Tips och råd

När konkursen är ett faktum – varningssignaler och checklista

Med:
Niklas Emthén
insight featured image
Omvärlden förändras snabbt och det gäller att hålla koll – både på det egna kapitalet, likviditeten och på leverantörer och kundernas betalningsförmåga. Vilka är varningssignalerna och vad händer om konkursen är ett faktum?
Innehåll

Varningssignaler att hålla koll på hos dina kunder och leverantörer

En konkurs kommer sällan plötsligt. Oftast finns tidiga varningssignaler. Den vanligaste är likviditetsproblem, det vill säga att det saknas pengar på banken, vilket gör det svårare att betala räkningar och lönsamheten går ner.

Niklas Emthén tycker att man ska se upp med kunder som inte längre betalar sina räkningar i tid, eller leverantörer som inte kan få fram varor.

– Om du misstänker ekonomiska svårigheter bör du försöka ha en nära dialog med din kund. Dennes obestånd kan drabba även dig hårt. Kräv förskottsbetalning eller säkerhet för dina leveranser. Du kan kolla upp kunden genom att till exempel ta en kreditupplysning, eller vända dig till domstolen där företaget har sitt säte och ta reda på om det finns några pågående tvister.

Se både revisorn och bankkontakten som samarbetspartner
Se både revisorn och bankkontakten som samarbetspartner
Läs denna artikel

Utsatta branscher

Niklas Emthén, advokat och konkursförvaltare på Lindskog Malmström Advokatbyrå

Enligt Niklas Emthén som är advokat och konkursförvaltare på Lindskog Malmström Advokatbyrå är de vanligaste orsakerna till konkurs en olönsam eller föråldrad affärsmodell, förändrade bransch- och marknadsförutsättningar, bristande internkontroll eller tillfälliga orsaker som att en kund inte kan betala, vilket kan ge dominoeffekter.

– Vissa branscher som detaljhandel, restaurang och besöksnäring har också varit hårt ansatta de senaste åren. Det kan också hänga ihop med att personerna bakom företagen i vissa branscher, till exempel bygg, snarare drivs i syfte att trygga den personliga försörjningen än viljan att driva ett företag, tror Niklas Emthén.

Släpp stoltheten –  kontakta revisorn

Misstänker du att ditt bolag är på väg åt fel håll bör du börja med att ta kontakt med sin revisor eller annan rådgivare som är insatt i bolagets ekonomi och verksamhet – ju tidigare desto bättre.

Johan Andersson , Auktoriserad revisor
Många tycker att det är lite skamset att företaget går dåligt och väntar med att agera. Men det är bättre att släppa stoltheten, backa ett steg och reda ut situationen i stället för att springa på och riskera att göra saker som kan förvärra

Johan Andersson, auktoriserad revisor på Grant Thornton, förklarar att revisorernas roll är att granska vad som hänt och att allt går rätt och riktigt till framåt. Finns det några andra lösningar än konkurs? Vilka är förutsättningarna för att verksamheten ska kunna leva vidare och att medarbetarna ska kan kunna behålla jobbet? Vilka risker finns? Vilka är leverantörerna? Kunderna? Finns det pengar att spara? Vad vet styrelsen? Är det dags att ta kontakt med sakkunnig jurist?

– Din revisor eller rådgivare kan vara ett första bollplank att hjälpa bolaget hitta andra vägar innan du tar hjälp av sakkunniga jurister. Det kanske räcker med en företagsrekonstruktion om bolaget i grunden är livskraftigt. En likvidation kan vara aktuell för företag med ekonomiska problem. Du kanske kan göra frivilliga uppgörelser med kunder och leverantörer, förlänga betalningstider, eller försöka få snabbare betalt. Om konkursen är ett faktum är det bra att ta kontakt med en sakkunnig jurist som hjälper dig förbereda konkursen så att utfallet blir så bra som möjligt, säger Johan Andersson.

Man pekar på nedåtgående trend på padda

När konkursen är ett faktum

Konkurs ska beslutas om företaget är på obestånd och det är en likviditetsbrist som inte är tillfällig.

Tingsrätten fattar beslutet om konkurs antingen på ansökan av en borgenär (oftast Skatteverket), eller av en gäldenär (firmatecknare som företräder bolaget). I det senare fallet godtas konkursen i regel samma dag, men om borgenären ansöker måste det styrkas att bolaget är på obestånd vilket kan ta längre tid.

