Rapport

Lägsta lönsamheten i privata vård- och omsorgssektorn på 10 år

Med:
insight featured image
Årets rapport visar att den totala omsättningen för privata vårdbolag i Sverige ökade under 2022 i relation till 2021. Samtidigt försämrades lönsamheten jämfört med föregående år, från 7,6 procent till 6,3 procent, den lägsta noteringen på tio år. Förutom utmanande vårdköer och sjunkande produktivitet är ökad ekonomisk brottslighet ett växande problem som också påverkar de privata vårdgivarna.
Innehåll

För fjortonde gången presenterar Grant Thornton en studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige.

– Den sjunkande lönsamheten drivs bland annat av en generell återhållsamhet i ersättningar från kommuner och regioner samt att vissa sektorer tidigare år har varit positivt påverkade av provtagningar och vaccinationer och covidstöd, säger Mats Fagerlund, branschexpert Vård och omsorg, Partner Advisory på Grant Thornton.

Branschen fortsätter återhämta sig 

Årets studie visar att privat vård och omsorg i Sverige fortsätter att återhämta sig efter pandemin, men tillgängligheten fortsätter att utgöra ett betydande problem med växande vårdköer och svag produktivitetsutveckling. Den totala omsättningen för sektorn ökade under 2022 med SEK 6,5 mdr, motsvarande 4,5% jämfört med 2021. Underliggande tillväxt bedöms dock vara lägre justerat för återhämtningen från pandemin.

Samtliga underbranscher ökar i omsättning, men störst ökad tillväxt syns inom Omsorg och Socialtjänst som står för nästan hälften av den totala tillväxten (2,9 miljarder).

Sjunkande lönsamhet i hela vård- och omsorgssektorn

Lönsamheten har under 2022 minskat till 6,3 procent jämfört med 7,6 procent under 2021. Detta är den klart lägsta lönsamhet som uppmätts under den senaste tioårsperioden.

– Samtliga underbranscher tappar i lönsamhet och drivarna bedöms i flertalet fall vara begränsade uppräkningar av ersättning, och att de statliga stöden hade viss positiv inverkan på lönsamheten under 2021. Stora tapp i lönsamhet uppvisas inom personlig assistans, specialistvård, primärvård och tandvård, säger Emelie Kagart, Branschexpert Vård och omsorg, senior manager Advisory på Grant Thornton.

Ökad organiserad och ekonomisk brottslighet inom välfärden

Då brottsligheten ökar så väntas regleringstakten öka i branschen under kommande år vilket i sin tur förväntas öka den administrativa bördan. Rapporter om hur välfärdssystemet och vården är under attack av de kriminella gängen ökar och det politiska trycket på skärpta regleringar för att begränsa kriminaliteten i Sverige har aldrig varit större. Experter pekar på att bedrägeribrott och välfärdsbrott är de nya ”affärsområdena” för kriminella gäng.

Lösningsförslagen för att stoppa välfärdsbrotten är många, däribland större satsningar på samarbete mellan myndigheter, kommuner och regioner, nya system och kontrollfunktioner, obligatoriska tillståndsprövningar för samtliga vård- och omsorgstjänster samt skärpta granskningar i upphandling och valfrihetssystem.

Ökande vårdköer i Sverige

Ingen av Sveriges 21 regioner klarar av att leva upp till den lagstadgade garantin inom vården. Väntetiderna till första besök och operation har de senaste fem åren ökat med ca 10% per år. I augusti 2023 stod ca 157 000 patienter i kö till olika elektiva ingrepp. Sedan 2019 har vårdköerna ökat med i genomsnitt 6% årligen.

Många regioner har omfattande utmaningar med långa vårdköer och låg produktivitet. Sedan pandemin har flertalet statliga satsningar gjorts för att korta vårdköerna (vårdgarantin, kömiljarden etc), men samtliga satsningar har kritiserats för uteblivna resultat.

– Sannolikt är den svenska vården långt ifrån att korta vårdköerna, utan den behöver snarare fokusera på att försöka hålla vårdköerna i schack. Kanske är dagens nivåer på vårdköer i bästa fall det nya normala? säger Mats Fagerlund.

Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga

Barn och unga mår allt sämre och de vård och omsorgsrelaterade insatserna blir allt svårare att upprätthålla. Både psykiatrin och individ- och familjeomsorgen pressas.

Trots att kapaciteten inom BUP vidgas så ökar behovet ännu mer och idag får varannan person vänta längre än det utsatta målet för kontakt med BUP.

Grant Thorntons kartläggning av den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige är en omfattande branschstudie baserad på både finansiell data, utredningar och kvalitativa intervjuer. Den belyser de utmaningar branschen har idag och framåt. Vård- och omsorgsbranschen tillhör en av Grant Thorntons prioriterade branschsatsningar.