Har din organisation fler än 250 arbetstagare? Då omfattas ni av den nya lagen om att ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 juli 2022, medan december 2023 gäller för offentlig verksamhet och företag med 50 anställda eller fler.

En effektiv visselblåsarfunktion är en viktig pusselbit för att minska risken för oegentligheter i en organisation. Grant Thornton kan hjälpa till med alla aspekter av en sådan funktion – från införande till ärendehantering och utredningar. Vi erbjuder även en teknisk kanal för visselblåsning och ärendehantering som har utvecklats av Grant Thornton.

Detta kan vi hjälpa dig med

Implementering
 • Behovsanalys och kartläggning av organisationens nuläge.

 • Anpassning eller uppdatering av interna styrdokument som berör medarbetares ansvar och beteende (exempelvis uppförandekod, riktlinjer, policies och arbetsinstruktioner).

 • Etablering av en visselblåsarfunktion med tydliga roller och ansvar.

 • Process för ärendehantering (hur ärenden ska dokumenteras och rapporteras inom organisationen).

 • Plan för vad som ska kommuniceras (på vilket sätt, hur ofta och till vilka parter).

Teknisk plattform
 • Webb-baserad visselblåsarfunktion där uppgiftslämnare anonymt kan rapportera om misstänkta oegentligheter och kommunicera med Grant Thorntons ärendehanterare.

 • Rapportering kan ske via visselblåsarfunktionen, skriftligen via e-post eller brev samt vid fysiskt möte.

 • Vår tekniska plattform tryggar regelefterlevnad och säkerställer en diskret och effektiv hantering
Ärendehantering
 • Snabb, effektiv och diskret bevakning, emottagande och hantering av inkomna ärenden i Sverige och internationellt.

 • Bedömning av det som rapporteras och hur ärendet bäst hanteras.

 • Kommunikation med visselblåsaren och bedömning av ärendets inriktning och eventuella behov av specialistkompetens.

 • Rekommendation till fortsatt handläggning och löpande rapportering av status på inkommande ärenden.

 • All dokumentation och överföring av dokument sker med säkra verktyg och metoder.

Utredning

 kan som oberoende specialist hjälpa din organisation med utredningar av misstänkta oegentligheter som rapporterats av visselblåsare eller som upptäckts på annat sätt. Vi som arbetar inom Grant Thornton Forensic har lång erfarenhet av att leda, utföra, dokumentera och rapportera utredningar av misstänkta oegentligheter. Till vår hjälp har vi tekniska forensiska verktyg för att inhämta och analysera strukturerade och ostrukturerade data. Utöver kompetenser inom Forensic har vi tillgång till ett brett nätverk av specialister inom arbetsrätt, straffrätt, konkurrensrätt, internationell rätt, krishantering och kommunikation.

Våra kompetenser inom visselblåsning

Grant Thornton har specialistkompetens inom en rad områden relaterade till visselblåsartjänster, såsom:

 • Intressekonflikter & jäv
 • Bedrägeri & trolöshet
 • Penningtvätt
 • Bokföringsbrott
 • Miljö & hälsa
 • Intervjuteknik
 • Mutor & korruption
 • Bakgrundskontroller
 • Ekonomiska utredningar
 • Skatt
 • Forensisk dataanalys

Ladda ner vår Visselblåsarguide

Få våra experters bästa tips kring visselblåsarlagen - allt paketerat i en rådgivande guide.

Webbinarium på temat visselblåsarfunktion

Vid detta webbinarium får du en genomgång av vad du bör tänka på kring det nya visselblåsardirektivet.

Relaterade artiklar

Fyra anledningar att införa en visselblåsarfunktion

Fördelar med en väl fungerande visselblåsarfunktion

Läs mer Fyra anledningar att införa en visselblåsarfunktion

  Utredning av visselblåsarärenden

  Förbered dig med god beredskap och en strukturerad process

  Läs mer Utredning av visselblåsarärenden