Branschnyhet

Frivillig momsskyldighet möjlig för samnyttjade lokaler

Med:
insight featured image
Frivillig skattskyldighet till moms för lokaluthyrning kan medges även om flera hyresgäster disponerar en lokal gemensamt utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Som utgångspunkt är upplåtelse av fastighet undantaget från moms. Under vissa förutsättningar finns möjligheter att bli frivilligt skattskyldig för upplåtelsen, och följaktligen ta ut moms på hyran. Ett av de flera krav som momslagen ställer upp för att kunna bli frivilligt skattskyldig, är att fastigheten upplåts för ”stadigvarande användning” i en verksamhet som medför skattskyldighet. 

HFD har nu prövat om kravet på stadigvarande användning kan vara uppfyllt, när flera hyresgäster gemensamt har rätt att använda en lokal.

Lars Davérus , Skatterådgivare och momsspecialist
Beskedet är välkommet då det underlättar för företag som väljer att dela resurser och lokaler med varandra, vilket även är ekonomiskt fördelaktigt och hållbart. Flera frågeställningar kvarstår dock för hyresgäster och fastighetsbranschen när det kommer till flexibla uthyrningar av lokaler.

Bakgrund

Målet handlar om ett bolag som uppfört en helt ny byggnad som hyrdes ut i sin helhet till en förstahandshyresgäst. Förstahandshyresgästen har i sin tur sedan hyrt ut byggnaden till två andrahandshyresgäster. Enligt andrahandshyresavtalet skulle samtliga tre hyresgäster nyttja byggnaden gemensamt. Kostnaden för fastigheten fördelades mellan de tre hyresgästerna utifrån respektive hyresgäst uppskattade nyttjande av lokalytan.

Bolaget som uppfört byggnaden gjorde avdrag för den ingående moms som var hänförlig till byggnationen. Skatteverket beslutade emellertid att neka bolaget avdrag med motiveringen att uthyrningen inte uppfyller momslagens villkor för frivillig skattskyldighet. Skatteverket menade att det faktum att flera hyresgäster använder samma yta, innebär att fastigheten inte hyrs ut för stadigvarande användning i en verksamhet som kvalificerar för frivillig skattskyldighet.

HDF:s avgörande

HFD inleder med att konstatera att innebörden av kravet på stadigvarande användning inte är helt klar. När kravet infördes sas i förarbetena till lagen att syftet var att undvika situationer där skattskyldigheten ideligen förändras. Vidare framhölls i förarbetena att kravet på stadigvarande användning bör bedömas med utgångspunkt i fastighetsägarens avsikt med uthyrningen. Det finns också lite äldre praxis som fastslår att bestämmelserna om frivillig skattskyldighet kan vara tillämpliga även när fastighetsägaren har för avsikt att kontinuerligt men under flera kortvariga hyresperioder upplåta lokaler för användning i skattepliktig verksamhet (HFD 2015 ref. 62). 

Även om hyresgästerna disponerar samma lokalyta kan användningen vara stadigvarande enligt HFD. Även i denna situation bör det avgörande, för bedömningen av om uthyrningen är stadigvarande eller inte, vara fastighetsägarens avsikt med uthyrningen. Mot bakgrund av det, menar HFD att kravet på stadigvarande användning inte innebär att frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning inte kan beviljas enbart av det skälet att lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta. 

Våra kommentarer

Skatteverket har hittills haft en relativt snäv syn på kravet på stadigvarande användning vilket begränsat fastighetsägares möjlighet att bli frivilligt skattskyldig till moms på den här typen av upplåtelser när en lokal nyttjas gemensamt av flera hyresgäster. Skatteverket har i princip krävt att en lokal bara hyrs ut till en hyresgäst. Uthyrning av en lokal till fler än en hyresgäst bör nu i stället kunna omfattas av frivillig skattskyldighet i flera situationer.

Ett exempel på en sådan situation är uthyrning av en och samma lokal till exempelvis flera koncernbolag som gemensamt använder hela lokalen. Det bör noteras att uthyrningen till var och en av hyresgästerna måste omfatta hela lokalen, och inte en procentuell andel av lokalen (jfr HFD 2016 ref. 51).  

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning i målet ligger i linje med den allmänna utvecklingen på fastighetsmarknaden, där den här typen av flexibla uthyrningar blir allt vanligare. Ur det perspektivet är HFD:s dom i många avseenden positiv, och det är bra att vikten av fastighetsägarens avsikt med uthyrningen ytterligare framhålls. 

Med det sagt, är HFD:s dom relativt begränsad i omfattning och det finns fortsatt ett antal tangerande frågeställningar som är obesvarade av HFD vad gäller den här typen av flexibla uthyrningar och möjligheten till frivillig skattskyldighet. Exempelvis vad som gäller om två hyresgäster som bedriver momspliktig verksamhet delar på en lokal, men har rätt att nyttja lokalen under olika tidpunkter på dygnet.  

Lars Davérus, skatterådgivare på Grant Thornton.

Martin Jacobsson, skatterådgivare och momsexpert på Grant Thornton.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Rådgivning

Har du frågor om hur din verksamhet kan påverkas av domen?

Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad den 5 maj 2023, mål nr 5329-22.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.