article banner
Skattenyhet

Vårdmomsen blir kvar – fyra nya domar från HFD

Cecilia Smedfors Cecilia Smedfors

Möjligheten att tillhandahålla momsfri sjukvård i flera led begränsas. Detta står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelat dom gällande fyra överklagade förhandsbesked som rör den så kallade vårdmomsen. I samtliga mål går domstolen på Skatteverkets linje, och bedömer att de tillhandahållna tjänsterna utgör momspliktig uthyrning av personal och inte undantagna vårdtjänster. Domarna kommer sannolikt även påverka andra områden som i nuläget är undantagna moms.

HFD har inte i något av målen funnit någon anledning att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. I samtliga mål behandlades aktörer som under varierande omständigheter genom sina anställda tillhandahåller sjukvård till en annan vårdgivares patienter. HFD gör bland annat följande uttalande som enligt vår uppfattning på ett bra sätt sammanfattar HFD:s inställning i samtliga fyra mål:

”När en köpande vårdgivare anlitar en underleverantör som tillhandahåller vårdpersonal för att den ska utföra medicinska åtgärder som avser köparens patienter får tillhandahållandet alltså normalt anses som en personaluthyrningstjänst. Syftet med avtalet mellan köparen och dennes underleverantör får under sådana förhållanden nämligen anses vara att en resurs med viss kompetens ska tillhandahållas så att köparen ska kunna fullgöra sina skyldigheter. I förhållandet mellan köparen och underleverantören är den tjänst som tillhandahålls därmed inte sjukvård.”

HFD har inte i något av fallen ansett att de tjänster som tillhandahålls, har en så nära anknytning till undantagen sjukvård, att de tillhandahållna tjänsterna kan undantas från moms på denna grund. HFD har inte heller i något av fallen kommenterat EU-domstolens dom från hösten 2019 i målet ”Peters”.

– HFD:s fastställande av de överklagade förhandsbeskeden innebär enligt vår bedömning att möjligheten att tillhandahålla momsfri sjukvård i flera led blir mycket begränsad. Utgångspunkten synes vara att det är fråga om momspliktig uthyrning av personal som inte annat än i väldigt specifika fall kan anses ha en sådan nära anknytning till sjukvård att de kan undantas på den grunden kommenterar Cecilia Smedfors, momsexpert på Grant Thornton, och fortsätter;  

– Det är nu hög tid, för de företag som hittills inte har agerat, att se över momskonsekvenserna i den egna verksamheten. Det är troligt att Skatteverket framöver kommer att företa riktade kontroller och utredningar för att säkerställa att aktörerna i branschen har rättat sig efter det ändrade rättsläget. 

Domarna kommer sannolikt även påverka andra områden som i nuläget är undantagna moms.

Kontakta oss
Om ditt företag är aktivt inom vårdbranschen, och du undrar hur denna rättsutveckling kommer påverka er, vänligen kontakta våra skatterådgivare.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev