontakta oss för att få hjälp med frågor relaterade till Governance risk compliance.

Vår expertis inom

GDPR

I maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (”GDPR”) i kraft. GDPR är ett regelverk för informationssäkerhet och behandling av personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen och innebär en rad ökade krav på verksamheters behandling av personuppgiftsdata. Våra konsulter hjälper din verksamhet genom hela efterlevnadsprocessen av GDPR.

IT Assurance

Digital informationshantering kräver stor säkerhet, både vad gäller skydd mot intrång och mot förlust av data. Vilka behov har ditt företag? Våra experter hjälper dig att hitta en optimerad lösning anpassad till företagets informationshantering.

Compliance

Grant Thornton kan hjälpa er att granska styrdokument och interna regelverk samt att utveckla och förbättra dessa vid behov. Vi kan även tolka nya regelverk och omsätta dessa praktiskt till fungerande rutiner och processer anpassade till ditt företag.

Riskhantering

God internkontroll förutsätter en fungerande riskhantering. Många gånger har bolag svårt att få till en praktisk hantering som fungerar i det dagliga arbetet. Ett vanligt misstag är att man identifierar för många risker och missar att ta tag i de som är mer komplexa och svårfångade. Våra specialister har lång erfarenhet av praktisk riskhantering.

Governance – internal control

Grant Thorntons specialister har stor erfarenhet av att implementera regelverken SOX och Bolagskoden i större börsnoterade företag. Vi arbetar utifrån vedertagen metodik och hjälper till med att sätta upp ramverk inklusive styrdokument, rutiner och kontroller. Vi testar och utvärderar kontroller och efterlevnad av regelverken.

Johan Sarasalo
Ansvarig för Governance risk compliance
Johan Sarasalo