Livsmedel - kvalitet
Skattenyhet

Nytt år – har du koll på ny skattelagstiftning?

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Vid årsskiften hamnar ofta skatten i fokus. Så även i år då en rad nya skattelagstiftningar började gälla den 1 januari. Årsskiftet är också extra intressant för dig som äger kvalificerade aktier i ett fåmansföretag, eftersom tidpunkten för beräkningen av gränsbelopp är på årets första dag. Här har vi samlat några förändringar att ha koll på.

Privatpersoner

För privatpersoner innebär de nya skattereglerna i huvudsak glädjande besked för alla som vill ha mer pengar kvar i plånboken efter det att skatten är betald.

Sänkt skatt för personer över 65 år
Personer som vid beskattningsårets början fyllt 65 år har sedan tidigare ett förhöjt grundavdrag. Genom en förstärkning av detta förhöjda skatteavdrag, genomförs nu en skattesänkning för personer över 65 år.

  • Förhöjt grundavdrag för den som har en årsinkomst mellan 60 500 och 1 177 000 kronor. I praktiken innebär de nya reglerna att personer över 65 år med en månadsinkomst på 25 000 kronor får en skattesänkning om cirka 350 kronor i månaden. För de personer över 65 år som har en större årsinkomst än 1 177 000 kronor innebär de nya reglerna motsatt en höjd inkomstskatt, då det förhöjda grundavdraget som tidigare funnits nu tas bort.

Höjda brytpunkter
De personer som berörs av den här skattesänkningen är de vars tjänsteinkomst är så pass hög att den går utöver brytpunkten för när statlig skatt ska utgå på lönen.

  • Med de nya reglerna är brytpunkten för beskattningsår 2019 höjd till 504 400 kronor (för beskattningsår 2018 var denna brytpunkt 468 700 kr). Detta innebär att man under 2019 kan ha en månadslön om cirka 42 000 kronor utan att behöva betala statlig skatt. Den övre brytpunkten, efter vilken ytterligare statlig skatt ska betalas, är vidare höjd till 703 000 kronor. Värt att ha i åtanke när årets nya lön ska sättas.

Viktiga belopp för delägare i fåmansbolag år 2019
Delägare i fåmansbolag får den 1 januari varje år räkna fram ett gränsbelopp, ett lågbeskattat utrymme, för utdelningar och vinster på aktierna.

  • Delägare som beräknar sina gränsbelopp med förenklingsregeln får den 1 januari 2019 som mest tillgodoräkna sig ett schablonbelopp om 171 875 kronor.
  • För att till gränsbeloppet få tillgodoräkna sig det lönebaserade utrymmet krävs det att man som delägare har en tillräckligt hög lön. För att klara detta löneuttagskrav med lönen under år 2019 ska delägaren ha en månadslön om cirka 51 520 kr och därmed en årslön om 618 240 kr. Också detta är värt att ha i åtanke när årets nya lön ska sättas.

Bolagssektorn

För bolagssektorn innebär de nya skattereglerna såväl skattemässiga fördelar som nackdelar. Utöver detta sker även en rad andra förändringar i och med de nya reglerna som träder i kraft vid årsskiftet.

Ny bolagsskattesats
Från och med den 1 januari 2019 är bolagsskatten sänkt.

  • Fram till och med årsskiftet hade vi en bolagsskatt om 22 procent. Tanken är nu att denna ska sänkas i två steg, till 21,4 procent år 2019 och 20,6 procent år 2021. Skattesänkningen ger effekt vid beskattningar för de räkenskapsår som började 1 januari 2019 eller senare.

Men att nyttja dessa sänkningar genom att använda sig av periodiseringsfonder har stoppats.

  • Exempelvis ska en periodiseringsfond som avsatts innan den 1 januari 2019 när den återförs till beskattning, när den då lägre skattesatsen gäller, räknas upp så att skatten på de återförda resultaten ändå blir en skatt om 22 procent.

Ränteavdragsbegränsningar
Trots att den sänkta bolagsskatten var en välkommen förändring är det ändå reglerna som kallas ränteavdragsbegränsningarna som har fått mest uppmärksamhet. Dessa regler innebär, precis som det låter, att bolag efter den 1 januari 2019 får vissa begränsningar när det kommer till att göra avdrag för sina ränteutgifter.

De nya reglerna innebär i korthet att de bolag som har mer ränteutgifter än ränteinkomster skattemässigt bara får göra avdrag motsvarande ett avdragsutrymme som räknas fram i varje bolag. Alla bolag som inte har en större mellanskillnad mellan sina ränteutgifter och ränteinkomster, så kallat negativt räntenetto, på mer än fem miljoner kronor, kommer även fortsättningsvis kunna dra av sina ränteutgifter utan begränsning.

Om du misstänker att bolagets negativa räntenetto överstiger fem miljoner kronor bör du beräkna bolagets avdragsutrymme. Avdragsutrymmet utgörs av 30 procent av ett underlag som består av bolagets skattemässiga EBITDA med avdrag och tillägg med vissa särskilda poster.

  • Grant Thornton har i och med dessa nya regler tagit fram beräkningsverktyg som kan ge en nulägesrapport gällande avdragsbegränsningens omfattning och dess inverkan på skatten. Beräkningsverktygen gör att vi kan hjälpa till att räkna fram en kalkyl över hur en lånefinansiering av en kommande investering skulle få för utslag i fråga om ränteavdragsbegränsningarna. Genom att se över bolagets koncernstruktur och finansiering behöver inte den höjda beskattningen, som ränteavdragbegränsningarna kan innebära, bli en överraskning och inte heller beröra bolaget mer än vad som är tänkt. Kontakta oss gärna för vidare konsultation.

Arbetsgivardeklarationer på individnivå
En första del av de nya reglerna om arbetsgivardeklarationer på individnivå har gällt sedan 1 juli 2018. Efter den 1 januari 2019 gäller reglerna fullt ut och alla arbetsgivare ska numera lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå för samtliga arbetsgivare. De nya reglerna innebär att arbetsgivare månadsvis ska lämna en individuell arbetsgivardeklaration för varje anställd samt en arbetsgivardeklaration som samlar informationen från alla de individuella arbetsgivardeklarationerna.

Viktigt att göra rätt från början!
Det månadsvisa informationsinflödet till Skatteverket ska göra det enklare för Skatteverket att upptäcka felaktigheter. De nya reglerna innebär dock motsatt att arbetsgivares möjligheter att korrigera felaktigheter under årets gångna månader begränsas. Eftersom utbetalningen av lönen och skatteavdragen nu görs samma månad som arbetsgivardeklarationen lämnas, finns det inte längre möjlighet att rätta felaktigheter retroaktivt i slutet av året. Det blir därför viktigare att göra rätt från början. Väl uppdaterade lönesystem har visat sig vara ett framgångsrecept för att hantera de nya reglerna effektivt.

Ändrade momsregler för elektroniska tjänster
Dessa nya mervärdesskatteregler utgör det första steget i det så kallade e-handelspaketet för moms vid gränsöverskridande försäljning inom EU. Reglerna ska förenkla för företag som säljer elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder.

  • För att förenkla för företagen införs en möjlighet att tillämpa svenska mervärdesskatteregler om företagets omsättning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder understiger tröskelvärdet om 99 680 kronor per år. I andra fall är det huvudregeln och att den elektroniska tjänsten ska beskattas där konsumenten finns som gäller.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev