Nyhet

Så kan nya reglerna hjälpa dig att förbättra affärs­modellen

Henrik Johansson
Med:
insight featured image
Tuffare krav – men framför allt en möjlighet för företagen att skapa nya affärer. Så ser Grant Thornton på de nya hållbarhetsreglerna. ”De företag som gör arbetet på rätt sätt kommer att hitta affärsmöjligheter som kan stärka bolaget rejält” säger Henrik Johansson, vd, Grant Thornton.
Innehåll

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) syftar till att skapa en enhetlig och transparent hållbarhetsrapportering inom EU. Det innebär att all hållbarhetsinformation ska taggas digitalt och göras tillgänglig i en databas.

– CSRD är inte bara en rapporteringsstandard, det är en möjlighet för företag att genomlysa och förbättra sin affärsmodell, säger Henrik Johansson, vd på Grant Thornton.  

Tydligt vad, varför och på vilket sätt

Henrik Johansson konstaterar att CSRD har uppkommit ur insikten att vi använder jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart, och att världen därför behöver tänka om. Här kan företagen vara med och göra skillnad samtidigt som de stärker sin egen konkurrenskraft.  

– Utifrån det har man globalt valt lite olika vägar för att jobba med detta. I Europa gäller en regelbaserad ansats med CSRD-direktivet där lagstiftaren går in väldigt tydligt på vad man ska rapportera, varför och på vilket sätt. 

Hur kommer detta att påverka entreprenörsbolagens vardag?

– De stora bolagen som träffas av reglerna först blir drivande i transformationen, men även medelstora och mindre entreprenörsbolag kommer att se vikten av att investera i hållbarhet. På tre till fem års sikt kommer CSRD att hjälpa till att sätta pris på omställningsarbetet, vilket blir en enorm fördel för de företag som redan påbörjat arbetet, säger Henrik Johansson.

Klimatnyckeltal kan komma att styra kapital och aktiekurser
Läs även
Klimatnyckeltal kan komma att styra kapital och aktiekurser
Läs denna artikel

All hållbarhetsinformation ska taggas digitalt

Enligt CSRD ska all hållbarhetsinformation taggas digitalt. Den infon ska läggas in i en databas, där man som användare kan gå in och jämföra olika bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

– CSRD blir ett mer enhetligt och transparent sätt att rapportera än dagens metoder. Och när marknaden börjar prissätta det omställningsjobb företag gör, då finns någonting att investera mot. Jag tror att det är först då man kommer att se den stora förändringen.

Företag som tidigt och effektivt anammar CSRD kan komma att se att det leder till ökade marknadsandelar och en starkare position i konkurrensen, menar Henrik Johansson.

Sätt att utveckla affären och upptäcka risker

En central del av CSRD är den dubbla väsentlighetsanalysen som hjälper företag att identifiera och utvärdera risker och möjligheter i sin värdekedja. 

Henrik Johansson
På ett väldigt metodiskt sätt hjälper den dubbla väsentlighetsanalysen ditt företag att anpassa och utveckla affärsmodellen för att möta framtidens utmaningar.

– Om man går in i den dubbla väsentlighetsanalysen med ett öppet sinne och tittar på ”vad har vi för intressenter idag? Vad ställer de för krav idag och vad kommer de ställa för krav om fem år?” Och utifrån det så tittar man på sin värdekedja. Då kommer man att hitta sätt att dels utveckla affären, men också upptäcka risker i sin affärsmodell.

Framtidens nyckeltal – därför är de avgörande för ditt företag
Läs även
Framtidens nyckeltal – därför är de avgörande för ditt företag
Läs denna artikel

ESG-perspektivet centralt

I den dubbla väsentlighetsanalysen är hela ESG-perspektivet centralt. Henrik Johansson konstaterar att det – beroende på verksamhet i bolaget – förstås är väldigt olika vilka av E (de miljömässiga nyckeltalen), S (de sociala) och G (företagets styrning, riskhantering och kvalitetsarbete) som hamnar mest i centrum för olika företag. 

– För ett företag vars affärsidé bygger på att erbjuda medarbetarnas kompetens så är ju S-nyckeltalen otroligt viktiga. Sådant som rör till exempel jämställdhet, mångfald, arbetsförhållanden, stress och psykologisk trygghet.

Henrik Johansson trycker inte minst på jämställdhet som ett område där företagen kan göra skillnad.

Jämställdhet först år 2053

I en kartläggning från Grant Thornton, gjord hösten 2023, granskades 156 svenska börsbolag. Den visade att 35 procent kvinnor satt i en bolagsstyrelse, och endast åtta procent kvinnor innehade ordförandeposten.

I Grant Thorntons Internationell Business Report som släpptes i mars 2024 konstaterades också att vi uppnår jämställdhet först år 2053 med nuvarande utvecklingstakt.

– Att ligga i framkant med sitt jämställdhetsarbete kan bli helt avgörande för att kunna rekrytera medarbetare och att få affärer, säger Henrik Johansson.

Så får företag fler kvinnor i ledande roller
Så får företag fler kvinnor i ledande roller
Läs denna artikel

CSRD blir en viktig katalysator

– Den dubbla väsentlighetsanalysen kommer hjälpa företagen att se var det finns möjlighet att skapa ett ännu större värde framöver.

Henrik Johansson tror att CSRD kommer att fungera som en viktig katalysator gällande framtidens företagande, och därigenom också göra stor skillnad även i det globala perspektivet.

– När företag och samhället gör strukturella förändringar, det är då det blir stora förändringar i slutändan. 

Dubbel väsentlighetsanalys

CSRD-rapporteringen och vilka frågor som ett företag är skyldiga att rapportera grundas i ett nytt synsätt gällande väsentliga aspekter; dubbel väsentlighetsanalys. Detta innebär att hållbarhetsrapporteringen nu ska möta såväl intressenters som investerares krav på vad som är väsentliga aspekter att rapportera ur ett påverkansperspektiv. Detta sker dels genom rapportering på hur företagets inverkan på omvärlden ser ut, till exempel genom föroreningar och koldioxidutsläpp, dels hur de påverkas av omvärlden, bland annat gällande klimatförändringar. Även sociala frågor går in i den dubbla väsentlighetsanalysen.

Vår expertis inom: Hållbarhetsrapportering & CSRD
Tjänster
Vår expertis inom: Hållbarhets­rapportering & CSRD
Jag vill veta mer