article banner
Skattenyhet

Möjligt att sänka taxeringsvärde för fastighet på kontaminerad mark

Det finns många fastigheter där det bedrivits verksamhet som medfört miljöföroreningar i marken. Fastigheter på kontaminerad mark har ofta ett lägre marknadsvärde, eftersom det kan föreligga en saneringsskyldighet. Många av dessa fastigheter har ett för högt taxeringsvärde och fastighetsägare betalar därmed fel fastighetsskatt. Om du är en av dem kan vi hjälpa dig att göra en justering av taxeringsvärdet och därmed en nedsättning av fastighetsskatten.

- Det vi har upptäckt är att många av dessa fastigheter har för höga taxeringsvärden och därmed betalar fastighetsägaren en för hög fastighetsskatt. Vår uppfattning är att det av gällande rätt tydligt framgår att detta förhållande ska föranleda justering av taxeringsvärdet och därmed en nedsättning av fastighetsskatten, säger Rebaz Wahab.

Så här säger Skatteverket

Skattverket har inställningen att justering med anledning av markföroreningar kan bli aktuell endast om det föreligger ett myndighetsbeslut som begränsar fastighetsägarens användning av fastigheten. Taxeringsvärden ska enligt verket inte justeras utan sådana myndighetsbeslut.

Skatteverket har vidare gjort gällande att det får anses ligga i sakens natur att det förekommer föroreningar i industrimark.

Vi har nu drivit denna principiellt viktiga fråga – om taxeringsvärdet ska justeras för fastigheter som är kontaminerade – och fått ett viktigt klargörande i första instans.

- Skatteverkets uppfattning har inte accepterats i detta mål. Domstolen konstaterar nämligen att det inte ligger i sakens natur att markföroreningar förekommer. Vidare konstateras att föroreningar inte är beaktade i taxeringsmodellen och därmed utgör de s.k. säregna förhållanden som utgör grund för nedjustering av taxeringsvärdet. I samband med detta konstateras även att det av gällande rätt inte framgår något krav på myndighetsbeslut som begränsar markanvändningen. Förhoppningsvis kommer detta positiva klargörande fastställas även i högre instans vilket skulle medföra att många fastighetsägare har ett potentiellt retroaktivt krav på återbetalning av fastighetsskatt, kommenterar Rebaz Wahab.

Vill du diskutera detta närmare eller behöver du hjälp med begäran om omprövning, bevisning eller liknande, välkommen att kontakta våra skatterådgivare.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev