Branschnyhet

Kan interna tjänster undantas från moms med den nya momslagen?

Lena Westfahl
Med:
insight featured image
Sverige förväntas införa en ny moderniserad mervärdesskattelag den 1 juli 2023. Den nuvarande lagen har omarbetats i syfte att göra momsreglerna mer lättillgängliga och framför allt anpassade till EU:s mervärdesskattedirektiv. Frågan är om EU-anpassningen innebär att föreningar och organisationer kan dela på kostnader för till exempel administration, ekonomi och IT utan extra momskostnader? Det är många som hoppas på en möjlighet till kostnadsdelning framöver inom ideell sektor. Vi reder ut vad som är på gång.

Begreppet interna tjänster är välbekant inom föreningslivet. Genom att dela på funktioner som ekonomi-, IT- och andra administrativa resurser effektiviseras olika funktioner samtidigt som besparingar kan göras. Det sistnämnda är inte minst viktigt eftersom det finns en stark önskan om att använda tillgångarna i själva den ideella verksamheten.  

– Såsom momsreglerna för interna tjänster har kommit att tolkas i Sverige är reglerna i stort sett omöjliga att tillämpa. Blickar vi bara ut mot Danmark så har man en helt annan inställning till momsfrihet för interna tjänster, säger Lena Westfahl, skatterådgivare och momsexpert på Grant Thornton. 

För att undantaget för interna tjänster ska få tillämpas krävs att: 

  • verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna, 

  • tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten, och 

  • ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande. 

Dessutom anges i vår nuvarande momslag att ”Undantaget avser endast sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen.”  Det är formuleringen i detta konkurrensrekvisit som begränsar tillämpningen eftersom ingen utanför gruppen får tillhandahålla sådana tjänster som man vill dela kostnad för.  

I propositionen till ny momslag (prop. 2022/23:46) används en annan formulering, ”Första stycket gäller under förutsättning att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen”.  

Frågan är om den nya formuleringen av konkurrensrekvisitet kan öppna för nya möjligheter till kostnadsdelning?

Så sent som hösten 2022 fastställde Kammarrätten att administrativa tjänster som Medborgarskolans riksorganisation tillhandahåller till dess regionsmedlemmar ska inkomst- och mervärdesbeskattas. Medborgarskolan hänvisade både till Högsta förvaltningsdomstolens dom avseende Svenska kyrkan (HFD 2021 ref. 2) och till reglerna för interna tjänster. Domstolen uttalade att för Svenska kyrkan, med sin särställning, görs en annan bedömning än för ideell verksamhet generellt sett.

Vidare uttalade domstolen att tillhandahållandet av tjänster har skett inom ramen för näringsverksamhet och att det är ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan Medborgarskolan och regionerna mot ersättning. Tillhandahållandet av tjänster omfattades därmed av såväl inkomstskatt som moms. Med hänvisning till konkurrensfördelar ansågs inte momsreglerna för interna tjänster vara tillämpliga för Medborgarskolan.

Om den nya formuleringen av konkurrensrekvisitet skulle ge en annan utgång vid en domstolsprövning får vi inte veta förrän vi har ett mål som prövas enligt en ny mervärdesskattelag. Skatteverket har däremot uttalat att man inte anser att en ny skrivning ger stöd för en kostnadsdelning utan momskonsekvenser (se Altinget, 1 februari 2023). 

– Det är många föreningar och organisationer som fortfarande hoppas att en ny mervärdesskattelag ska möjliggöra för organisationer och föreningar att dela på resurser avseende till exempel administration, ekonomi och IT kommenterar Lena Westfahl.

Lena fortsätter: 

– Förhoppningsvis kommer det inte att dröja alltför länge innan en ny skrivning av konkurrensrekvisitet kan prövas av svensk domstol, och kanske kan även ett mål komma att hänskjutas till EU-domstolen. Först då har vi en slutlig prövning av regeln för interna tjänster. En regel som Sverige, till skillnad från till exempel vårt grannland Danmark, ansett vara i stort sett omöjlig att tillämpa. 

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Om du vill läsa mer - se våra artiklar om interna tjänster och nya momslagen: