Skattenyhet

”VAT in the Digital Age” – nya momsförslag inom EU

Med:
insight featured image
Ökad globalisering, den nya digitala ekonomin och fortsatt stora problem med skatteundandragande har medfört att EU-kommissionen lagt fram ett förslag om moderniserade regler för momsrapporteringen inom EU: ”VAT in the Digital Age”.

De föreslagna förändringarna avser såväl inhemsk som gränsöverskridande varu- och tjänstehandel inom unionen. Syftet med de föreslagna förändringarna är en strävan mot målet att nå en rättvis och enkel momsbeskattning.

- En förenklad och mindre kostsam löpande momsrapportering för företagen är generellt efterlängtad och välkommet. Det finns dock en viss oro på marknaden gällande de förslag som nu förts fram av EU-kommissionen. Det är i nuläget oklart vilka investeringar som företagen förväntas bekosta gällande uppdaterade affärssystem och annan teknik, för att de föreslagna reglerna ska kunna implementeras, säger Cecilia Smedfors, skatterådgivare och momsexpert på Grant Thornton.

”VAT in the Digital Age” - förslaget i korthet

I korthet kan EU-kommissionens tre huvudförslag för att uppnå det långsiktiga målet om en rättvis och enkel beskattning sammanfattas genom:

1. en modernisering av kraven för momsrapportering och elektronisk fakturering,

2. en anpassning av momsreglerna till plattformsekonomin och

3. övergång till en enda momsskatteregistrering i EU.

Modernisering av kraven för momsrapportering och elektronisk fakturering

Första punkten i förslaget avser övergång till en transaktionsbaserad realtidsrapportering av moms för gränsöverskridande handel med varor och tjänster. Vad gäller inhemska transaktioner föreslås en harmonisering av lokala momsrapporteringsregler. Realtidsrapportering av moms ska uppnås med utökad elektronisk fakturering. Med realtidsrapportering menar EU-kommissionen att företagens administration och kostnader kopplade till momsrapporteringen kommer att minska. Samtidigt kommer det att bli lättare för Skattemyndigheterna i medlemsländerna att kontrollera momsrapporteringen vid gränsöverskridande handel och på så sätt motverka momsundandragande.

Anpassning av momsreglerna till plattformsekonomin

Förslagets punkt 2 gäller skyldigheten för plattformsföretag som förmedlar persontransporter och korttidslogi, att under vissa förutsättningar uppbära och redovisa moms i de egentliga säljarnas ställe. Genom den föreslagna förändringen uppnås konkurrensneutralitet och förenkling av momshanteringen i förhållande till traditionella aktörer inom dessa branscher.

Övergång till en enda momsskatteregistrering i EU

Den sista punkten i EU-kommissionens förslag avser en utvidgning av den så kallad OSS-hantering (One-Stop-Shop) som idag gäller för redovisning av moms vid e-handel. Förslaget innebär en möjlighet att endast behöva momsregistreras i ett land inom EU även för företag som bedriver annan handel med varor och tjänster än e-handel mot privatpersoner. Införandet av en utvidgad OSS kommer att minska administrationen och kostnaderna för företagen genom att momsrapporteringen för försäljning i flera EU-länder normalt kommer att kunna hanteras via Skatteverket i ett enda medlemsland.

Punkten 3 medför också en skyldighet för plattformsföretag att tillämpa särskilda bestämmelser gällande import vilket ytterligare kommer att förbättra regelefterlevnaden för företag.

Nästa steg

Det är ännu inte klart när de föreslagna regeländringarna kommer att bli verklighet. EU-kommissionens förslag kommer nu närmast att skickas över till rådet för godkännande och till Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén för samråd.

- Vi följer utvecklingen med stort intresse, säger Lena Westfahl, skatterådgivare och momsexpert på Grant Thornton.

Ta del av EU-kommissionens pressmeddelande.