Tingsrätten utser sedan en konkursförvaltare som bland annat ska förvalta konkursboets egendom och göra en förteckning över tillgångar och skulder.

– Förvaltarens främsta uppgift är att tillvarata borgenärens intressen och få ut så mycket pengar som möjligt. Det kan göras genom att avveckla och sälja tillgångarna styckvis eller genom att fortsätta verksamheten och sedan sälja den som en helhet, berättar Niklas Emthén.

Pengarna fördelas sedan mellan borgenärerna så långt de räcker efter att kostnaderna för konkursen har betalats.

I en ekonomiskt ansträngd situation är det väldigt viktigt att inte gynna någon borgenär framför någon annan eftersom detta kan vara brottsligt. Alla ska behandlas lika.

Om du själv är borgenär och en konkursförvaltare kräver att du ska leverera en vara till ett konkursbo så är du skyldig att göra det.

– Men det ligger i konkursförvaltarens händer och denne är skyldig att betala dig för en sådan leverans så det är ganska riskfritt och du kan vara trygg i att du får betalt, säger Niklas Emthén.

Styrelsens ansvar

När det gäller ansvarsfrågan är det tyvärr många ägare av små och medelstora företag som inte har koll på sitt ansvar.

Huvudregeln är att aktieägarna inte bär något personligt ansvar för aktiebolagets skulder. Däremot kan styrelsen under vissa förutsättningar drabbas av ett personligt betalningsansvar för i princip alla obetalda skatter och avgifter för bolaget. Som styrelseledamot är du även skyldig att se till att du har rätt underlag till de beslut som fattas även om redovisningsbyrån sköter allt.

– Det är därför väldigt viktigt att du som styrelseledamot har koll på att bolaget betalar alla skatter och avgifter senast på förfallodagen och detta gäller hela vägen fram till konkurs. Styrelsen kan även ställas till ansvar för bokföringsbrott om bokföringen inte har skötts på korrekt sätt, säger Niklas Emthén.

Styrelseledamöter i ett aktiebolag har också ett ansvar att ha koll på bolagets egna kapital.

Om det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är styrelsen skyldig att genast upprätta en s.k. kontrollbalansräkning som ska revideras och läggas fram på bolagsstämma.

Om detta inte görs kan styrelseledamöterna bli ansvariga för de skulder som uppkommer efter att kontrollbalansräkningen senast skulle upprättats. Även en aktieägare kan bli personligt betalningsansvarig om bolagsstämman beslutar att fortsätta verksamheten trots att bolaget är skyldigt att gå i likvidation.

Ordning och reda – A och O

Egentligen är det inte så krångligt att få bolaget att bli livskraftig och undvika konkurs tycker de båda experterna avslutningsvis. Följer du bara råden ovan, har koll på din likviditet, dina leverantörer och kunder så ordnar sig det mesta.

– Framgångsrika bolag har god ordning och reda utan att vara byråkratiska. Har man bara det, då tjänar man pengar. Det blir lite utav ett självspelande piano, säger de båda.

Experternas råd för att undvika konkurs: var proaktiv och agera i tid
Tips!
Experternas råd för att undvika konkurs: var proaktiv och agera i tid
Läs denna artikel

Checklista vid konkurs – att tänka på!

• Ha regelbundna avstämningar med din revisor och redovisningsbyrå så slipper du obehagliga överraskningar. Styrelsen är ansvarig för att bolaget sköter bokföringen hela vägen fram till konkurs. 

• För loggbok - dokumentera dina beslut så att du kan visa i efterhand hur du resonerat och agerat om läget blir ansträngt.  

• Var noga med att betala skatter och avgifter. Ett förslag är att ha en punkt på styrelseagendan att ta del av skattekontot.  

• Håll koll på det egna kapitalet och hur det utvecklas – samråd med din revisor. 

• Särbehandla inte dina borgenärer om den ekonomiska situationen är ansträngd. 

• Håll koll på viktiga kunder och leverantörer - ha nära kontakt och agera direkt om du märker att kunder inte betalar räkningar i tid eller om leverantörer inte får fram dina varor. 

• Sök hjälp i tid. Ju tidigare specialiserad rådgivning tas in, desto bättre är förutsättningarna för att rädda verksamheten. Om konkurs är oundviklig blir utfallet i regel bättre om den kan förberedas. Konkurs behöver inte vara slutet för verksamheten. 

Vår expertis inom: Revision
Tjänster
Vår expertis inom: Revision
Jag vill veta mer