Skattenyhet

HFD underkänner SKVs prissättning av byggnadsentreprenad

Martin Jacobsson
Med:
insight featured image
Marknadsvärdet på en tjänst kan inte bestämmas på något annat sätt än enligt definitionen i momslagen. Det har Högsta Förvaltningsdomsten (HFD) slagit fast i en dom. Domen innebär att Skatteverket (SKV) inte får gehör för sin metod för omvärdering av beskattningsunderlaget för entreprenadtjänster och inte kan frångå fakturerat pris. Domen är särskilt intressant och viktig för bostadsutvecklare och andra som säljer både mark och entreprenad till bostadsrättsföreningar.
Innehåll

Enligt en särskild regel i momslagen ska moms redovisas på marknadsvärdet vid försäljning till närstående företag (eller annan person) som inte har full avdragsrätt för moms.

Vad har hänt?

Den 4 oktober 2021 avkunnade HFD dom i ett mål rörande omvärdering av beskattningsunderlaget för moms på entreprenadtjänster. Målet gäller en struktur i bostadsutvecklingsprojekt där ett bolag i en byggkoncern har sålt momspliktiga entreprenad- och byggherretjänster till bostadsrättsföreningar. Ett annat koncernbolag har sålt den momsfria marken till bostadsrättsföreningarna enligt ett annat separat avtal. Byggkoncernen har bildat bostadsrättsföreningarna och har inflytande i föreningarna under byggnationen.

I målet var det ostridigt att den totala överenskomna ersättningen för såväl byggherre- och entreprenadtjänsterna som marken var marknadsmässig. Vidare var det ostridigt att den ersättning som byggbolaget tagit ut för byggherre- och entreprenadtjänsterna inte understigit de kostnader som byggbolaget haft för att tillhandahålla dessa tjänster till bostadsrättsföreningarna.

SKV hade annan åsikt

SKV var dock av åsikten att byggbolaget sålt sina momspliktiga byggherre- och entreprenadtjänster till under marknadsvärdet samtidigt som det andra koncernbolaget hade sålt den momsfria marken över marknadspris.  SKV ansåg således att en större del av den totala köpeskillingen för entreprenadtjänster och mark skulle hänföras till de momspliktiga byggherre- och entreprenadtjänsterna för att dessa skulle kunna anses marknadsmässigt prissatta. Därmed skulle byggbolaget redovisa mer utgående moms på dessa tjänster.  

Skatteverket menade sålunda att genom en snedfördelning av totala ersättningen hade bostadsrättsföreningarna betalat ett pris för byggherre- och entreprenadtjänster som understeg marknadsvärdet, och i motsvarande mån ett pris överstigande marknadsvärdet för marken. Ytterligare moms skulle enligt Skatteverket redovisas på ett belopp motsvarande skillnaden mellan avtalat försäljningspris för marken och ett enligt Skatteverket uppskattat marknadsvärde för marken. Denna skillnad utgjorde snedfördelningen i prissättningen där byggherre- och entreprenadtjänster sålts till underpris.

Att marken överprissatts och byggherre- och entreprenadtjänsterna underprissatts grundade SKV främst på det faktum att det marköverlåtande bolaget relativt kort innan överlåtelsen till bostadsrättsföreningarna förvärvat marken till ett betydligt lägre pris än vad bostadsrättsföreningarna sedermera enligt avtal betalat för marken. Detta trots att detaljplan fanns på plats vid förvärvstillfället och att det marköverlåtande bolaget inte förädlat marken på annat sätt under sin innehavstid.

SKV menade att värdeökningarna under den korta innehavstiden som följde av försäljningsavtalet för marken var orimliga. Skatteverkets argumentation kan alltså förenklat uttryckas på så sätt att eftersom marken är överprissatt måste detta följaktligen innebära att byggherre- och entreprenadtjänsterna är underprissatta. Då bostadsrättsföreningarna inte haft full avdragsrätt för ingående moms ska beskattningsunderlaget för de momspliktiga byggherre- och entreprenadtjänsterna enligt SKV därför omvärderas till marknadsvärdet.

HFD konstaterar kort att marknadsvärdet på en tjänst inte kan bestämmas på något annat sätt än vad som framgår av den definition som finns i momslagen. Skatteverket har bevisbördan för att avtalad ersättning understiger marknadsvärdet.

Av momslagen framgår lite förenklat att marknadsvärdet är det belopp som köparen skulle få betala till en oberoende säljare för en jämförbar omsättning i samma transaktionsled. Finns ingen jämförbar omsättning ska marknadsvärdet bestämmas till ett belopp som inte understiger de kostnader som säljaren haft för att utföra tjänsten.

Då SKV i detta mål inte kunnat fastställa en jämförbar omsättning för byggherre- och entreprenadtjänsterna, och det var otvistigt att byggbolaget åtminstone tagit ut sina kostnader för tjänsterna gentemot bostadsrättsföreningarna, konstaterar HFD att det inte finns någon grund för att omvärdera beskattningsunderlaget för byggherre- och entreprenadtjänsterna. SKV har inte kunnat visa att tjänsterna, enligt definitionen i momslagen, tillhandahållits till ett pris som understigit marknadspris.

Av domen får anses följa att SKV normalt inte kan grunda sin argumentation på att en fristående transaktion är överprissatt (marköverlåtelsen) för att påvisa att en annan separat transaktion är underprissatt (byggherre- och entreprenadtjänsterna). SKV har i tidigare argumentation också tryckt på att avtalen om entreprenadtjänster och markförsäljning är kopplade till varandra men detta berörs inte av HFD.

Vad får domen för betydelse?

SKV har under åren genomfört många utredningar av bostadsutvecklingsprojekt och höjt momsen för entreprenadtjänster då dessa ansetts underprissatta på liknande grunder som i domen från HFD. Vid överprövning i domstol har Skatteverket förlorat flera mål i kammarrätterna. Det är bra att nu även HFD sätter tydlig praxis i frågan.

Under förutsättning att SKV inte kan påvisa att det finns en jämförbar omsättning till entreprenadtjänsten, vilket Skatteverket i HFD-målet ansåg vara omöjligt p.g.a. dessa tjänsters komplexitet, bör omvärdering av beskattningsunderlaget inte kunna komma i fråga så länge priset på entreprenaden inte understiger kostnaden för byggbolaget att tillhandahålla densamma. För bostadsutvecklare och liknande aktörer som tillhandahåller både mark och entreprenad till bostadsrättsföreningar bör domen vara ett välkommet besked som närmare tydliggör i vilka fall det inte kan bli aktuellt med momsmässig omvärdering av priset på entreprenaden och undanröjer osäkerhet kring momsbeskattning.

Domen är viktigt från ett rättssäkerhetsperspektiv då den klargör vad som gäller för att SKV ska kunna frångå avtalad ersättning, vilket är en ingripande åtgärd och som utan tydliga ramar kan medför stor osäkerhet till hinder för verksamheten säger Martin Jacobsson, skatterådgivare och momsexpert.

Har du momsfrågor kring bostadsutvecklingsprojekt? Välkommen att kontakta någon av vår momsrådgivare.

 

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl