Skattenyhet

På gång inom skatt våren 2023 – rådgivarnas tio tips

insight featured image
Nya lagar, vägledande domar och andra nyheter som påverkar företagen under våren 2023. Här är rådgivarnas tio tips för att hänga med i det senaste inom skatt.
Innehåll

1. Räntehöjning på skattekontot

Den 12 februari höjdes räntan på skattekontot. För företag som vill kapa kostnader gäller det alltså att snarast betala in så mycket som möjligt av eventuell kvarskatt.  

Läs mer: Historisk räntehöjning på skattekontot 

2. Skattefritt för medarbetare att ladda på jobbet 

Regeringen föreslår nu en tillfällig skattefrihet på förmånen för laddning av elbil på arbetsplatsen. Det är idag administrativt krångligt för företag att erbjuda laddning, samtidigt som allt fler önskar göra det. En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Förutom personbil (klass I) omfattas även laddning av lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

Läs mer: Förslag: Skattefritt att el-ladda på jobbet

3. Ny möjlighet till anstånd med inbetalning av skatt 2023

Under pandemin öppnades det upp ökade möjligheter för företag som påverkats likviditetsmässigt av pandemin att få tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt. Dessa anstånd har förlängts flera gånger och ytterligare ändringar trädde i kraft den 13 februari 2023. Möjligheten att skjuta på skatteinbetalningen kan vara lockande för bolag som har en tillfälligt låg likviditet. Det är samtidigt viktigt att tänka på att anståndsmöjligheten i mångt och mycket kan likställas med ett lån som, inklusive tillhörande kostnader, i sin helhet ska betalas tillbaka. 

Läs mer: Tillfälligt anstånd 2023

4. Ny dom från HFD: Utomståenderegeln kan fortsätta att tillämpas vid nyemission

Utomståenderegeln – som balanserar skatten för olika typer av ägande i fåmansföretag – är viktig då den möjliggör en effektiv kapitalanskaffning för entreprenörsbolag och startups. Det är helt fundamentalt för företagsamheten i Sverige. Under sommaren 2022 meddelade Skatterättsnämnden två nya förhandsbesked om utomståenderegeln. Detta gav upphov till en stor osäkerhet för entreprenörer, investerare och rådgivare. Den 20 februari 2023 lämnade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i frågan och HFD ändrar nu förhandsbeskedet och förklarar att utomståenderegeln är tillämplig. 

Läs mer: Glädjande dom för entreprenörer

5. Dags att deklarera skattereduktion för inventarieinköp under 2021

Företag som har anskaffat inventarier under 2021 kan ha rätt till ett skatteavdrag på 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Reduktionen begär du i deklarationen för det räkenskapsår som avslutades 31 december 2022 eller för brutna räkenskapsår närmaste tidpunkten därefter. Det är alltså hög tid att se över om ditt företag omfattas.

Läs mer: Skattereduktion för inventarieinköp under 2021 | Skatteverket

6. Ny momslag från 1 juli 2023

Nu ska den svenska momslagen (mervärdesskatt) uppdateras och bli lättare att förstå och tillämpa. Utgångspunkten för utredningens arbete har varit att undvika att rent språkliga och systematiska förändringar leder till omfattande förändringar av innebörden i momslagen. Några större anpassningar av undantagen från skatteplikt, exempelvis undantaget för finansiella tjänster har inte föreslagits.

Läs mer: Regeringen föreslår ny momslag från 1 juli 2023

7. Risk för ökade momskostnader med ändrade jämkningsregler för fastighetssektorn

Finansdepartementet föreslår betydande ändringar i reglerna för jämkning av moms vid fastighetsförsäljningar från och med 2024. Förslaget innebär att säljaren kan få betala tillbaka stora belopp i moms om den sålda fastigheten inte ingår i en verksamhetsöverlåtelse. Ändringarna kan dessutom leda till inlåsningseffekter, högre fastighetspriser och försvåra omstrukturering av verksamheter. Även företag kan komma att drabbas av extra kostnader när de flyttar ut. 

Läs mer: Nya momsregler vid fastighetsaffärer

8. Lägre moms för byggbolag efter ny dom

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål prövat reglerna om uttagsmoms när ett byggbolag uppför byggnader på egen fastighet för försäljning. Domen är glädjande för byggbolag då den i många fall kan medföra lägre moms att betala. Hanteringen blir också enklare jämfört med tidigare praxis. 

Läs mer: Lägre moms för byggbolag efter ny dom

9. VAT in the digital age: rättvis och enkel moms inom EU

EU-kommissionen vill modernisera momsrapporteringen inom EU. Bakgrunden är ökad globalisering, den nya digitala ekonomin och fortsatt stora problem med skatteundandragande. ”VAT in the Digital Age” består i korthet av tre huvudförslag: 

  1. en modernisering av kraven för momsrapportering och elektronisk fakturering,
  2. en anpassning av momsreglerna till plattformsekonomin och
  3. övergång till en enda momsskatteregistrering i EU. 

Läs mer: Vat i en digital tid - nya momsförslag inom EU

10. Internationell bolagsbeskattning – mycket på gång

Både EU och OECD presenterar löpande förslag som förenklat uttryckt syftar till att uppnå ett modernare skatteregelverk och samtidigt säkerställer en tillräcklig hög bolagsbeskattning. Under 2023 är det tänkt att ett antal nya regelverk ska träda ikraft, såsom ATAD 3, DAC 7, DEBRA och Pillar II samt förslaget på nya svenska regler för källskatt på utdelning. Den 23 mars håller vi ett webbinarium där vi guidar i frågor om när regelverken blir tillämpliga, vilka konsekvenser de får och hur företag kan förbereda sig redan nu.