Hållbarhetstjänster

Strategiskt hållbarhetsarbete säkrar långsiktig framgång

Företag och organisationer påverkas i allt högre grad av de globala hållbarhetsutmaningarna. Det gör att vi ser ökade krav på prestation, inte bara på det finansiella planet utan även miljömässigt och socialt. I dag uppmärksammas både finansiell och icke-finansiell data när det långsiktiga värdet på ett bolag bedöms.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete bör integreras i alla led i verksamheten, både vad gäller att äga, styra och leda framåt. Då kan du hantera och undvika de risker som finns kopplade till organisationen, identifiera möjligheter, effektivisera och utveckla verksamheten, stärka varumärket och konkurrenskraften samt höja värdet på de eventuella aktierna.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete gör det lättare att:

  • locka duktiga medarbetare
  • attrahera kunder
  • vinna förtroende hos investerare
  • ha nöjda ägare
  • upprätthålla långvariga och goda leverantörskontakter
  • hantera krav från stat och kommun
  • ha goda relationer med media. 

Hållbarhetstjänster, seminarier och utbildningar

Hållbarhet driver affären och är en väsentlig och avgörande del för att uppnå en långsiktigt lönsam organisation. Därför har vi på Grant Thornton ett dedikerat team för hållbarhetstjänster som bistår våra kunder, nationellt och internationellt, med expertkompetens inom hållbarhetsområdet.

Vi håller regelbundet öppna seminarier och arrangerar skräddarsydda utbildningar för medarbetare, ledningsgrupper och styrelser i företag och organisationer.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare för att diskutera hur vi kan hjälpa din organisation att utveckla och dokumentera sin hållbara verksamhet.

Våra tjänster inom Hållbarhetstjänster

Hållbarhetsredovisning

Trycket på hållbarhetsredovisning har ökat och fler bolag väljer att integrera sitt hållbarhetsarbete i samband med sina årsredovisningar. Vi hjälper dig att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten.

Rådgivning strategisk hållbarhet

För att företagets eller organisationens hållbarhetsambitioner ska kunna förverkligas behövs en strategi som är väl integrerad med kärnverksamheten. Därför erbjuder vi löpande rådgivning kring strategiskt hållbarhetsarbete, där vi gemensamt ser till att ord blir handling.

Sustainable Finance

Det långsiktiga aktieägarvärdet kan i dag kopplas till strategi och risk i hållbarhetsfrågor, det vill säga frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. Våra experter kan stötta ditt företag.

Hållbar leverantörskedja

Att ha kontroll över sin leverantörskedja är en stor utmaning för dagens företag, som präglas av globalisering, digitalisering och ett högre krav på hållbarhet. Med Grant Thorntons hjälp kan du upprätta en hållbar leverantörskedja.