Outsourca din internrevision till Grant Thornton

Internrevisionen är styrelsens verktyg för att granska verksamhetens effektivitet, kvalitet och riskhantering. På senare år har behovet ökat för att förstå de risker som en verksamhet är förknippad med.

Internrevisionen ger inte bara viktiga interna underlag; många företag måste enligt lag ha en internrevisionsfunktion. Att utföra en internrevision innebär att strukturerat utvärdera verksamhetens rutiner och processer samt ge rekommendationer till förbättringar inom riskhantering, kontroll och styrning.

Riktade insatser eller totalansvar för intern kontroll

Grant Thornton kan genomföra riktade granskningsinsatser för internrevisionens räkning. Hela internrevisionsfunktionen kan även outsourcas till Grant Thornton då vi genomför revision i enlighet med styrelsens fastställda granskningsplan. Avrapportering sker löpande med tydliga granskningsresultat och relevanta rekommendationer till förbättringar.

Kontakta oss för ett inledande samtal om era behov och hur vi kan bidra vid företagets internrevision.

Ansvarig för Internrevision Hilkka Nyberg Kontakta Hilkka