Outsourca din internrevision till Grant Thornton.

Internrevisionen är styrelsens verktyg för att granska verksamhetens effektivitet, kvalitet och riskhantering. På senare år har behovet ökat för att förstå de risker som en verksamhet är förknippad med. Många företag måste enligt lag ha en internrevisionsfunktion. Att utföra en internrevision innebär att strukturerat utvärdera verksamhetens rutiner och processer samt ge rekommendationer till förbättringar inom riskhantering, kontroll och styrning.

Grant Thornton kan genomföra riktade granskningsinsatser för internrevisionens räkning. Hela internrevisionsfunktionen kan även outsourcas till Grant Thornton då vi genomför granskning i enlighet med styrelsens fastställda granskningsplan. Avrapportering sker löpande med tydliga granskningsresultat och relevanta rekommendationer till förbättringar.

Ansvarig för Internrevision Hilkka Nyberg Kontakta Hilkka