Säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR

I maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft. GDPR är ett  regelverk för dataskyddoch behandling av personuppgifter. GDPR ersätter personuppgiftslagen och innebär en rad ökade krav på verksamheters behandling av personuppgiftsdata.

GDPR innebär ökade krav på de registrerades rättigheter, informationssäkerhet, informationsskyldighet, dokumentation och behandling av personuppgifter i ostrukturerat material. De verksamheter som misslyckas med att leva upp till GDPRs krav löper inte enbart risk att skada sitt rykte utan riskerar även mycket höga böter.

Våra konsulter med lång erfarenhet inom IT, regelefterlevnad och processutveckling och informationssäkerhet hjälper er verksamhet genom hela efterlevnadsprocessen av GDPR, såsom.

  • Kartläggning och prioritering av de risker och områden där er verksamhet inte uppfyller GDPRs krav
  • Utveckling av praktiskt fungerande rutiner, processer och kontroller för att motverka de risker som är relevanta för er verksamhet
  • Utveckling och översyn av styrdokument, interna regelverk och övrig dokumentation som krävs för efterlevnad av GDPR
  • Säkerställa att GDPR efterlevs i hela er verksamhet genom testning och utbildning

Vare sig du vill ha rådgivning kring delar av ert efterlevnadsarbete eller hjälp genom hela processen så är du välkomna att kontakta oss!

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter